ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο-

«άδεια λειτουργίας» σημαίνει άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 ή άδεια λειτουργίας τουριστικού καταλύματος η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13·

«αστικό ξενοδοχείο» σημαίνει ξενοδοχείο το οποίο χωροθετείται, σύμφωνα με το εν ισχύι σχέδιο ανάπτυξης·

«αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα» σημαίνει είτε μεμονωμένη τουριστική επιπλωμένη έπαυλη ή μεμονωμένη κατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα, το οποίο αποτελεί «μονάδα» δυνάμει του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, που δεν αποτελεί «ξενοδοχείο» ή «τουριστικό κατάλυμα», όπως αυτά ορίζονται στο Μέρος ΙΙ και ΙΙΙ, το οποίο εκμισθώνεται ως έπαυλη ή κατοικία ή μονάδα και όχι τμήμα αυτής και το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙΑ∙

«Διαπιστευμένος Οργανισμός Κατάταξης» σημαίνει τον οργανισμό κατάταξης, ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 7·

«διευθυντής» σημαίνει το πρόσωπο που ασκεί τη διεύθυνση του ξενοδοχείου ή/και του τουριστικού καταλύματος·

“«διαχειριστής ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος ή αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο επιχειρηματίας ή/και ιδιοκτήτης μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση και διοίκηση του ξενοδοχείου ή του τουριστικού καταλύματος ή του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος:

Νοείται ότι, ο διαχειριστής στην προκειμένη περίπτωση, φέρει τις ευθύνες του επιχειρηματία∙

«επιχειρηματίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ή η άδεια λειτουργίας τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ή η άδεια εγγραφής του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α ή/και έχει την οικονομική εκμετάλλευση του ξενοδοχείου ή του τουριστικού καταλύματος ή του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος ή/και την ευθύνη για τη διαχείρισή του∙

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 ∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου·

«Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ο οποίος ιδρύθηκε το 2002 δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου·

«Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων» σημαίνει το μητρώο που τηρεί το Υφυπουργείο Τουρισμού και στο οποίο είναι εγγεγραμμένα όλα τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα∙

«ΜΤΑ» σημαίνει τις Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις, όπου:

(α) στο ίδιο γήπεδο, αλλά σε χωριστή από το κυρίως ξενοδοχείο ανάπτυξη και εκτός του κτιρίου της ξενοδοχειακής μονάδας, συνυπάρχουν με την ξενοδοχειακή μονάδα και ιδιόκτητες ιδιωτικές αυτοτελείς οικιστικές μονάδες, όπως επαύλεις/κατοικίες, bungalows ή διαμερίσματα ή και άλλες επιτρεπόμενες χρήσεις, σε ανάπτυξη συλλογικής ιδιοκτησίας, με κοινόχρηστους χώρους και οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν ή να λειτουργούν ή/και

(β) εντός του κτιρίου της ξενοδοχειακής μονάδας συνυπάρχουν μαζί με τα δωμάτια, διαμερίσματα της ξενοδοχειακής μονάδας και οικιστικές σουίτες και οικιστικά διαμερίσματα τα οποία αποτελούν αυτοτελείς μονάδες σε ενιαία ανάπτυξη, με κοινόχρηστους χώρους και κεντρική διαχείριση σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε σχετική πολιτική όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται η οποία εξαγγέλλεται από τον Υφυπουργό, ή οποιοδήποτε πρόσωπο, σώμα ή αρχή αυτός ορίσει·

«ξενοδοχείο», «ξενοδοχειακή μονάδα» ή «ξενοδοχειακό κατάστημα» σημαίνει κατάλυμα στο οποίο παρέχεται κατ’ επάγγελμα, σε όσους προσέρχονται σ’ αυτό, προσωρινή διαμονή με ή χωρίς διατροφή, και διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«ξενοδοχείο άνευ αστέρoς», «ξενοδοχειακή μονάδα άνευ αστέρoς» ή «ξενοδοχειακό κατάστημα άνευ αστέρoς» σημαίνει κατάλυμα το οποίο δεν πληρεί τα κριτήρια κατάταξης σε τάξη ενός (1) ή περισσοτέρων αστέρων, στο οποίο παρέχεται κατ’ επάγγελμα, σε όσους προσέρχονται σ’ αυτό, προσωρινή διαμονή με ή χωρίς διατροφή, και διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού:

Νοείται ότι, το κατάλυμα «άνευ αστέρος» απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τους όρους «ξενοδοχείο», «ξενοδοχειακή μονάδα» ή «ξενοδοχειακό κατάλυμα» χωρίς τη συμπλήρωση του όρου «άνευ αστέρος»·

«ξενοδοχείο υπαίθρου» σημαίνει ξενοδοχείο το οποίο χωροθετείται εντός του πυρήνα Κοινότητας ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή και σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες εντός του ορίου ανάπτυξης των περιοχών αυτών, σύμφωνα με το εν ισχύι σχέδιο ανάπτυξης·

«σχέδιο ανάπτυξης» σημαίνει το σχέδιο ανάπτυξης ως αυτό ορίζεται στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο∙

«τουριστικό κατάλυμα άνευ αστέρoς», σημαίνει κατάλυμα το οποίο δεν πληρεί τα κριτήρια κατάταξης σε τάξη «Πολυτελείας», «Α΄ Τάξης» ή «Β΄ Τάξης», στο οποίο παρέχεται κατ’ επάγγελμα, σε όσους προσέρχονται σ’ αυτό, προσωρινή διαμονή με ή χωρίς διατροφή, και διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«τουριστικό κατάλυμα» σημαίνει κατάλυμα ή οργανωμένο χώρο, άλλο ή ξενοδοχείο, στο οποίο παρέχεται κατ’ επάγγελμα διαμονή ή ευκολίες για διαμονή και διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών∙

«Υφυπουργείο Τουρισμού» έχει την έννοια που δίδεται σε αυτό δυνάμει του άρθρου 3 του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου∙

«Υφυπουργός παρά τω Προέδρω σε θέματα Τουρισμού» ή «Υφυπουργός» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 6 του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Διακρίσεις ξενοδοχείων

3.-(1) Τα ξενοδοχεία ή ξενοδοχειακές μονάδες διακρίνονται σε-

(α) Κυρίως ξενοδοχεία

(β) συγκροτήματα μικρών κατοικιών

(γ) παραδοσιακές οικοδομές ή/ και

(δ) οποιαδήποτε άλλα ξενοδοχειακά καταλύματα, καθώς και συνδυασμός των πιο πάνω μαζί, με ή χωρίς τουριστικά καταλύματα ως ήθελε καθοριστεί.

(2) Ως κυρίως ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακό κατάλυμα, του οποίου η κτιριακή συγκρότηση αποτελείται από ένα αυτοτελές κύριο κτίριο ή από περισσότερα κτίρια που συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο εντός ενιαίου χώρου, το οποίο ανεγέρθηκε ή διαρρυθμίστηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και το οποίο έχει ενιαία λειτουργική οργάνωση, που περιλαμβάνει τους χώρους, επίπλωση, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Ως συγκρότημα μικρών κατοικιών χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακό κατάλυμα που αποτελείται κατά το σύνολο ή μέρος αυτού από μεμονωμένες μικρές κατοικίες κτισμένες σε αραιά διάταξη εντός ενιαίου χώρου, το οποίο εξυπηρετείται μέσω ενός ή περισσότερων κεντρικών κτιρίων τα οποία διαθέτουν τους απαραίτητους κοινοχρήστους και βοηθητικούς χώρους, και έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(4) Ως παραδοσιακή οικοδομή χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακό κατάλυμα που στεγάζεται σε αυτοτελές κτίριο ή τμήμα κτιρίου αναφορικά με το οποίο εκδόθηκε Διάταγμα Διατήρησης, δυνάμει του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ή το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως αρχαίο μνημείο σύμφωνα με τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακή οικοδομή από το Υφυπουργείο Τουρισμού ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και διαρρυθμίζεται κατάλληλα ώστε να παρέχει κατ’ επάγγελμα πρόσκαιρη διαμονή και ενδεχόμενα και διατροφή στους πελάτες που προσέρχονται σ’ αυτό.

Τάξεις ξενοδοχείων

4. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, τα κυρίως ξενοδοχεία και τα συγκροτήματα μικρών κατοικιών κατατάσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε τάξεις ως ακολούθως-

(α) 5 αστέρων (*****),

(β) 4 αστέρων (****),

(γ) 3 αστέρων (***),

(δ) 2 αστέρων (**),

(ε) 1 αστέρος (*),

(στ) Άνευ αστέρος.

Καθορισμός περιοχών ξενοδοχειακής ανάπτυξης

5. Οι περιοχές εντός των οποίων ρυθμίζεται η δυναμικότητα της ξενοδοχειακής ανάπτυξης καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Άδειες ξενοδοχείων

6.-(1) Η άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης ή από τη συμπλήρωση της αίτησης με όλα τα απαραίτητα έντυπα που προνοούνται σύμφωνα με τους καθορισμένους τύπους, όρους και διαδικασία που καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος όπως αυτό καθορίζεται με διάταγμα το οποίο εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Για σκοπούς εξασφάλισης άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο επιχειρηματίας υποβάλλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού αίτηση σύμφωνα με τον τύπο όπως αυτός δύναται να καθοριστεί σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθώς και πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων των εδαφίων (1) και (2), η άδεια λειτουργίας ισχύει για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της και ανανεώνεται αυτόματα για εκάστοτε περίοδο τριών (3) ετών, εφόσον καταβληθεί στο Υφυπουργείο Τουρισμού το καθορισμένο τέλος όπως καθορίζεται με διάταγμα το οποίο εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και νοουμένου ότι προσκομιστούν τα εν ισχύ πιστοποιητικά που προβλέπονται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 3 των περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) Κανονισμών.

(4) H άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου δύναται να ανακληθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού σε περίπτωση-

(α) Που η άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε δυνάμει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων που υπέβαλε ο επιχειρηματίας∙

(β) οριστικής παύσης των εργασιών της επιχείρησης∙

(γ) που κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου από Λειτουργό του Υφυπουργείου Τουρισμού διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα απαραίτητα για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πιστοποιητικά και έγγραφα, ως αυτά ορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς δεν έχουν ανανεωθεί∙

(δ) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα σύμφωνα με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, αφού προηγηθεί διαβούλευση με το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και για αδικήματα που αφορούν παραβάσεις σε θέματα υγείας, όπως αυτές ρυθμίζονται από την οικεία νομοθεσία για την οποία έχει αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή της το Υπουργείο Υγείας.

(ε) θανάτου του επιχειρηματία ή με την έκδοση διατάγματος πτώχευσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή με το διορισμό εκκαθαριστή σε περίπτωση νομικού προσώπου·

(στ) έκδοσης προσωρινού διατάγματος ή οριστικοποίησης εκδοθέντος προσωρινού διατάγματος για παύση των λειτουργιών του ξενοδοχείου∙

(ζ) κατ’ εξακολούθησης παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας·

(η) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα-

(i) φόνο εκ προμελέτης, κατά παράβαση του άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των άρθρων 144 μέχρι 177 του Ποινικού Κώδικα∙

(ii) ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα∙

(iii) διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 μέχρι 296 του Ποινικού Κώδικα∙

(iv) πλαστογραφία, κατά παράβαση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα∙

(v) κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα∙

(vi) συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα∙

(vii) κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα∙

(viii) εξασφάλιση αγαθών ή πιστώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 298 και 301, αντίστοιχα, του Ποινικού Κώδικα∙

(ix) απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα∙

(x) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου∙

(xi) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, καθώς και του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

(5) Από το θάνατο του επιχειρηματία ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τη ημερομηνία διάλυσης του ή το διορισμό εκκαθαριστή, και σε περίπτωση φυσικού προσώπου από το διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος, η άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε παύει να ισχύει και δύναται να εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, νέα άδεια λειτουργίας για την περίοδο που δεν έχει εκπνεύσει στο όνομα των εκτελεστών της διαθήκης ή διαχειριστών της περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματία ή του εκκαθαριστή ή του διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος, αναλόγως της περίπτωσης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος:

Νοείται ότι, οι εκτελεστές της διαθήκης ή οι διαχειριστές της περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματία ή ο εκκαθαριστής ή ο διαχειριστής της περιουσίας του πτωχεύσαντος, αναλόγως της περίπτωσης, ενημερώνει το Υφυπουργείο Τουρισμού το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την πάροδο δέκα (10) ημερών, για τον θάνατο του επιχειρηματία ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου για τη διάλυσή του νομικού προσώπου ή για το διορισμό εκκαθαριστή, και σε περίπτωση φυσικού προσώπου για το διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος.

Κατάταξη ξενοδοχείων

7.-(1) Η τελική κατάταξη των ξενοδοχείων διενεργείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δύο (2) εβδομάδων από την έκδοση της άδειας λειτουργίας:

Νοείται ότι, η προκαταρκτική κατάταξη δύναται να δοθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού στη βάση της Άδειας Οικοδομής σε ότι αφορά τον αριθμό των δωματίων και κατόπιν προσκόμισης ενυπόγραφης βεβαίωσης από τον επιχειρηματία αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου., και ισχύει μέχρι και την υποχρεωτική έκδοση της τελικής κατάταξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά από εξουσιοδότηση του Υφυπουργού, η κατάταξη των ξενοδοχείων δύναται να διενεργηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό Κατάταξης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17065 “Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services” και σύμφωνα με τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού και η διαπίστευση των Οργανισμών Κατάταξης διενεργείται από:

(α) Τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ο οποίος έχει οριστεί ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή

(β) φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους ή φορέα που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement-MLA) με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation - EA) που πληρεί τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(2) Το ξενοδοχείο δύναται να λειτουργεί κατόπιν έκδοσης της άδειας λειτουργίας και πριν τη διενέργεια της πρώτης κατάταξης νοουμένου ότι δεν χρησιμοποιεί τον όρο «αστέρι» ή άλλο όρο που προσδίδει έννοια κατάταξης του ξενοδοχείου δυνάμει των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ξενοδοχείο υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(3) Το Υφυπουργείο Τουρισμού πραγματοποιεί επιτόπια επιθεώρηση στην επιχείρηση και προβαίνει σε αξιολόγηση για σκοπούς κατάταξης, βάσει των υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται σε Κανονισμούς που εκορίζεται στο σχέδιο της διασυνοριακής διάσπασης, εκτός εάν οι εν λόγω μέτοχοι διέθεσαν τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 201ΛΘ·

(γ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της διασπώμενης κεφαλαιουχικής εταιρείας τα οποία απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εργασίας και τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής διάσπασης, και κατανέμονται στην επωφελούμενη κεφαλαιουχική εταιρεία ή κεφαλαιουχικές εταιρείες σύμφωνα με το σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης, μεταφέρονται στην αντίστοιχη επωφελούμενη κεφαλαιουχική εταιρεία ή κεφαλαιουχικές εταιρείες.

