΄Ελεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης.

201ΙΗ.-(1) Εφόσον η κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της εν λόγω εταιρείας είναι αρμόδιο να ασκεί έλεγχο αναφορικά με τη νομιμότητα της διασυνοριακής συγχώνευσης κατά το τμήμα της διαδικασίας που αφορά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναφορικά με τη σύσταση της νέας εταιρείας  που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

(2) Κατά την άσκηση του ελέγχου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Επαρχιακό Δικαστήριο ελέγχει, ιδίως, εάν οι συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες ενέκριναν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, υπό τους ίδιους όρους και, ανάλογα με την περίπτωση, εάν οι τρόποι συμμετοχής των εργαζομένων καθορίστηκαν, αναφορικά με κάθε συγχωνευόμενη Κυπριακή εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201ΚΓ, και, αναφορικά με κάθε άλλη συγχωνευόμενη κεφαλαιουχική μη κυπριακή εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρουν τις διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ.

(3) Για σκοπούς άσκησης του ελέγχου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), υποβάλλεται στο Επαρχιακό Δικαστήριο, από μέρους καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 201ΙΖ και, από μέρους κάθε άλλης μη κυπριακής συγχωνευόμενης εταιρείας, το πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή κατά την οικεία εθνική νομοθεσία κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10, παράγραφο 2 της  Οδηγίας 2005/56/ΕΚ, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του υπό αναφορά πιστοποιητικού, καθώς και το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, σε περίπτωση καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 201ΙΣΤ και, σε περίπτωση κάθε άλλης μη κυπριακής συγχωνευόμενης εταιρείας, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ.

(4) Εφόσον το Επαρχιακό Δικαστήριο ικανοποιηθεί αναφορικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας που αφορά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης, εκδίδει απόφαση, με την οποία εγκρίνει την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και ορίζει σε αυτήν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης.