Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης.

201IΒ. Οι Σύμβουλοι καθεμιάς από τις κυπριακές εταιρείες που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση καταρτίζουν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

(α) τη μορφή, την επωνυμία και το εγγεγραμμένο γραφείο των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία για την κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση∙

(β) τη σχέση ανταλλαγής των τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το ύψος του εξοφλητικού ποσού σε μετρητά∙

(γ) τους  όρους  επιμερισμού   των   τίτλων  ή μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση∙

(δ) τις πιθανές επιπτώσεις από τη διασυνοριακή συγχώνευση στην απασχόληση∙

(ε) την ημερομηνία, από την οποία οι τίτλοι ή τα μερίδια εταιρικού κεφαλαίου παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικά με το δικαίωμα αυτό∙

(στ) την  ημερομηνία,  από  την  οποία  οι πράξεις των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της κεφαλαιουχικής εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση∙

(ζ) τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται από την κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη συγχώνευση στους εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώματα ή στους δικαιούχους εκ τίτλων διαφορετικών από τις μετοχές ή τα μέτρα που προτείνονται γι’ αυτούς∙

(η) τυχόν ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται από εμπειρογνώμονες που εξετάζουν το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης ή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, των εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών  εταιρειών∙

(θ) το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της κεφαλαιουχικής εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση∙

(ι) εφόσον  απαιτείται, πληροφορίες για τις διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται, κατά το άρθρο 201ΚΓ, οι κανόνες που διέπουν το ρόλο των εργαζομένων στον καθορισμό των δικαιωμάτων συμμετοχής τους στην κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση∙

(ια) πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται στην κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση∙

(ιβ) τις ημερομηνίες  των λογαριασμών των συγχωνευομένων εταιρειών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των όρων της διασυνοριακής συγχώνευσης.