Εγγραφή και αντίγραφα ορισμένων ψηφισμάτων και συμφωνιών

137.-(1) Έντυπο αντίγραφο κάθε ψηφίσματος ή συμφωνίας που το άρθρο αυτό εφαρμόζεται, αποστέλλεται στον έφορο εταιρειών και καταχωρείται από αυτόν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έγκριση ή σύναψη τους:

Νοείται ότι εξαιρούμενη ιδιωτική εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να αποστείλει έντυπο αντίγραφο τέτοιου ψηφίσματος ή συμφωνίας αν αντί αυτών αποστείλει στον έφορο εταιρειών αντίγραφο σε οποιαδήποτε άλλη μορφή που εγκρίνεται από αυτόν.

(2) Όταν έχει εγγραφεί καταστατικό, αντίγραφο κάθε τέτοιου ψηφίσματος ή συμφωνίας που εκάστοτε ισχύει ενσωματώνεται ή επισυνάπτεται πάνω σε καθένα αντίγραφο του καταστατικού που εκδίδεται μετά την έγκριση της απόφασης ή τη σύναψη της συμφωνίας.

(3) Όταν δεν έχει εγγραφεί καταστατικό, έντυπο αντίγραφο κάθε τέτοιου ψηφίσματος ή συμφωνίας αποστέλλεται σε οποιοδήποτε μέλος μετά από αίτηση του με πληρωμή πενήντα μιλς ή τέτοιου λιγότερου ποσού που η εταιρεία δυνατό να ορίσει.

(4) Το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρμογής σε-

(α) ειδικά ψηφίσματα

(β) έκτακτα ψηφίσματα

(γ) ψηφίσματα που εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλα τα μέλη της εταιρείας, αλλά ο σκοπός τους δεν θα είχε αποτέλεσμα αν δεν λαμβάνονταν ομόφωνα, εκτός αν ψηφίζονταν ως ειδικά ή έκτακτα ψηφίσματα, ανάλογα με την περίπτωση

(δ) ψηφίσματα ή συμφωνίες που συμφωνήθηκαν από όλα τα μέλη ορισμένης τάξης μετόχων αλλά τα οποία, αν δεν συμφωνούνταν με τον τρόπο αυτό, ο σκοπός τους δεν θα εκπληρωνόταν εκτός αν εγκρίνονταν από οποιαδήποτε συγκεκριμένη πλειοψηφία ή με οποιοδήποτε συγκεκριμένο τρόπο, και όλα τα ψηφίσματα ή συμφωνίες που δεσμεύουν αποτελεσματικά όλα τα μέλη οποιασδήποτε τάξης μετόχων αν και δεν συγκατατέθηκαν όλα εκείνα τα μέλη

(ε) ψηφίσματα που απαιτούν εκούσια εκκαθάριση εταιρείας, που λήφθηκαν με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 261.

(5) Αν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (1), η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης είκοσι πέντε λιρών.

(6) Αν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (2) ή το εδάφιο (3) του άρθρου αυτού, η εταιρεία και καθένας αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε αντίγραφο αναφορικά με το οποίο γίνεται η παράλειψη.

(7) Για τους σκοπούς των εδαφίων (5) και (6) εκκαθαριστής της εταιρείας λογίζεται ως αξιωματούχος της εταιρείας.