(3) Διασυνοριακή διάσπαση με διαχωρισμό έχει, από την ημερομηνία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 201ΛΙΖ, τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α) Μέρος των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της διασπώμενης κεφαλαιουχικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων, των πιστώσεων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, μεταβιβάζονται στην επωφελούμενη κεφαλαιουχική εταιρεία ή κεφαλαιουχικές εταιρείες ενώ το υπόλοιπο μέρος συνεχίζει να είναι της διασπώμενης κεφαλαιουχικής εταιρείας σύμφωνα με την κατανομή που καθορίζεται στο σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης·

(β) οι μετοχές της επωφελούμενης κεφαλαιουχικής εταιρείας ή κεφαλαιουχικών εταιρειών κατανέμονται στη διασπώμενη κεφαλαιουχική εταιρεία·

(γ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της διασπώμενης κεφαλαιουχικής εταιρείας τα οποία απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εργασίας και τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής διάσπασης, και κατανέμονται στην επωφελούμενη κεφαλαιουχική εταιρεία ή τις επωφελούμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες σύμφωνα με το σχέδιο της διασυνοριακής διάσπασης, μεταφέρονται στην αντίστοιχη επωφελούμενη κεφαλαιουχική εταιρεία ή κεφαλαιουχικές εταιρείες.

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 201ΛΙ, σε περίπτωση κατά την οποία ένα στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού της διασπώμενης κεφαλαιουχικής εταιρείας δεν κατανέμεται ρητά στο πλαίσιο του σχεδίου διασυνοριακής διάσπασης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 201ΛΔ, και η ερμηνεία των όρων του εν λόγω σχεδίου δεν επιτρέπει τη λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεσή του, αυτό το στοιχείο ενεργητικού, η αντιπαροχή γι’ αυτό ή το στοιχείο παθητικού κατανέμεται σε όλες τις επωφελούμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες ή, σε περίπτωση μερικής διάσπασης, ή διάσπασης μέσω διαχωρισμού σε όλες τις επωφελούμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες και τη διασπώμενη κεφαλαιουχική εταιρεία κατ’ αναλογία του μεριδίου των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που κατανέμεται σε καθεμία από τις εν λόγω κεφαλαιουχικές εταιρείες σύμφωνα με το σχέδιο της διασυνοριακής διάσπασης.

(5) Οι μετοχές επωφελούμενης κεφαλαιουχικής εταιρείας δεν μπορούν να ανταλλάσσονται με μετοχές της διασπώμενης κεφαλαιουχικής εταιρείας οι οποίες κατέχονται είτε από την ίδια την κεφαλαιουχική εταιρεία είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Διάκριση ξενοδοχείων σε boutique και suites

8.-(1) Κάθε ξενοδοχείο δύναται να λάβει από το Υφυπουργείο Τουρισμού τη διάκριση «boutique» νοουμένου ότι-

(α) Σε περίπτωση αστικού ξενοδοχείου ο αριθμός των δωματίων του δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία ο αριθμός των δωματίων δεν υπερβαίνει τα ογδόντα (80), και

(β) ικανοποιεί τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα κριτήρια-

(i) διαθέτει ιδιαίτερο θέμα ή χαρακτήρα διακόσμησης ή/και αρχιτεκτονικής στο σύνολο της επιχείρησης·

(ii) διαθέτει διαφορετική θεματική διακόσμηση σε κάθε δωμάτιο·

(iii) προσδιορίζει συγκεκριμένο διακοσμητικό θέμα για το κάθε κοινόχρηστο δωμάτιο.

(2) Κάθε ξενοδοχείο δύναται να λάβει από το Υφυπουργείο Τουρισμού τη διάκριση «suites» νοουμένου ότι το 80% των δωματίων του έχει εμβαδό τουλάχιστο σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα.

Όνομα ξενοδοχείου

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιαδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, κάθε ξενοδοχείο έχει το ίδιο όνομα όπως αυτό φαίνεται στην άδεια λειτουργίας του:

Νοείται ότι, κατά την έκδοση άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, θα εξετάζεται η καταλληλότητα του ονόματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού κατά την εξέταση της αίτησης άδειας λειτουργίας δύναται να μη δεχθεί οποιοδήποτε όνομα, το οποίο, κατά την κρίση του αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση και ξένων ονομασιών.

(2) Το δικαίωμα κυριότητας και χρήσης του ονόματος στη Δημοκρατία ανήκει στον επιχειρηματία της ξενοδοχειακής επιχείρησης και σε περίπτωση μεταβίβασης της, μεταβιβάζεται και δικαίωμα επί του ονόματος και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ο κύριος του ονόματος διατηρεί τα δικαιώματα επί τούτου για μια διετία εντός της οποίας δύναται να χρησιμοποιήσει το όνομα εκ νέου, ή, σε περίπτωση οριστικής παύσης χρησιμοποίησης του ως ξενοδοχείο, δύναται όπως χρησιμοποιήσει το όνομα αυτό για άλλο ξενοδοχείο, ανάλογων προσόντων στην πόλη, χώρο ή περιοχή αυτή, μετά από έγκριση του Υφυπουργείου Τουρισμού.

(3) Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί όνομα ξενοδοχείου κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή/και στις δύο ποινές μαζί και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500,00) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.

Σχέσεις με τους πελάτες

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και οι οποίες διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των πελατών τους, υπερισχύουν, σε περίπτωση σύγκρουσης, των προνοιών συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των πελατών τους.

(2) Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες επιλαμβάνονται παράπονα πελατών αναφορικά με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενημερώνουν το Υφυπουργείο Τουρισμού για οποιαδήποτε καταγγελία γίνει σε αυτές από πελάτη οποιασδήποτε ξενοδοχειακής επιχείρησης.

(3) Κάθε ξενοδοχείο απασχολεί το απαιτούμενο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για την παροχή ικανοποιητικού βαθμού υπηρεσιών στους πελάτες του και για την εν γένει κανονική λειτουργία του ξενοδοχείου.

Ευθύνη ξενοδοχείων και προστασία αυτών

11.-(1)(α) Ο επιχειρηματίας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, καταστροφή ή απώλεια της περιουσίας που έφερε στο ξενοδοχείο οποιοσδήποτε πελάτης διαμένει σε αυτό και στον οποίο έχει διατεθεί δωμάτιο:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «περιουσία» σημαίνει την περιουσία του πελάτη που βρίσκεται στο ξενοδοχείο κατά την περίοδο διαμονής του πελάτη σε αυτό.

(β) Η ευθύνη περιορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000):

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις λειτουργίας ΜΤΑ, οι καθορισμένες στο παρόν άρθρο ευθύνες του διευθυντή του ξενοδοχείου επεκτείνονται και στις μονάδες της ΜΤΑ, για όσο χρόνο αυτές βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ξενοδοχείου.

(2)(α) Η ευθύνη του επιχειρηματία είναι απεριόριστη σε περίπτωση που αυτός-

(i) Ανέλαβε τη φύλαξη της περιουσίας·

(ii) αρνήθηκε να παραλάβει περιουσία την οποία είναι υπόχρεος να παραλάβει για ασφαλή φύλαξη:

Νοείται ότι, ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης είναι υπόχρεος να παραλάβει χρεόγραφα, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, δύναται όμως να αρνηθεί να παραλάβει οποιαδήποτε περιουσία η οποία είναι επικίνδυνη ή λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος ή επίπεδο του ξενοδοχείου είναι υπερβολικής αξίας.

(β) Ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης δικαιούται να απαιτήσει όπως το αντικείμενο βρίσκεται σε κλειδωμένο ή σφραγισμένο κιβώτιο.

