Αντίγραφα εγγράφων που συνιστούν επιβαρύνσεις και υποθήκες να φυλάσσονται από εταιρεία

98. Κάθε εταιρεία μεριμνά όπως αντίγραφο κάθε εγγράφου που συνιστά επιβάρυνση που χρειάζεται εγγραφή ή οποιασδήποτε υποθήκης που χρειάζεται καταχώρηση με βάση το Μέρος αυτό φυλάσσεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας:

Νοείται ότι σε περίπτωση σειράς ομοιότυπων χρεωστικών ομολόγων, είναι αρκετό αντίγραφο ενός χρεωστικού ομολόγου της σειράς.