Άρση ορισμένων εμποδίων για την αποτελεσματική άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

132.-(1) Σε ψηφοφορία με κάλπη σε γενική συνέλευση της εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά ή συνέλευση οποιασδήποτε κλάσης μελών της εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μια ψήφο δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

(2) Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά, δύναται να περιλάβει, αναφορικά με ψήφο που ασκείται βάση του εδαφίου (1), ψήφο που τέθηκε πρωτύτερα με αλληλογραφία, τηρουμένων μόνο τέτοιων προϋποθέσεων που να είναι αναγκαίες και τέτοιων περιορισμών που να είναι αναγκαίοι, για τη διασφάλιση της ταυτότητας του προσώπου που ψηφίζει και που να διασφαλίζουν αναλογικά την επίτευξη του σκοπού εκείνου.

(3) Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά θα είναι μόνο υποχρεωμένη να μετρήσει τις ψήφους που ρίχτηκαν πρωτύτερα με αλληλογραφία δυνάμει του εδαφίου (2), όπου τέτοιες ψήφοι λήφθηκαν πριν από την καθορισμένη από την εταιρεία ημερομηνία και ώρα, νοουμένου ότι η ημερομηνία και ώρα δεν υπερβαίνουν τις 24 ώρες πριν το χρόνο στον οποίο η ψηφοφορία θα αποπερατωθεί.