(3) Ο επιχειρηματίας δεν φέρει ευθύνη εφόσον η ζημιά, καταστροφή ή απώλεια οφείλεται:

(α) Στον ίδιο τον πελάτη, ή σε επισκέπτη, συνοδό ή υπάλληλο αυτού∙

(β) σε ανωτέρα βία ή εχθροπραξία∙

(γ) στη φύση του αντικειμένου.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), η ευθύνη του επιχειρηματία είναι απεριόριστη εάν η ζημιά, καταστροφή ή απώλεια προήλθε από εσκεμμένη πράξη, παράλειψη ή αμέλεια του ιδίου ή οποιουδήποτε προσώπου για τις πράξεις του οποίου είναι υπεύθυνος.

(5) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (4), η αξίωση του πελάτη προς αποζημίωση αποσβένεται, εάν όταν λάβει γνώση της ζημιάς, καταστροφής ή απώλειας καθυστερήσει αδικαιολόγητα να ενημερώσει τον επιχειρηματία ή τον διευθυντή.

(6) Οποιαδήποτε μονομερής γνωστοποίηση αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του επιχειρηματία και η οποία δίδεται ή γίνεται πριν τη ζημιά, καταστροφή ή απώλεια, είναι άκυρη.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε οχήματα, οποιαδήποτε περιουσία που βρίσκεται σε αυτά ή ζωντανά ζώα.

(8) Ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης έχει δικαίωμα παρακράτησης της περιουσίας που έφερε ο πελάτης στο ξενοδοχείο για τις νόμιμες απαιτήσεις που πηγάζουν από τη διαμονή του πελάτη στο ξενοδοχείο περιλαμβανομένων των συναφών παροχών στον πελάτη οι οποίες προκύπτουν από την διαμονή του στο ξενοδοχείο, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο:

Νοείται ότι, ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης δικαιούται να επιδώσει σχετική ειδοποίηση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στην αρμόδια αστυνομική αρχή και στην εν λόγω ειδοποίηση περιγράφονται συνοπτικώς τα παρακρατηθέντα.

(9) Αδικαιολόγητη παρακράτηση της περιουσίας που έφερε ο πελάτης στο ξενοδοχείο αποτελεί ευθύνη του επιχειρηματία ή του διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Τουριστικά καταλύματα

12. Τα τουριστικά καταλύματα είναι-

(α) Οι τουριστικές κατασκηνώσεις (camping grounds και car campings), οι οποίες χαρακτηρίζονται ως περιφραγμένες εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός κατοικημένης περιοχής, διαθέτουν μεθοδικά διευθετημένους χώρους για στάθμευση αυτοκινήτων, τροχόσπιτα ή τοποθέτηση σκηνών, διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τις προδιαγραφές ως παρατίθενται στο Πρώτο Παράρτημα∙

(β) τα οργανωμένα διαμερίσματα (hotel apartments), τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν ενιαίο κτίριο ή αποτελούν μέρος ενιαίου κτιρίου ή κτιρίων που συγκροτούν ενιαίο σύνολο εντός ενιαίου χώρου, κατάλληλα διαρρυθμισμένα που προφέρουν κατ’ επάγγελμα προσωρινή διαμονή, και διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τα κριτήρια ως παρατίθενται στο Τέταρτο Παράρτημα:

Νοείται ότι, τα οργανωμένα διαμερίσματα που αποτελούν μέρος ενιαίου συνόλου αποτελούνται από τουλάχιστον πέντε (5) διαμερίσματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα υφιστάμενα εγγεγραμμένα τουριστικά διαμερίσματα τα οποία είχαν εγγραφεί σύμφωνα με τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικών Διαμερισμάτων) Κανονισμών του 1985 έως 2005, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ενσωματώνονται ως έχουν, με την υφιστάμενη δυναμικότητα στην κατηγορία οργανωμένα διαμερίσματα και δεν εφαρμόζεται σε αυτά το άρθρο 26 του Νόμου·

(γ) τα τουριστικά χωριά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως εγκαταστάσεις αποτελούμενες από σύνολο οργανωμένων διαμερισμάτων ή/και τουριστικών επαύλεων ως ορίζονται στην παράγραφο (β) και (ε) του παρόντος εδαφίου και πληρούν τα κριτήρια τα οποία παρατίθενται στο Τέταρτο Παράρτημα∙

(δ) οι τουριστικές επαύλεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως αυτοτελείς κατοικίες κατάλληλα διαρρυθμισμένες που προφέρουν κατ’ επάγγελμα και έναντι αμοιβής προσωρινή διαμονή, διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές παρατίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα∙

(ε) οι παραδοσιακές οικοδομές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως καταλύματα και για τα οποία καταλύματα εκδόθηκε Διάταγμα Διατήρησης δυνάμει του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ή χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακές οικοδομές από το Υφυπουργείο Τουρισμού ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη, διαρρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να παρέχουν κατ’ επάγγελμα πρόσκαιρη διαμονή και ενδεχόμενα και διατροφή στους πελάτες που προσέρχονται σ’ αυτά, διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τις προδιαγραφές οι οποίες παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα.

Άδεια λειτουργίας τουριστικού καταλύματος

13.-(1) Η άδεια λειτουργίας τουριστικού καταλύματος εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με τους τύπους, όρους, διαδικασία και αφού καταβληθεί το δικαίωμα, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Για σκοπούς εξασφάλισης άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο επιχειρηματίας υποβάλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού, αίτηση σύμφωνα με τον τύπο όπως αυτός δύναται να καθοριστεί σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, συνοδευόμενη από πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων των εδαφίων (1) και (2) η άδεια λειτουργίας ισχύει για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την έκδοσή της και ανανεώνεται αυτόματα για εκάστοτε περίοδο τριών (3) ετών, εφόσον καταβληθεί στο Υφυπουργείο Τουρισμού το καθορισμένο τέλος όπως καθορίζεται με διάταγμα το οποίο εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) H άδεια λειτουργίας τουριστικού καταλύματος δύναται να ανακληθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού σε περίπτωση-

(α) Που η άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε δυνάμει ψευδών η παραπλανητικών στοιχείων που υπέβαλε ο επιχειρηματίας∙

(β) οριστικής παύσης των εργασιών της επιχείρησης∙

(γ) που κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου από το Υφυπουργείο Τουρισμού διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα οριζόμενα στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πιστοποιητικά ή/ και έγγραφα δεν έχουν ανανεωθεί.

(δ) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα σύμφωνα με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, αφού προηγηθεί διαβούλευση με το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και για αδικήματα που αφορούν παραβάσεις σε θέματα υγείας, όπως αυτές ρυθμίζονται από την οικεία νομοθεσία για την οποία έχει αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή της το Υπουργείο Υγείας.

