Ψηφίσματα για τα οποία απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία στο καταστατικό

136A. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου δυνάμει της οποίας επιτρέπεται σε εταιρεία να λαμβάνει απόφαση με ψήφισμα της γενικής συνέλευσης που εγκρίνεται με συγκεκριμένη πλειοψηφία, καταστατικό εταιρείας δύναται να απαιτεί όπως σχετικό ψήφισμα της γενικής συνέλευσης της εταιρείας εγκρίνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμο:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 178.