Δικαίωμα λήψης αντιγράφων ισολογισμών και εκθέσεων των ελεγκτών

152.-(1) Οι σύμβουλοι παρουσιάζουν στην εταιρεία σε γενική συνέλευση –

(α) το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων,

(β) την έκθεση των συμβούλων,

(γ) συνημμένη στα ανωτέρω, την έκθεση των ελεγκτών, όπου αυτή απαιτείται από τον Νόμο.

(2) Αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποστέλλεται τουλάχιστον είκοσι μία ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνελεύσεως:

(i) σε κάθε μέλος της εταιρείας, ανεξάρτητα αν αυτό δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας.

(ii) σε καθένα κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας, ανεξάρτητα αν αυτός δικαιούται ή όχι να λαμβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας· και

(iii) σε όλα τα πρόσωπα, εκτός από μέλη ή    κατόχους χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας, που δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας:

Νοείται ότι-

(α) Στην περίπτωση εταιρείας που δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο, το εδάφιο αυτό δεν απαιτεί την αποστολή των προαναφερόμενων εγγράφων σε μέλος της εταιρείας που δεν δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων ή σε κάτοχο ομολόγων της εταιρείας, που δεν δικαιούται με τον τρόπο αυτό

(β) το εδάφιο αυτό δεν απαιτεί την αποστολή αντιγράφων των εγγράφων εκείνων-

(i) σε μέλος της εταιρείας ή κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας, που σε κάθε περίπτωση είναι πρόσωπο που δεν δικαιούται να πάρει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας και των οποίων τη διεύθυνση δεν γνωρίζει η εταιρεία

(ii) σε περισσότερους από ένα κοινούς κατόχους μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων, κανένας από τους οποίους δεν δικαιούται να λάβει τέτοιες ειδοποιήσεις ή

(iii) σε περίπτωση κατόχων από κοινού μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων από τους οποίους μερικοί δικαιούνται και μερικοί δεν δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις σε εκείνους που δεν δικαιούνται σε αυτό και

(γ) αν τα αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων δεν αποσταλούν τουλάχιστον είκοσι μία ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης, ανεξάρτητα από το γεγονός εκείνο, λογίζονται ότι αποστάληκαν κατάλληλα αν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση.

(3) Μέλος εταιρείας, είτε αυτό δικαιούται να λάβει αντίγραφα ισολογισμών της εταιρείας είτε όχι, και κάτοχος χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας, είτε αυτός δικαιούται σε αυτό είτε όχι, δικαιούται μετά από αίτηση να λάβει χωρίς πληρωμή αντίγραφο του τελευταίου ισολογισμού της εταιρείας, περιλαμβανομένου κάθε αντίγραφου που απαιτείται από το νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών για τον ισολογισμό.

(4)    (α) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με το εδάφιο (1), κάθε σύμβουλος της εταιρείας ο οποίος                    ευθύνεται για την παράλειψη διαπράττει ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο που δεν                          υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 5.000),

(β) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με το εδάφιο (2), η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη διαπράττει ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 3.000), και

(γ) Σε περίπτωση που, όταν πρόσωπο ζητά οποιοδήποτε έγγραφο που δικαιούται να λάβει σύμφωνα με το εδάφιο (3), γίνεται παράλειψη συμμόρφωσης μέσα σε επτά ημέρες από την υποβολή της απαίτησης, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη διαπράττει ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες (Λ.Κ. 500).