(ε) θανάτου του επιχειρηματία ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, με τον διορισμό εκκαθαριστή, ή με τη διαγραφή του από το σχετικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου από την ημερομηνία έκδοσης διατάγματος πτώχευσης·

(στ) έκδοσης προσωρινού διατάγματος ή οριστικοποίησης εκδοθέντος προσωρινού διατάγματος για παύση των λειτουργιών του καταλύματος∙

(ζ) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα-

(i) φόνο εκ προμελέτης, κατά παράβαση του άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των άρθρων 144 μέχρι 177 του Ποινικού Κώδικα∙

(ii) ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα∙

(iii) διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 μέχρι 296 του Ποινικού Κώδικα∙

(iv) κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα∙

(v) πλαστογραφία, κατά παράβαση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα∙

(vi) κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα∙

(vii) εξασφάλιση αγαθών ή πιστώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 298 και 301, αντίστοιχα, του Ποινικού Κώδικα∙

(viii) απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα∙

(ix) συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα∙

(x) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου∙

(xi) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου καθώς και του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

(5) Από το θάνατο του επιχειρηματία ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από της διάλυσης του και διαγραφής του από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ή του διορισμού εκκαθαριστή, και σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος, η άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε παύει να ισχύει και δύναται να εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού νέα άδεια λειτουργίας για την περίοδο που δεν έχει εκπνεύσει στο όνομα των εκτελεστών της διαθήκης ή διαχειριστών της περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματία ή του εκκαθαριστή ή του διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος, αναλόγως της περίπτωσης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος:

Νοείται ότι, οι εκτελεστές της διαθήκης ή οι διαχειριστές της περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματία ή ο εκκαθαριστής ή ο διαχειριστής της περιουσίας του πτωχεύσαντος, αναλόγως της περίπτωσης, υποχρεούνται να ενημερώσουν γραπτώς το Υφυπουργείο Τουρισμού το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την πάροδο ενός μηνός, για τον θάνατο του επιχειρηματία ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου για τη διάλυσή του ή για τον διορισμό εκκαθαριστή, και σε περίπτωση φυσικού προσώπου για τον διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος.

Τάξεις οργανωμένων διαμερισμάτων και τουριστικών χωριών

14. Τα οργανωμένα διαμερίσματα και τα τουριστικά χωριά ως ορίζονται στο άρθρο 12, κατατάσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε τάξεις ως ακολούθως-

(α) Πολυτελείας∙

(β) πρώτης τάξης∙

(γ) δεύτερης τάξης· ή

(δ) άνευ τάξης.

Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

15.-(1) Η τελική κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων διενεργείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δυο (2) εβδομάδων από την άδεια λειτουργίας:

Νοείται ότι, η προκαταρκτική κατάταξη δύναται να δοθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού στη βάση της Άδειας Οικοδομής σε ότι αφορά τoν αριθμό των διαμερισμάτων και κατόπιν προσκόμισης ενυπόγραφης βεβαίωσης από τον επιχειρηματία αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού καταλύματος, και ισχύει μέχρι και την υποχρεωτική έκδοση της τελικής κατάταξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά από εξουσιοδότηση του Υφυπουργού, η κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων δύναται να διενεργηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό Κατάταξης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17065 “Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services” και η διαπίστευση των Οργανισμών Κατάταξης διενεργείται από:

(α) Τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ο οποίος έχει οριστεί ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ή

(β) φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους ή φορέα που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement-MLA) με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation - EA) που πληρεί τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(2) Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης της άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού για λόγους που δεν σχετίζονται με θέματα ασφάλειας και υγείας πέραν των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης, το τουριστικό κατάλυμα δύναται να υποβάλει αίτηση για κατάταξη.

(3) Το Υφυπουργείο Τουρισμού πραγματοποιεί επιτόπια επιθεώρηση στην επιχείρηση και προβαίνει σε αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται στο Πρώτο μέχρι και το Τέταρτο Παράρτημα, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Η διαχείριση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση των κριτηρίων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) αποτελεί αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Τουρισμού.

(5) Η κατάταξη ανανεώνεται ανά τριετία κατά την καθορισμένη διαδικασία.

(6) Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τον καθορισμένο τρόπο, απουσίας των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάταξη, γίνεται ανακατάταξη στην αρμόζουσα κατώτερη τάξη ή, σε σοβαρές περιπτώσεις, αυτή δεν χορηγείται:

Νοείται ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ανακατάταξη ή απόφαση, θέτει εύλογη προθεσμία προς αναπλήρωση των διαπιστωθεισών ελλείψεων ή παραβάσεων:

(7) Οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατάταξη δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την ανακατάταξη του τουριστικού καταλύματος στην αρμόζουσα κατώτερη ή ανώτερη τάξη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του τουριστικού καταλύματος σε ανώτερη τάξη ο επιχειρηματίας δύναται να επιλέξει να διατηρήσει την υφιστάμενη του κατάταξη.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του τουριστικού καταλύματος σε ανώτερη τάξη, αυτή τίθεται σε ισχύ νοουμένου ότι πληρούνται όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια για την τάξη αυτή σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3).

Όνομα τουριστικού καταλύματος

16.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιαδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, κάθε τουριστικό κατάλυμα έχει το ίδιο όνομα όπως αυτό φαίνεται στην άδεια λειτουργίας του:

Νοείται ότι, κατά την έκδοση άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού θα εξετάζεται η καταλληλότητα του ονόματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού κατά την εξέταση της αίτησης άδειας λειτουργίας δύναται να μη δεχθεί οποιοδήποτε όνομα, το οποίο, κατά την κρίση του αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση και ξένων ονομασιών.

(2) Το δικαίωμα κυριότητας και χρήσης του ονόματος στη Δημοκρατία ανήκει στον επιχειρηματία και σε περίπτωση μεταβίβασης της, μεταβιβάζεται και δικαίωμα επί του ονόματος και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ο κύριος του ονόματος διατηρεί τα δικαιώματα επί τούτου για μια διετία εντός της οποίας δύναται να χρησιμοποιήσει το όνομα εκ νέου, ή, σε περίπτωση οριστικής παύσης χρησιμοποίησης του ως τουριστικό κατάλυμα, δύναται όπως χρησιμοποιήσει το όνομα για άλλο τουριστικό κατάλυμα, ανάλογων προσόντων στην πόλη, χώρο ή περιοχή αυτή, μετά από έγκριση του Υφυπουργείου Τουρισμού.

ΜΕΡΟΣ IIIA ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα

16Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν δύναται να ενοικιάζεται και/ή να εκμισθώνεται αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα εκτός εάν τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα  φέρει τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές μεμονωμένης κατοικίας και/ή μεμονωμένης τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης και/ή μεμονωμένου διαμερίσματος όπως αυτά ορίζονται στο Πέμπτο Παράρτημα,

(β) το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα είναι εγγε-γραμμένο στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, το οποίο τηρείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού δυνάμει του Πέμπτου Παραρτήματος,

(γ) διατηρεί κατά το χρόνο λειτουργίας του σε ισχύ και έχει ανανεώσει την άδεια εγγραφής του ως προβλέπεται στο Πέμπτο Παράρτημα.

(2) Ο ιδιοκτήτης και/ή ο δικαιούχος χρήστης, ο επιχειρηματίας (με την έγκριση και/ή εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη) και/ή ο κύριος αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος δύναται να διαφημίζει και/ή να εκμισθώνει και/ή να ενοικιάζει αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και έχει λάβει αριθμό μητρώου, ο οποίος αναγράφεται στη διαφήμιση και/ή στην προώθηση του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές:

Νοείται ότι, κάθε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα που λειτουργεί πριν την έναρξη της ισχύος του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020 θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εντός δύο (2) ετών:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά την πάροδο της μεταβατικής περιόδου για εγγραφή στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων ο ιδιοκτήτης και/ή ο πάροχος ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαφήμισης απαγορεύεται να διαφημίζει και/ή να αναρτά καταλύματα τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσει αριθμό μητρώου.

