Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης.

201KΑ.-(1) Η διασυνοριακή συγχώνευση, σε περίπτωση συγχώνευσης κατά την έννοια των παραγράφων (α) και (γ) της ερμηνείας του όρου αυτού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 201Θ, παράγει, από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 201ΙΘ, τα εξής αποτελέσματα:

(α) το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας μεταβιβάζεται στην απορροφώσα εταιρεία∙

(β) οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας γίνονται μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας∙

(γ) η απορροφούμενη εταιρεία παύει να υφίσταται.

(2) Η διασυνοριακή συγχώνευση, σε περίπτωση συγχώνευσης κατά την έννοια της παραγράφου (β) της ερμηνείας του όρου αυτού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 201Θ,  παράγει, από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 201ΙΗ, τα εξής αποτελέσματα:

(α) Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία∙

(β) οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται μέτοχοι της νέας εταιρείας∙

(γ) οι συγχωνευόμενες εταιρείες παύουν να υφίστανται.

(3) Η κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση τηρεί τις διατυπώσεις που τυχόν απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή με βάση τη νομοθεσία στην οποία υπόκειται οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές μη κυπριακές εταιρείες, αναφορικά με το δικαίωμα αντίθεσης έναντι τρίτων ως προς τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που εισφέρουν οι συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες.

(4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή από σχέσεις εργασίας τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης μεταφέρονται λόγω της έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής αυτής συγχώνευσης, στην κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από την διασυνοριακή συγχώνευση, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης.

(5) Μετοχές της απορροφώσας εταιρείας δεν ανταλλάσσονται έναντι μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, τις οποίες κατέχει:

(α) είτε η ίδια η απορροφώσα εταιρεία ή πρόσωπο που ενεργεί εξ ιδίου ονόματος αλλά για λογαριασμό της εταιρείας∙

(β) είτε η απορροφούμενη εταιρεία ή πρόσωπο που ενεργεί εξ ιδίου ονόματος, αλλά για λογαριασμό της εταιρείας.