Προϋποθέσεις διασυνοριακών συγχωνεύσεων.

201IΑ.-(1) Διασυνοριακή συγχώνευση εναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ μορφών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στις οποίες επιτρέπεται η συγχώνευση, με βάση τις οικίες διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών:

Νοείται ότι κάθε κυπριακή εταιρεία δύναται να μετέχει σε διασυνοριακή συγχώνευση, με εξαίρεση:

(α) τις εταιρείες περιορισμένης  ευθύνης με εγγύηση∙

(β) τις εταιρείες υπό εκκαθάριση.

(2) Κυπριακή εταιρεία, η οποία συμμετέχει σε διασυνοριακή συγχώνευση συμμορφούται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων των διατάξεων σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σε σχέση με τη συγχώνευση, την προστασία των πιστωτών των συγχωνευομένων εταιρειών, των κατόχων ομολόγων και των κομιστών τίτλων ή μετοχών.

(3) Το άρθρο 201 του παρόντος Νόμου εφαρμόζεται, κατ’ αναλογίαν, για σκοπούς προστασίας των μετόχων μειοψηφίας που διαφώνησαν με τη διασυνοριακή συγχώνευση.