(3) H άδεια εγγραφής αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος δύναται να ανακληθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού με ταυτόχρονη διαγραφή αυτού από το Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων σε περίπτωση-

(α)  Που η άδεια εγγραφής χορηγήθηκε δυνάμει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων που υπέβαλε ο επιχειρηματίας∙

(β)  οριστικής παύσης των εργασιών της επιχείρησης∙

(γ)  που κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου από Λειτουργό του Υφυπουργείου Τουρισμού διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα απαραίτητα για την εξασφάλιση άδειας εγγραφής πιστοποιητικά και έγγραφα, ως καθορίζονται στο Πέμπτο Παράρτημα δεν έχουν ανανεωθεί∙

(δ) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα σύμφωνα με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, αφού προηγηθεί διαβούλευση με το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και για αδικήματα που αφορούν παραβάσεις σε θέματα υγείας, όπως αυτές ρυθμίζονται από την οικεία νομοθεσία για την οποία έχει αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή της το Υπουργείο Υγείας∙

(ε) θανάτου του επιχειρηματία ή με την έκδοση διατάγματος πτώχευσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή με το διορισμό εκκαθαριστή σε περίπτωση νομικού προσώπου·

(στ) έκδοσης προσωρινού διατάγματος ή οριστικοποίησης εκδοθέντος προσωρινού διατάγματος για παύση των λειτουργιών του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος∙

(ζ) κατ’ εξακολούθησης παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας·

(η) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί μετά την έκδοση της άδειας εγγραφής για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα-

(i) φόνο εκ προμελέτης, κατά παράβαση του άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των άρθρων 144 μεχρι 177 του Ποινικού Κώδικα∙

(ii) ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα·

(iii) διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 μέχρι 296 του Ποινικού Κώδικα·

(iv) πλαστογραφία, κατά παράβαση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα·

(v) κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα·

(vi)  συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα·

(vii) κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα·

(viii) εξασφάλιση αγαθών ή πιστώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 298 και 301, αντίστοιχα, του Ποινικού Κώδικα·

(ix) απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα·

(x) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου·

(xi) οποιοδήποτε  αδίκημα, κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, καθώς και του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΗ
Τέλη

17. Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας ξενοδοχείου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 ή για την κατάταξη ξενοδοχείου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 ή για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας τουριστικού καταλύματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 ή για την κατάταξη τουριστικού καταλύματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 ή για τη λειτουργία αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16Α, το Υπουργικό Συμβούλιο, εκδίδει διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και δύναται να καθορίζει-

(α) Το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης και η έκδοση της άδειας λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος·

(β) το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση αίτησης κατάταξης ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος.

ΜΕΡΟΣ V ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ειδικές διατάξεις για μη αδειούχα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα

18.-(1) Πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ή θα λειτουργήσει ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα υποχρεούται όπως, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού:

Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), το εν λόγω πρόσωπο κατέχει τα προνοούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα, δυνάμει των διατάξεων των υποπαραγράφων (β) έως (η) της παραγράφου (3) του Κανονισμού 3 και των υπο-παραγράφων (α) έως (στ) της παραγράφου (5) του Κανονισμού 13, ανάλογα με την περίπτωση, των περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) Κανονισμών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών, Νόμου, ο Υφυπουργός ενημερώνει γραπτώς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κάθε έξι (6) μήνες, για την πορεία εξέτασης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) Τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης αδειών·

(β) τον καθορισμό του τύπου των δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενων αιτήσεων και άλλων εγγράφων και των πληρωτέων τελών αναφορικά με αυτά·

(γ) τον καθορισμό των τηρητέων από το Υφυπουργείο Τουρισμού μητρώων, αρχείων, βιβλίων ή άλλων εγγράφων.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύνανται να προβλέψουν ότι οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των Κανονισμών αυτών, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί για Προσωπικό

20.-(1) Θέματα που αφορούν το προσωπικό καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και συγκεκριμένα οι Κανονισμοί αυτοί καθορίζουν τη διάκριση του προσωπικού σε ειδικότητες, τα σχετικά προσόντα, τον τρόπο προσλήψεως, τις ώρες εργασίας, τις άδειες, τους κανόνες συμπεριφοράς, εμφάνισης και εργασίας, τις ευθύνες, την πειθαρχία και την απόλυση και οποιαδήποτε θέματα αφορούν την εργασιακή σχέση του προσωπικού.

(2) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύνανται όπως καθορίζουν την προσθήκη από τον επιχειρηματία ορισμένου ποσοστού στους λογαριασμούς πελατών ως δικαίωμα υπηρεσίας, αντί φιλοδωρήματος ή άλλης χρώσης για υπηρεσίες, και ρυθμίζεται ο τρόπος κατανομής του εν λόγω επιβαλλόμενου δικαιώματος υπηρεσίας μεταξύ των εργοδοτουμένων.

Αυτεπάγγελτος έλεγχος ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων και αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων από το Υφυπουργείο Τουρισμού

21. Το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται οποτεδήποτε να διεξάγει αυτεπάγγελτα έλεγχο σε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας λειτουργίας ή άδειας εγγραφής καθώς και της τήρησης, από τον επιχειρηματία ή το διαχειριστή του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος, των όρων της άδειας λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του τουριστικού καταλύματος ή της άδειας εγγραφής του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος.

Αδικήματα και ποινές

22. (1) Οποιοσδήποτε-

(α) Χρησιμοποιεί τους όρους «ξενοδοχείο», «κυρίως ξενοδοχείο», «συγκρότημα οικίσκων», «κέντρο διακοπών» (holiday camp), «τουριστική κατασκήνωση» (camping ground και car camping), «οργανωμένα διαμερίσματα» (hotel apartments και service flats), «τουριστικά χωριά», «συγκρότημα τουριστικών επαύλεων», «ξενοδοχείο άνευ αστέρος», «οργανωμένα διαμερίσματα άνευ τάξης», «τουριστικό χωριό άνευ τάξης», «αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα» ή άλλο όρο που προσδίδει έννοια ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος για τον χαρακτηρισμό επιχειρηματικής μονάδας, για την οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας δυνάμει των άρθρων 6 , 13 και 16Α· ή

(β) διατηρεί ή λειτουργεί ξενοδοχείο, ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα χωρίς εκδοθείσα άδεια λειτουργίας ή αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα χωρίς άδεια εγγραφής, ή η άδεια λειτουργίας του ή η άδεια εγγραφής του έχει ανακληθεί δυνάμει των άρθρων 6, 13 και 16Α,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές, εάν δε η παράβαση συνεχιστεί μετά την καταδίκη του, είναι ένοχος περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται σε περαιτέρω χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ (€200) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.

(2) Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή που προβλέπεται από το παρόν άρθρο, το Δικαστήριο, με την καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διατάξει-

(α) Τη διακοπή της λειτουργίας ξενοδοχείου, ξενοδοχειακής μονάδας ή τουριστικού καταλύματος ή αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο διάταγμα του Δικαστηρίου, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες∙

(β) την καταβολή των εξόδων της δίκης από το καταδικασθέν πρόσωπο:

Νοείται ότι, το διάταγμα αυτό εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.

(3) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης οποιουδήποτε προσώπου με δικαστικό διάταγμα, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2), ο Αστυνομικός Διευθυντής της Επαρχίας ή ο εκπρόσωπός του, εκτελεί το διάταγμα και αξιώνει την πληρωμή των εξόδων, που αποδεδειγμένα προέκυψαν κατά την εκτέλεση του και τα έξοδα αυτά θεωρούνται ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και η πληρωμή τους επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εκτέλεση του διατάγματος συνίσταται στη σφράγιση του ξενοδοχείου, ξενοδοχειακής μονάδας ή τουριστικού καταλύματος, εκ μέρους των οικείων αστυνομικών οργάνων, η οποία πραγματοποιείται με διαδικασία και μέσα, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, τυχόν παραβίαση των σφραγίδων εκ μέρους του επιχειρηματία ή του διευθυντή ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή του επιχειρηματία ή του διευθυντή τιμωρείται, σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(5) Κάθε πρόσωπο, το οποίο δεν συμμορφώνεται με δικαστικό διάταγμα, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) ή παραβιάζει τις τυχόν σφραγίδες που έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με το εδάφιο (4), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή που προβλέπεται από τον Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το Δικαστήριο έχει την εξουσία να διατάξει κάθε πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ένοχο αδικήματος να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου ή των Κανονισμών, σε σχέση με τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα.

