Διόρθωση μητρώου επιβαρύνσεων ή αρχείου υποθηκών

96.-(1) Το Δικαστήριο, αφού ικανοποιηθεί ότι η παράλειψη εγγραφής επιβαρύνσεως ή καταγραφής υποθήκης μέσα στην περίοδο που απαιτεί ο Νόμος αυτός, ή ότι η παράλειψη ή ανακριβής δήλωση κάποιου στοιχείου αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια επιβάρυνση ή υποθήκη ή σε μνημόνιο εξόφλησης ή ακύρωσης υποθήκης, ήταν τυχαία, ή οφειλόταν σε παραδρομή ή άλλη ικανοποιητική αιτία ή δεν είναι τέτοιας φύσης ώστε να επηρεάζει τη θέση των πιστωτών ή μετόχων της εταιρείας, ή ότι για άλλους λόγους η παροχή ανακούφισης είναι δίκαιη και σύμφωνα με τους κανόνες της φυσικής δικαιοσύνης, δύναται, με αίτηση της εταιρείας ή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου, και με τέτοιους όρους που φαίνονται στο Δικαστήριο δίκαιοι και σκόπιμοι να διατάξει ώστε η περίοδος για εγγραφή ή καταχώρηση επεκταθεί, ή, ανάλογα με την περίπτωση, η παράλειψη ή η ανακριβής δήλωση διορθωθεί.

(2) Αντίγραφο του διατάγματος του Δικαστηρίου που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) και που αφορά επέκταση χρόνου εγγραφής επιβάρυνσης ή καταγραφής υποθήκης παραδίδεται από την εταιρεία ή τον αιτητή στον έφορο εταιρειών μαζί με τον καθορισμένο τύπο καταχώρισης της επιβάρυνσης ή καταγραφής της υποθήκης και ο έφορος εταιρειών εγγράφει την επιβάρυνση ή καταγράφει την υποθήκη, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Αντίγραφο του διατάγματος του Δικαστηρίου που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) και που αφορά διόρθωση παράλειψης ή ανακριβούς δήλωσης παραδίδεται από την εταιρεία ή τον αιτητή στον έφορο εταιρειών μαζί με τον καθορισμένο τύπο και ο έφορος εταιρειών τροποποιεί το μητρώο επιβαρύνσεων, ανάλογα.