Μητρώο επιβαρύνσεων και βιβλίων υποθηκών εταιρείας

99.-(1) Κάθε εταιρεία πρέπει να φυλάει στο εγγεγραμμένο γραφείο της μητρώο επιβαρύνσεων και καταχωρεί σε αυτό όλες τις επιβαρύνσεις που επηρεάζουν ειδικά την περιουσία της εταιρείας και όλες τις κυμαινόμενες επιβαρύνσεις πάνω στην επιχείρηση ή οποιαδήποτε ιδιοκτησία της εταιρείας, δίδοντας σε κάθε περίπτωση σύντομη περιληπτική περιγραφή της επιβαρυνθείσας περιουσίας, του ποσού της επιβάρυνσης, και, εκτός στην περίπτωση χρεωγράφων στον κομιστή, τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται σε αυτή και βιβλίο όπου καταχωρούνται στοιχεία κάθε υποθήκης πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία της εταιρείας που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με οποιοδήποτε Νόμο που ισχύει εκάστοτε αναφορικά με τις καταχωρήσεις υποθηκών ακίνητης ιδιοκτησίας.

(2) Αν οποιοσδήποτε αξιωματούχος της εταιρείας εν γνώσει του και εσκεμμένα εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράλειψη καταχώρησης που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.