(7)(α) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία προσαχθείσα εναντίον προσώπου για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του εδαφίου (1), δύναται κατόπιν μονομερούς αιτήσεως να διατάξει αναστολή κάθε εργασίας αναφορικά με τη διατήρηση ή λειτουργία ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος μέχρι της τελικής εκδίκασης της υπόθεσης αναφορικά με την οποία προσάφθηκε η κατηγορία:

Νοείται ότι, το διάταγμα αυτό εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων του και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.

(β) Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς αυτό, εντός του καθορισμένου χρόνου, η αρμόδια αρχή νομιμοποιείται να εκτελεί το διάταγμα και τα έξοδα για την εκτέλεσή του, καταβάλλονται στην αρμόδια αρχή από το πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα, τα δε έξοδα αυτά λογίζονται ως ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και η πληρωμή αυτών επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου:

Νοείται ότι, η εκτέλεση του διατάγματος συνίσταται σε σφράγιση του ξενοδοχείου, ξενοδοχειακής μονάδας ή τουριστικού καταλύματος ή αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος εκ μέρους των οικείων αστυνομικών οργάνων, η οποία πραγματοποιείται με διαδικασία και μέσα, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(8) Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, το οποίο έχει διαπραχθεί από νομικό πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή την ανοχή ή ότι οφείλεται σε αμέλεια οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου παρόμοιου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο εμφανιζόταν ότι ενεργεί με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήματος τούτου και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο παρών Νόμος για το συγκεκριμένο αδίκημα.

(9) Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου στην οποία δεν γίνεται ειδική πρόνοια περί τούτου, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διοικητικό πρόστιμο

23.-(1) Σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών από οποιοδήποτε πρόσωπο, το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να επιβάλει στον παραβάτη διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) και, σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000), χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), σε περίπτωση που το Υφυπουργείο Τουρισμού διαπιστώσει παράβαση του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, δύναται να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα σε-

(α) Νομικά πρόσωπα· και

(β) διοικητικό σύμβουλο, διευθυντικό στέλεχος ή αξιωματούχο ή γραμματέα των νομικών προσώπων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, παράλειψη ή αμέλεια.

(3) Το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να ανακοινώνει δημόσια οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εκτός εάν η ανακοίνωση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσανάλογη ζημιά στα εμπλεκόμενα μέρη.

(4) Το Υφυπουργείο Τουρισμού, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση του την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο, και-

(α) Η οποία καθορίζει την παράβαση· και

(β) διά της οποίας πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, και

(ii) περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα, και

(γ) η οποία καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου που έχει επιβληθεί από το Υφυπουργείο, λαμβάνονται δικαστικά μέτρα προς είσπραξη σύμφωνα με το εδάφιο (7).

(6) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου λογίζονται έναντι των εσόδων του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής διοικητικού προστίμου ή χρηματικής πληρωμής που καθορίζεται στο πλαίσιο συμβιβασμού, το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξή του και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος στη Δημοκρατία.

(8) Πριν να προβεί στην έκδοση της απόφασής του για ενδεχόμενη επιβολή διοικητικού προστίμου, το Υφυπουργείο οφείλει να δίδει δικαίωμα ακρόασης σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο και να επισημαίνει τα δικαιώματα που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (9).

(9) Πρόσωπο, το οποίο ειδοποιείται με βάση το εδάφιο (8) έχει το δικαίωμα, εντός προθεσμίας την οποία θέτει το Υφυπουργείο Τουρισμού και η οποία δύναται να είναι μεταξύ τριών (3) και είκοσι μίας (21) ημερών από την εν λόγω ειδοποίηση, να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς το Υφυπουργείο Τουρισμού.

(10) Το Υφυπουργείο Τουρισμού οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις παραστάσεις αυτές πριν να προβεί στην έκδοση απόφασης για την ύπαρξη ή μη παράβασης, στην επιβολή διοικητικού προστίμου και στον καθορισμό του ύψους αυτού.

(11) Το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να καλέσει πρόσωπο ή να δεχτεί αίτημά του για προφορικές παραστάσεις, σε περίπτωση που αυτές απαιτούνται, για την επεξήγηση των γραπτών παραστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

(12) Το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να δίδει παράταση της προθεσμίας που τάσσεται δυνάμει του εδαφίου (9) σε περίπτωση κωλύματος ή άλλης εύλογης αιτίας.

(13) Σε περίπτωση μη υποβολής οποιωνδήποτε παραστάσεων εντός ταχθείσας προθεσμίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να προχωρεί στη λήψη απόφασης χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Ιεραρχική προσφυγή

24.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της σχετικής απόφασης, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι προς υποστήριξη αυτής.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που γίνεται σ’ αυτόν, αποφασίζει σε κάθε προσφυγή και κοινοποιεί την απόφαση του στον προσφεύγοντα το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της προσφυγής:

Νοείται ότι, ο Υπουργός, εάν, σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, δύναται κατά την κρίση του να ακούσει ή με άλλο τρόπο δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου Οικονομικών να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σ’ αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφαση του για την προσφυγή.

(3) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Υπουργού δύναται να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, αλλά μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού σε περίπτωση προσφυγής σε αυτόν, ή σε περίπτωση μη προσφυγής σε αυτόν μέχρι την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) για την καταχώριση ιεραρχικής προσφυγής, η απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού, δεν καθίσταται εκτελεστή.

ΜΕΡΟΣ VIΙ METABATIKΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατάργηση Νόμων και Κανονισμών

25.-(1) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως 2014 καταργούνται.

(2) Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 έως και 2014, παραμένουν σε ισχύ ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί, οποιαδήποτε δε έρευνα σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος που διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των εν λόγω Νόμων, δύναται να συνεχισθεί και οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ποινική ή πολιτική, δεν θα επηρεασθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπον, ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί.

(3) (α) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 1985 έως 2014, καταργούνται.

(β) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωρία) Κανονισμοί του 1993 έως 2014, καταργούνται.

(γ) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικές Κατασκηνώσεις) Κανονισμοί του 1977 και 2005, καταργούνται.

(δ) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) Κανονισμοί του 1993 έως 2005, καταργούνται.

(ε) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Συγκροτήματα Τουριστικών Επαύλεων) Κανονισμοί του 1993, καταργούνται.

(στ) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικά Διαμερίσματα) Κανονισμοί του 1985 έως 2005, καταργούνται.

Μεταβατική διάταξη

26.-(1) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί ή Διατάγματα έχουν εκδοθεί δυνάμει των Νόμων που καταργούνται δυνάμει του άρθρου 25, οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημέρα έναρξης του παρόντος Νόμου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι κατάργησης ή αντικατάστασης αυτών από Κανονισμούς ή Διατάγματα, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιαδήποτε άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος που έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει του Νόμου ή των Κανονισμών που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25, και που ήταν έγκυρη και ισχυρή κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ή κατά τον ίδιο χρόνο εκκρεμούσε αίτηση για ανανέωση αυτής, θεωρείται ότι έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει των αντίστοιχων διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και ισχυρή έως ότου συμπληρωθούν τρία (3) έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός αν ή άδεια λειτουργίας ακυρωθεί ή ανασταλεί νωρίτερα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(3) Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25, παραμένουν σε ισχύ ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί, οποιαδήποτε δε έρευνα σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος που διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των εν λόγω Νόμων, δύναται να συνεχισθεί και οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ποινική ή πολιτική, δεν θα επηρεασθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπον, ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί.

