Δικαίωμα λήψης αντιγράφων ισολογισμών και εκθέσεων των ελεγκτών

152.-(1) Αντίγραφο κάθε ισολογισμού, περιλαμβανομένου κάθε εγγράφου που απαιτείται από το νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό, που πρέπει να τίθεται ενώπιον εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αποστέλλεται σε κάθε μέλος της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι μια ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης, (ανεξάρτητα αν αυτό δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας) σε καθένα κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας (ανεξάρτητα αν αυτός δικαιούται ή όχι σε αυτό) και σε όλα τα πρόσωπα εκτός από μέλη, ή κατόχους χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας, που είναι πρόσωπα που δικαιούνται σε αυτό:

Νοείται ότι-

(α) Στην περίπτωση εταιρείας που δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο, το εδάφιο αυτό δεν απαιτεί την αποστολή των προαναφερόμενων εγγράφων σε μέλος της εταιρείας που δεν δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων ή σε κάτοχο ομολόγων της εταιρείας, που δεν δικαιούται με τον τρόπο αυτό

(β) το εδάφιο αυτό δεν απαιτεί την αποστολή αντιγράφων των εγγράφων εκείνων-

(i) σε μέλος της εταιρείας ή κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας, που σε κάθε περίπτωση είναι πρόσωπο που δεν δικαιούται να πάρει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας και των οποίων τη διεύθυνση δεν γνωρίζει η εταιρεία

(ii) σε περισσότερους από ένα κοινούς κατόχους μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων, κανένας από τους οποίους δεν δικαιούται να λάβει τέτοιες ειδοποιήσεις ή

(iii) σε περίπτωση κατόχων από κοινού μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων από τους οποίους μερικοί δικαιούνται και μερικοί δεν δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις σε εκείνους που δεν δικαιούνται σε αυτό και

(γ) αν τα αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων δεν αποσταλούν τουλάχιστον είκοσι μία ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης, ανεξάρτητα από το γεγονός εκείνο, λογίζονται ότι αποστάληκαν κατάλληλα αν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση.

(2) Μέλος εταιρείας, είτε αυτό δικαιούται να λάβει αντίγραφα ισολογισμών της εταιρείας είτε όχι, και κάτοχος χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας, είτε αυτός δικαιούται σε αυτό είτε όχι, δικαιούται μετά από αίτηση να λάβει χωρίς πληρωμή αντίγραφο του τελευταίου ισολογισμού της εταιρείας, περιλαμβανομένου κάθε αντίγραφου που απαιτείται από το νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών για τον ισολογισμό.

(3) Αν γίνει παράλειψη συμμόρφωσης με το εδάφιο (1), η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες, και αν όταν πρόσωπο ζητά οποιοδήποτε έγγραφο που δικαιούται να λάβει σύμφωνα με το εδάφιο (2), γίνεται παράλειψη συμμόρφωσης μέσα σε επτά ημέρες από την υποβολή της απαίτησης, η εταιρεία και κάθε ένας αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης, εκτός αν αποδειχτεί ότι το πρόσωπο εκείνο υπέβαλε ήδη αίτηση και του δόθηκε αντίγραφο του εγγράφου.

(4) Οι προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού δεν τυγχάνουν εφαρμογής σχετικά με ισολογισμό ιδιωτικής εταιρείας, που υποβλήθηκε ενώπιον της πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, και το δικαίωμα προσώπου να λάβει αντίγραφο οποιουδήποτε τέτοιου ισολογισμού και η ευθύνη της εταιρείας σχετικά με παράλειψη ικανοποίησης εκείνου του δικαιώματος είναι η ίδια όπως θα ήταν αν ο Νόμος αυτός δεν είχε θεσπιστεί.