Καταχώριση.

201Κ.-(1) Κάθε συγχωνευόμενη κυπριακή εταιρεία παραδίδει επίσημο αντίγραφο της απόφασης που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 201ΙΗ στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή και δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 365Α, και αντίγραφο της απόφασης αυτής επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου της νέας εταιρείας που συστήνεται με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης.

(2) Εφόσον ο ΄Εφορος Εταιρειών λάβει το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) αντίγραφο απόφασης, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση, αναφορικά με κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία άλλου κράτους μέλους, το μητρώο που τηρείται με βάση την οικεία εθνική νομοθεσία στο κράτος μέλος κατά το άρθρο 3 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ και στο οποίο καθεμιά από τις εν λογω συγχωνευόμενες εταιρείες ήταν υποχρεωμένη να καταχωρίσει τις πράξεις που αποδεικνύουν την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης.

(3) Όταν η απόφαση έγκρισης της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης εκδίδεται από την αρμόδια, κατά το άρθρο 11 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ, αρχή άλλου κράτους μέλους, μόλις ο Έφορος Εταιρειών λάβει ειδοποίηση, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ, αναφορικά με τέτοια απόφαση, φροντίζει, χωρίς καθυστέρηση, για την εγγραφή και δημοσίευσή της κατά το άρθρο 365Α.

(4)  Με την εγγραφή του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) αντίγραφου απόφασης στο Μητρώο Εταιρειών αναφορικά με κάθε μιά από τις συγχωνευόμενες Κυπριακές εταιρείες, ο Έφορος Εταιρειών, διαγράφει τις απορροφούμενες κυπριακές εταιρείες από το Μητρώο Εταιρειών, αναφέροντας την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης.