Δικαίωμα αίτησης για ψηφοφορία με βάση τον αριθμό ψήφων

131.-(1) Οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο καταστατικό εταιρείας είναι άκυρη κατά την έκταση που θα είχε ως αποτέλεσμα είτε-

(α) τον αποκλεισμό του δικαιώματος για αίτημα για ψηφοφορία με βάση τον αριθμό ψήφων σε γενική συνέλευση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο θέμα άλλο από την εκλογή προέδρου της συνέλευσης ή την αναβολή της συνέλευσης ή

(β) να καταστήσει χωρίς αποτέλεσμα αίτημα που υποβάλλεται για ψηφοφορία με βάση τον αριθμό ψήφων πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που γίνεται είτε-

(i) από πέντε τουλάχιστο μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση ή

(ii) από μέλος ή μέλη που αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο τουλάχιστο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών που δικαιούνται ψήφο στη συνέλευση ή

(iii) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές της εταιρείας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, οι οποίες είναι μετοχές για τις οποίες καταβλήθηκε συνολικό ποσό ίσο με το ένα δέκατο τουλάχιστο του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν εκείνο το δικαίωμα.

(2) Το έγγραφο που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει σε συνέλευση εταιρείας λογίζεται επίσης ότι παρέχει εξουσία να ζητήσει ή συμμετάσχει σε αίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, με βάση τον αριθμό ψήφων, και για τους σκοπούς του εδαφίου (1) αίτηση από πρόσωπο ως πληρεξούσιου αντιπρόσωπου μέλους είναι η ίδια όπως αν ήταν αίτηση από μέλος.