Τέλη χαρτοσήμων σε περίπτωση μετοχών εγγεγραμμένων σε μητρώα κτήσεων

116. Έγγραφο μεταβίβασης μετοχής εγγεγραμμένης σε μητρώο κτήσεων θεωρείται ως μεταβίβαση ιδιοκτησίας που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, και εκτός αν εκτελέστηκε σε οποιοδήποτε μέρος της Δημοκρατίας εξαιρείται από τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στη Δημοκρατία.