Δημοσιότητα.

201ΙΓ.-(1) Οι Σύμβουλοι καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, καταθέτουν εγκαίρως στον Έφορο Εταιρειών τo αναφερόμενο στο άρθρο 201ΙΒ κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, το οποίο δημοσιεύεται, για καθεμία από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 365Α, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, η οποία θα λάβει τη σχετική απόφαση.

(2) Οι Σύμβουλοι καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, καταθέτουν εγκαίρως στον Έφορο Εταιρειών τα εξής στοιχεία, αναφορικά με κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 365Α:

(α) τη μορφή, την επωνυμία και το εγγεγραμμένο γραφείο κάθε συγχωνευόμενης κεφαλαιουχικής εταιρείας∙

(β) το  μητρώο  στο  οποίο  έχουν   κατατεθεί, αναφορικά με τις συγχωνευόμενες Κυπριακές εταιρείες, οι πράξεις κατά το άρθρο 365Α του παρόντος Νόμου και, αναφορικά με καθεμιά από τις υπόλοιπες συγχωνευόμενες εταιρείες άλλου κράτους μέλους, οι πράξεις κατά την οικεία εθνική νομοθεσία που μεταφέρει τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 2, της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, καθώς και ο αντίστοιχος αριθμός καταχωρήσεως∙

(γ) μνεία, για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες, των τρόπων με τους οποίους θα ασκούνται τα δικαιώματα των πιστωτών και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των μετόχων της μειοψηφίας των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και η διεύθυνση στην οποία μπορούν να ζητηθούν, χωρίς έξοδα, εκτενείς πληροφορίες για τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων αυτών.