Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην ετήσια έκθεση

121.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού στην ετήσια έκθεση επισυνάπτονται-

(α) γραπτό αντίγραφο πιστοποιημένο τόσο από σύμβουλο όσο και από το γραμματέα της εταιρείας, ως πιστό αντίγραφο, κάθε ισολογισμού που υποβλήθηκε στην εταιρεία σε γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται η έκθεση (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που απαιτείται από νόμο να επισυνάπτεται στον ισολογισμό) και

(β) αντίγραφο, πιστοποιημένο όπως προαναφέρθηκε, της έκθεσης των ελεγκτών στον ισολογισμό και της έκθεσης των συμβούλων που συνοδεύει κάθε τέτοιο ισολογισμό,

και όταν οποιοσδήποτε τέτοιος ισολογισμός ή έγγραφο που απαιτείται από νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό είναι σε ξένη γλώσσα, θα επισυνάπτεται στον ισολογισμό εκείνο μετάφραση στην Αγγλική του ισολογισμού ή εγγράφου πιστοποιημένου με τον καθορισμένο τρόπο ως ορθή μετάφραση.

(2) Αν οποιοσδήποτε τέτοιος ισολογισμός όπως προαναφέρθηκε ή έγγραφο που απαιτείται από νόμο να επισυνάπτεται σε αυτόν δεν συμμορφωνόταν με τις διατάξεις του νόμου όπως αυτός ίσχυε την ημερομηνία του ελέγχου αναφορικά με τον τύπο ισολογισμών ή εγγράφων που προαναφέρθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, θα γίνουν τέτοιες προσθήκες και διορθώσεις στο αντίγραφο όπως ήθελε απαιτηθεί να γίνουν στον ισολογισμό ή στα έγγραφα ώστε να συμφωνούν με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις και το γεγονός ότι το αντίγραφο έχει με τον τρόπο αυτό τροποποιηθεί δηλώνεται πάνω σε αυτό.

(3) Αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο αυτό, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, η φράση “αξιωματούχος” περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι σύμβουλοι της εταιρείας συνήθως ενεργούν.

(4) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται για ασφαλιστική εταιρεία η οποία συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 26 του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου του 1967.