Καταχώριση.

201Κ.-(1) Κάθε συγχωνευόμενη κυπριακή εταιρεία παραδίδει αντίγραφο της απόφασης που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 201ΙΗ στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή και δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 365Α, και αντίγραφο της απόφασης αυτής επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου της νέας εταιρείας που συστήνεται με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης.

(2) Εφόσον ο έφορος εταιρειών λάβει το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) αντίγραφο απόφασης, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση, μέσω του συστήματος διασύνδεσης μητρώων, το μητρώο στο οποίο καθεμιά από τις εταιρείες ήταν υποχρεωμένη να καταχωρήσει τις πράξεις ότι η διασυνοριακή συγχώνευση έχει πραγματοποιηθεί:

Νοείται ότι, η ενδεχόμενη διαγραφή της παλαιάς καταχώρησης ισχύει μετά την παραλαβή της σχετικής ενημέρωσης και όχι πριν.

(3) Όταν η απόφαση έγκρισης της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης εκδίδεται από την αρμόδια, κατά το άρθρο 11 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ, αρχή άλλου κράτους μέλους, μόλις ο Έφορος Εταιρειών λάβει ειδοποίηση, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ, αναφορικά με τέτοια απόφαση, φροντίζει, χωρίς καθυστέρηση, για την εγγραφή και δημοσίευσή της κατά το άρθρο 365Α.

(4)  Με την εγγραφή του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) αντίγραφου απόφασης στο Μητρώο Εταιρειών αναφορικά με κάθε μιά από τις συγχωνευόμενες Κυπριακές εταιρείες, ο Έφορος Εταιρειών, διαγράφει τις απορροφούμενες κυπριακές εταιρείες από το Μητρώο Εταιρειών, αναφέροντας την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης.