Μεταβίβαση μετοχής εγγεγραμμένης σε μητρώο εξωτερικού.

116. Μεταβίβαση μετοχής, εγγεγραμμένης σε μητρώο εξωτερικού, θεωρείται ως μεταβίβαση περιουσίας της εταιρείας που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας.