Απλουστευμένες διατυπώσεις.

201KΒ.-(1) ΄Οταν διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται από κυπριακή εταιρεία, η οποία κατέχει όλες τις μετοχές και όλους τους άλλους τίτλους που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευσή της ή των απορροφούμενων εταιρειών:

(α) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (β), (γ) και (ε) του άρθρου 201ΙΒ, το άρθρο 201ΙΕ και η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 201ΚΑ∙ και

(β) το εδάφιο (1) του άρθρου 201ΙΣΤ δεν εφαρμόζεται ως προς την ή τις απορροφούμενες εταιρείες.

(2) ΄Οταν διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται από κεφαλαιουχική εταιρεία άλλου κράτους μέλους, η οποία κατέχει όλες τις μετοχές και όλους τους άλλους τίτλους που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευσή της ή των απορροφούμενων εταιρειών:

(α) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5, στοιχεία β), γ) και ε), του άρθρου 8 και του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2005/56/ΕΚ∙ και

(β) το άρθρο 9 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ, δεν εφαρμόζεται ως προς την ή τις απορροφούμενες εταιρείες.