Κανονισμοί σχετικά με μητρώο κτήσεων

115.-(1) Μητρώο κτήσης θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του μητρώου μελών της εταιρείας το οποίο στο άρθρο αυτό καλείται “το βασικό μητρώο”.

(2) Το βασικό μητρώο τηρείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το βασικό μητρώο απαιτείται να τηρείται από το Νόμο αυτό, με εξαίρεση του ότι η διαφήμιση πριν από το κλείσιμο του μητρώου καταχωρείται σε εφημερίδα που κυκλοφορεί στην επαρχία όπου τηρείται το μητρώο κτήσεων, και ότι οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο σε εκείνο το μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας όπου τηρείται το μητρώο δύναται να ασκεί την ίδια δικαιοδοσία διόρθωσης του μητρώου όπως ασκείται βάσει του Νόμου αυτού από το Δικαστήριο, και ότι τα αδικήματα άρνησης επιθεώρησης ή αντιγράφων μητρώου κτήσεων, και εξουσιοδότησης ή παροχής άδειας για άρνηση δύναται να διωχθούν συνοπτικά ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου σε εκείνο το μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας.

(3) Η εταιρεία-

(α) αποστέλλει στο εγγεγραμμένο γραφείο της αντίγραφο κάθε καταχώρησης στο μητρώο κτήσεων αμέσως μετά την καταχώρηση και

(β) φροντίζει ώστε να τηρείται αντίτυπο του μητρώου κτήσεων της στο μέρος όπου τηρείται το βασικό μητρώο της εταιρείας δεόντως ενημερωμένο από καιρό σε καιρό.

Κάθε τέτοιο αντίτυπο για όλους τους σκοπούς του Νόμου αυτού θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του βασικού μητρώου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού σχετικά με το αντίτυπο μητρώου, οι μετοχές που είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο κτήσεων διακρίνονται από τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο βασικό μητρώο, και καμιά πράξη σχετικά με οποιεσδήποτε μετοχές που είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο κτήσεων, δεν εγγράφεται σε οποιοδήποτε άλλο μητρώο κατά τη διάρκεια της συνέχισης της εγγραφής εκείνης.

(5) Εταιρεία δύναται να παύσει να τηρεί μητρώο κτήσεων, και αμέσως όλες οι καταχωρήσεις στο μητρώο εκείνο μεταφέρονται σε άλλο μητρώο κτήσεων που τηρείται από την εταιρεία στο ίδιο μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας ή στο βασικό μητρώο.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού οποιαδήποτε εταιρεία με το καταστατικό της, δύναται να κάνει τέτοιες πρόνοιες όπως ήθελε θεωρεί ορθό σχετικά με την τήρηση μητρώων κτήσεων.

(7) Αν γίνει παράλειψη σε συμμόρφωση με το εδάφιο (3), η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που είναι σε παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης, και όταν δυνάμει της επιφύλαξης (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 105, το βασικό μητρώο τηρείται στο γραφείο προσώπου άλλου από την εταιρεία και λόγω οποιασδήποτε παράλειψης αυτού, η εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) υπόκειται στην ίδια ποινή όπως αν ήταν αξιωματούχος της εταιρείας που ήταν σε παράλειψη.