΄Εκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

201ΙΕ.-(1) Για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες συντάσσεται έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, η οποία απευθύνεται και διατίθεται στα μέλη τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 201ΙΣΤ. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα και διορίζονται από το Δικαστήριο μετά από αίτηση της συγχωνευόμενης κυπριακής εταιρείας.

(2) Αντί των εμπειρογνωμόνων που ενεργούν για λογαριασμό καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι διορίζονται, κατόπιν κοινής αίτησης των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών, από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους, η νομοθεσία του οποίου διέπει μία από τις συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες ή την κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση για το σκοπό αυτόν, ή είναι εγκεκριμένοι από τέτοια αρχή, μπορούν να εξετάσουν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης και να συντάξουν ενιαία γραπτή έκθεση προοριζόμενη για το σύνολο των μελών των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών.

(3) Η έκθεση εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) την ή τις μεθόδους που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της προτεινομένης σχέσεως ανταλλαγής·

(β) αν αυτή ή  αυτές  οι  μέθοδοι  είναι κατάλληλες για αυτή την περίπτωση, αναφέροντας τις αξίες που προκύπτουν από κάθε μία, δίδοντας συγχρόνως γνώμη για την σχετική σημασία που δόθηκε στις μεθόδους αυτές κατά τον καθορισμό της αξίας που χρησιμοποιήθηκε ως βάση∙

(γ) τις τυχόν ειδικές δυσκολίες εκτιμήσεως.

(4) Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες έχουν το δικαίωμα να ζητούν από καθεμιά από τις συγχωνευόμενες εταιρείες κάθε πληροφορία που θεωρούν αναγκαία για την συμπλήρωση των καθηκόντων τους.

(5) Εάν όλα τα μέλη καθεμιάς από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση συμφωνούν, δεν απαιτείται εξέταση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ούτε έκθεση εμπειρογνωμόνων.