Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 132 σε ορισμένες περιπτώσεις

132Α. Οι διατάξεις του άρθρου 132 δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016.