Πιστοποιητικά που παραδίδονται με την ετήσια έκθεση από ιδιωτική εταιρεία

122. Ιδιωτική εταιρεία παραδίδει με την ετήσια έκθεση που απαιτείται από το άρθρο 118 πιστοποιητικό υπογραμμένο τόσο από σύμβουλο όσο και από το γραμματέα της εταιρείας ότι η εταιρεία, από την τελευταία ημερομηνία αναφοράς, ή, σε περίπτωση πρώτης έκθεσης, από την ημερομηνία της σύστασης της εταιρείας, δεν έχει εκδώσει πρόσκληση προς το κοινό να εγγραφεί για μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα της εταιρείας, και, όταν η ετήσια έκθεση αποκαλύπτει το γεγονός ότι ο αριθμός των μελών της εταιρείας υπερβαίνει τους πενήντα, επίσης πιστοποιητικό που υπογράφτηκε με τον τρόπο αυτό ότι τα περιπλέον μέλη αποτελούνται αποκλειστικά από πρόσωπα τα οποία με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 29, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του αριθμού των πενήντα.