Δικαίωμα επιθεώρησης

100.-(1) Τα αντίγραφα εγγράφων που συνιστούν οποιαδήποτε επιβάρυνση που χρειάζονται εγγραφή και τα στοιχεία υποθηκών που χρειάζονται καταχώρηση από τον έφορο με βάση το Μέρος αυτό και το μητρώο επιβαρύνσεων και βιβλίο υποθηκών που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 99, είναι ανοικτά για επιθεώρηση κατά την διάρκεια ωρών εργασίας από οποιοδήποτε πιστωτή ή μέλος της εταιρείας χωρίς πληρωμή δικαιώματος (αλλά τηρουμένων τέτοιων εύλογων περιορισμών όπως η εταιρεία δυνατό να επιβάλει σε γενική συνέλευση ώστε να επιτρέπονται για επιθεώρηση για όχι λιγότερες από δύο ώρες την ημέρα), και το μητρώο επιβαρύνσεων και βιβλίο υποθηκών θα είναι επίσης ανοικτά για επιθεώρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο με πληρωμή τέτοιου δικαιώματος που δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα μιλς για κάθε επιθεώρηση όπως ήθελε καθορίσει η εταιρεία.

(2) Αν δεν επιτρέπεται επιθεώρηση των πιο πάνω αντιγράφων ή μητρώου ή βιβλίου, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και σε περαιτέρω πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζεται η άρνηση.

(3) Αν σημειωθεί οποιαδήποτε τέτοια άρνηση σχετικά με εταιρεία εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, το Δικαστήριο δύναται με διάταγμα να επιβάλει άμεση επιθεώρηση των αντιγράφων μητρώου ή βιβλίου.