΄Εγκριση από τη γενική συνέλευση.

201IΣΤ.-(1) Η γενική συνέλευση καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, αφού λάβει γνώση των εκθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 201ΙΔ και 201ΙΕ, αποφασίζει την έγκριση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης.

(2) Η γενική συνέλευση δύναται να θέτει ως όρο πραγματοποίησης της διασυνοριακής συγχώνευσης την εκ μέρους της ρητή επικύρωση των διατυπώσεων εφαρμογής για τη συμμετοχή των εργαζομένων στην κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

(3) Κατά την έγκριση του σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης, η γενική συνέλευση δηλώνει ρητά κατά πόσον αποδέχεται τη δυνατότητα των μελών οποιασδήποτε άλλης συγχωνευόμενης κεφαλαιουχικής μη κυπριακής εταιρείας να κάνουν χρήση της διαδικασίας που προβλέπει η εθνική νομοθεσία που διέπει τέτοια άλλη συγχωνευόμενη εταιρεία, η οποία επιτρέπει την ανάλυση και τροποποίηση της σχέσης ανταλλαγής χρεωστικών ομολόγων ή μετοχών ή την αποζημίωση των μελών της μειοψηφίας, χωρίς να εμποδίζεται η καταχώριση της διασυνοριακής συγχώνευσης:

Νοείται ότι, η απόφαση που προκύπτει από την εφαρμογή τέτοιας διαδικασίας είναι δεσμευτική για την κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση και για όλα τα μέλη της.