Εγγραφή εκτέλεσης ασφάλειας

97.-(1)  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο λάβει διάταγμα για το διορισμό παραλήπτη ή διαχειριστή της περιουσίας εταιρείας ή διορίζει παραλήπτη ή διαχειριστή σύμφωνα με εξουσίες που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε έγγραφο, το πρόσωπο αυτό εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος ή του διορισμού παραδίδει σχετική ειδοποίηση στον καθορισμένο τύπο στον έφορο εταιρειών και ο έφορος εταιρειών καταχωρεί την ειδοποίηση στο μητρώο επιβαρύνσεων κατόπιν πληρωμής τέτοιου δικαιώματος που δυνατό να καθοριστεί με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε παραλήπτης ή διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας σύμφωνα με εξουσίες που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε έγγραφο παύει να ενεργεί ως τέτοιος παραλήπτης ή διαχειριστής αυτός πρέπει, με την παύση αυτή, να δώσει στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση για αυτό στον καθορισμένο τύπο και ο έφορος προβαίνει στην εγγραφή της ειδοποίησης.

(3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράλειψη.