Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην ετήσια έκθεση

121.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (β) στην ετήσια έκθεση επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

(i) Αντίγραφα όλων των εγγράφων που παρουσιάστηκαν στην εταιρεία σε κάθε γενική συνέλευση που έλαβε χώρα από την τελευταία ημερομηνία αναφοράς ή σε περίπτωση πρώτης ετήσιας έκθεσης από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 152, τα οποία έγγραφα δύναται να κατατίθενται και στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και σε άλλη γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα και τα οποία ο έφορος εταιρειών με οδηγίες του έχει καθορίσει·

(ii) η έκθεση, και ανάλογα με την περίπτωση, η ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις κατά το εδάφιο (1) του Κανονισμού 12 των Κανονισμών για εκθέσεις για Πληρωμές προς Κυβερνήσεις του 2016 που περιέχονται στο Δέκατο Τρίτο Παράρτημα.

(β) Η κατά την παράγραφο (α) υποχρέωση επισυνάψεως δεν έχει εφαρμογή –

(i) σε όσες προαιρετικές καταστάσεις ήθελε παρουσιάσει η εταιρεία. και

(ii) στην έκθεση διαχείρισης,

αλλά μόνο αν αντίγραφό τους είναι διαθέσιμο στο κοινό.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο αυτό, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για την παράλειψη διαπράττει ποινικό αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, η φράση “αξιωματούχος” περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι σύμβουλοι της εταιρείας συνήθως ενεργούν.

(3Α) Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο αυτό, ο έφορος εταιρειών δύναται να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 5.000).

(4) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται για ασφαλιστική εταιρεία η οποία συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 26 του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου του 1967.