΄Εναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης.

201IΘ. Η διασυνοριακή συγχώνευση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της που καθορίζεται στην απόφαση που εκδίδεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 201ΙΗ ή, σε περίπτωση που  αρμόδια, βάσει του άρθρου 11 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ, να εγκρίνει την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης είναι η αρχή άλλου κράτους μέλους, από την ημερομηνία που καθορίζεται βάσει της οικείας εθνικής νομοθεσίας για σκοπούς του άρθρου 12 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ.