Έκθεση των συμβούλων.

201ΙΔ.-(1) Οι σύμβουλοι κάθε συγχωνευόμενης κυπριακής εταιρείας συντάσσουν έκθεση με παραλήπτες τα μέλη της, η οποία εξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της διασυνοριακής συγχώνευσης για τα μέλη, τους πιστωτές και τους εργαζομένους.

(2) Η έκθεση τίθεται στη διάθεση των μελών και των εκπροσώπων των εργαζομένων ή εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, των ιδίων των εργαζομένων τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 201ΙΣΤ.

(3) Εφόσον οι σύμβουλοι λάβουν εγκαίρως  γνώμη από τους εκπροσώπους των εργαζομένων της εταιρείας, η εν λόγω γνώμη προσαρτάται στην έκθεση.