Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην ετήσια έκθεση

121.-(1)-(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και με την επιφύλαξη της παραγράφου(β), στη ετήσια έκθεση επισυνάπτονται αντίγραφα όλων των εγγράφων που παρουσιάσθηκαν στην εταιρεία σε γενική συνέλευση κατά το εδάφιο (1) του  άρθρου 152.

(β) Η κατά την παράγραφο (α) υποχρέωση επισυνάψεως δεν έχει εφαρμογή –

(i) σε όσες προαιρετικές καταστάσεις ήθελε παρουσιάσει η εταιρεία. και

(ii) στην έκθεση των συμβούλων, αλλά μόνο αν αντίγραφό τους είναι διαθέσιμο στο κοινό.

(2) Διαγράφηκε.

(3) Αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο αυτό, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, η φράση “αξιωματούχος” περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι σύμβουλοι της εταιρείας συνήθως ενεργούν.

(4) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται για ασφαλιστική εταιρεία η οποία συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 26 του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου του 1967.