Μητρώο εξωτερικού.

115-(1)  Μητρώο εξωτερικού θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του μητρώου μελών της εταιρείας, το οποίο στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως "το βασικό μητρώο".

(2)  Το βασικό μητρώο τηρείται με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο απαιτείται να τηρείται το βασικό μητρώο από το Νόμο, με την εξαίρεση ότι-

(α) η σχετική διαφήμιση, πριν από το κλείσιμο του μητρώου, καταχωρείται σε εφημερίδα που κυκλοφορεί στην επαρχία όπου τηρείται το μητρώο εξωτερικού,

(β) οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο σε εκείνο το μέρος στο εξωτερικό όπου τηρείται το μητρώο, δύναται να ασκεί την ίδια δικαιοδοσία διόρθωσης του μητρώου, όπως ασκείται βάσει του παρόντος Νόμου από το δικαστήριο, και

(γ) τα αδικήματα άρνησης επιθεώρησης ή αντιγράφων μητρώου εξωτερικού, και εξουσιοδότησης ή παροχής άδειας για άρνηση δύνανται να διωχθούν συνοπτικά ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου σε εκείνο το μέρος, στο εξωτερικό.

(3)  Κάθε εταιρεία που τηρεί μητρώο εξωτερικού -

(α) αποστέλλει, στο εγγεγραμμένο γραφείο της, αντίγραφο κάθε καταχώρησης στο μητρώο εξωτερικού, αμέσως μετά την καταχώρηση· και

(β) μεριμνά ώστε να τηρείται αντίτυπο του μητρώου εξωτερικού της στο μέρος όπου τηρείται το βασικό μητρώο της εταιρείας, εκάστοτε δεόντως ενημερωμένο και κάθε τέτοιο αντίτυπο, για όλους τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του βασικού μητρώου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά με το αντίτυπο μητρώου, οι μετοχές που είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο εξωτερικού διακρίνονται από τις μετοχές, που είναι εγγεγραμμένες στο βασικό μητρώο, και καμιά πράξη σχετικά με οποιεσδήποτε μετοχές που είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο εξωτερικού, δεν εγγράφεται σε οποιοδήποτε άλλο μητρώο κατά τη διάρκεια της συνέχισης της εγγραφής εκείνης.

(5) Εταιρεία δύναται να παύσει να τηρεί μητρώο εξωτερικού, και αμέσως όλες οι καταχωρήσεις στο μητρώο εκείνο μεταφέρονται σε άλλο μητρώο εξωτερικού που τηρείται από την εταιρεία στο ίδιο μέρος στο εξωτερικό ή στο βασικό μητρώο.

(6)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε εταιρεία δύναται να περιλαμβάνει τέτοιες πρόνοιες στο καταστατικό της, όπως ήθελε θεωρήσει ορθό σχετικά με την τήρηση μητρώων εξωτερικού.

(7) Εάν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του εδαφίου (3), τόσο η εταιρεία όσο και κάθε αξιωματούχος της διαπράττουν αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε πρόστιμο παράλειψης και, όταν δυνάμει της επιφύλαξης (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 105, το βασικό μητρώο τηρείται στο γραφείο προσώπου άλλου από την εταιρεία και λόγω οποιασδήποτε παράλειψης του εν λόγω προσώπου η εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) το πρόσωπο αυτό υπόκειται στην ίδια ποινή ως εάν να ήταν αξιωματούχος της εταιρείας που ήταν σε παράλειψη.