Δημοσιότητα.

201ΙΓ.-(1) Οι Σύμβουλοι καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, παραδίδουν εγκαίρως στον Έφορο Εταιρειών τo αναφερόμενο στο άρθρο 201ΙΒ κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, το οποίο εγγράφεται και δημοσιεύεται, για καθεμία από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 365Α, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, η οποία θα λάβει τη σχετική απόφαση:

Νοείται ότι καθεμία από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες απαλλάσσεται από την πιο πάνω υποχρέωση δημοσίευσης, εφόσον για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη γενική συνέλευση, η οποία θα αποφανθεί για το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, και λήγει το ενωρίτερο κατά την περάτωση της γενικής αυτής συνέλευσης, δημοσιεύει το εν λόγω σχέδιο στην ιστοσελίδα της, χωρίς επιβάρυνση για το κοινό.  Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας διατηρούνται για περίοδο ενός μηνός μετά τη γενική συνέλευση.  Η περίοδος αυτή παρατείνεται για χρονικό διάστημα ανάλογο προς τη διακοπή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα, η οποία οφείλεται σε τεχνικούς ή άλλους λόγους.

(2) Οι Σύμβουλοι καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, παραδίδουν εγκαίρως στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή στον καθορισμένο τύπο τα εξής στοιχεία, αναφορικά με κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία, τα οποία δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 365Α:

(α) τη μορφή, την επωνυμία και το εγγεγραμμένο γραφείο κάθε συγχωνευόμενης κεφαλαιουχικής εταιρείας∙

(β) το  μητρώο  στο  οποίο  έχουν   κατατεθεί, αναφορικά με τις συγχωνευόμενες Κυπριακές εταιρείες, οι πράξεις κατά το άρθρο 365Α του παρόντος Νόμου και, αναφορικά με καθεμιά από τις υπόλοιπες συγχωνευόμενες εταιρείες άλλου κράτους μέλους, οι πράξεις κατά την οικεία εθνική νομοθεσία που μεταφέρει τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 2, της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, καθώς και ο αντίστοιχος αριθμός καταχωρήσεως∙

(γ) μνεία, για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες, των τρόπων με τους οποίους θα ασκούνται τα δικαιώματα των πιστωτών και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των μετόχων της μειοψηφίας των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και η διεύθυνση στην οποία μπορούν να ζητηθούν, χωρίς έξοδα, εκτενείς πληροφορίες για τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων αυτών.