(4) Κάθε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα του οποίου η άδεια λειτουργίας εκδόθηκε δυνάμει των Νόμων και Κανονισμών που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου δύναται να διατηρήσει την υφιστάμενη κατάταξη του για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα το οποίο αναφέρεται στο παρόν εδάφιο δύναται να επιλέξει όπως καταταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εντός της περιόδου που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο.

(5) Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας και κατάταξη ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πατήστε εδώ για το ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πατήστε εδώ για το ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πατήστε εδώ για το ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πατήστε εδώ για το ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ρυθμίσεις για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα
Δημιουργία Μητρώου και Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές για την έγκριση, διάθεση και
παροχή υπηρεσιών αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων
(Άρθρο 16Α)

1. Δημιουργία Μητρώου Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων

(α) Το Υφυπουργείο Τουρισμού τηρεί Μητρώο στο οποίο καταγράφονται τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος.

(β) Ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος χρήστης ή ο επιχειρηματίας τηρουμένης της έγκρισης και/ή εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη και/ή ο κύριος μονάδας, όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος υποβάλλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του καταλύματος όπως αυτός καθορίζεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, μαζί με το καθορισμένο τέλος εγγραφής ανά κατηγορία αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i) Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (αριθμός φορολογικής ταυτότητας ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή και φπα όπου προβλέπεται με βάση τη σχετική νομοθεσία),

(ii) οι σχετικές λεπτομέρειες του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές αυτών σύμφωνα με το σημείο 2, και

(iii) ασφαλιστική κάλυψη του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος κατά παντός κινδύνου, για πυρκαγιά και αστική ευθύνη.

(γ) Το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης της Υπεύθυνης Δήλωσης εξετάζει την αίτηση και ενημερώνει τον αιτητή για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του, με αιτιολογία σε περίπτωση απόρριψης.

(δ) Με την εγγραφή στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, το Υφυπουργείο Τουρισμού εκδίδει ειδικό σήμα και αριθμό εγγραφής ο οποίος αναρτάται και δηλώνεται σε όλες τις συναλλαγές και παράλληλα εκδίδεται και η πρώτη άδεια εγγραφής η οποία ισχύει για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της έκδοσής της.

(ε) Η άδεια εγγραφής ανανεώνεται κάθε τρία (3) έτη κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη και/ή του δικαιούχου χρήστη και/ή του επιχειρηματία τηρουμένης της έγκρισης και/ή εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη και/ή του κύριου μονάδας του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου στο Υφυπουργείο Τουρισμού και καταβολής του τέλους ανανέωσης της εγγραφής, η οποία υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών πριν από την λήξη της υφιστάμενης άδειας.

(στ) Με την εγγραφή στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, το Υφυπουργείο Τουρισμού εξουσιοδοτείται όπως χρησιμοποιεί πληροφορίες για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα είτε για σκοπούς στατιστικής είτε για σκοπούς προώθησης των τουριστικών υποδομών της χώρας.

2. Κατηγορίες Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων

(α) Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις

Περιλαμβάνει επιπλωμένες επαύλεις οι οποίες έχουν ανεξάρτητη και άμεση εξωτερική προσπέλαση, ιδιωτικότητα και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου και κτίσματος, στις οποίες ανήκει αποκλειστικά και ο διαμορφωμένος κήπος.

Δεν κατατάσσονται σε τάξεις.

(β) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Περιλαμβάνει τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες σε σειρά ή σε συγκρότημα μονοκατοικιών οι οποίες έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ιδιωτική κοινόχρηστη ή δημόσια εξωτερική προσπέλαση και ιδιωτικότητα.

Στην κατηγορία αυτή δεν εμπίπτουν τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή διαμερίσματα σε πολυκατοικίες ή χώρους με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο γιατί δεν εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη προσπέλαση και η ιδιωτικότητα.

Δεν κατατάσσονται σε τάξεις.

(γ) Διαμερίσματα

Περιλαμβάνει διαμερίσματα τα οποία αποτελούν μονάδα όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Δεν κατατάσσονται σε τάξεις.

3. Κτιριοδομικές προδιαγραφές για τη δημιουργία Αυτοεξυπηρετούμενων  Καταλυμάτων

(α) Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες:

(i) Χώρος (εμβαδόν)

Να πληροί τους όρους της αντίστοιχης εγκεκριμένης άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας δυνάμει της οποίας έχει ανεγερθεί και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1. Χώρο με χρήση καθιστικού,

2. χώρο με χρήση υπνοδωματίου που μπορεί να είναι και σε ενιαίο χώρο μαζί με το καθιστικό (studio),

3. χώρο μαγειρείου που μπορεί όμως να ενσωματώνεται στο καθιστικό υπό μορφή κόγχης οπότε όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει τεχνητό εξαερισμό (απορροφητήρας),

4. λουτρό.

(ii) Δυναμικότητα:

Μέγιστη δυναμικότητα ανά κατοικία ορίζονται τα δέκα (10) άτομα (για κατοικία με 4 -5 υπνοδωμάτια):

Νοείται ότι πέραν των τριών (3) υπνοδωματίων απαιτείται και δεύτερο πλήρες λουτρό.

(iii) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου:

1. Εφ’ όσον πρόκειται για συγκρότημα κατοικιών προβλέπονται χαμηλά διαχωριστικά στοιχεία που ξεχωρίζουν την προσπέλαση και τον κήπο της  κάθε κατοικίας από τη γειτονική.

2. Η διαμόρφωση του κήπου με λουλούδια, δέντρα, χλοοτάπητα περιλαμβάνει επίσης πρόσβαση κυκλοφορίας προς τις εισόδους των κατοικιών και τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.

3. Εφ’ όσον επιτρέπεται η προσπέλαση, σε περίπτωση που το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών, προβλέπεται ένας χώρος στάθμευσης ανά κατοικία (υπόγειος ή υπαίθριος):

Νοείται ότι είναι δυνατή η δημιουργία χώρου στάθμευσης στην είσοδο του συγκροτήματος κατοικιών με πρόβλεψη μιας θέσης ανά κατοικία.

(iv) Εγκαταστάσεις:

1. Κλιματισμός:

Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση).

2. Ύδρευση:

Εγκατάσταση για την παροχή ζεστού-κρύου νερού σ’ όλους τους χώρους από το δίκτυο πόλης ή από γεώτρηση.

3. Αποχέτευση:

Σύνδεση με το αποχευτικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και/ή ύπαρξη εγκαταστάσεων και/ή διευθετήσεων για αποχετευτικό σύστημα σύμφωνα με την άδεια οικοδομής ή την πολεοδομική άδεια.

4. Ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού:

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους τις βεράντες και τον κήπο όπου προβλέπονται καθιστικά.  Ρευματολήπτες σε όλους τους κλειστούς χώρους σε κατάλληλες θέσεις.

5. Κατασκευή:

Είναι μόνιμη και έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής και/ή πολεοδομική άδεια για τον τύπο του καταλύματος.

6. Παροχές για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα (ΑμΕΑ):

Να δηλώνεται εάν υπάρχουν πρόνοιες για τη χρήση του αυτό-εξυπηρετούμενου καταλύματος από ΑμΕΑ

(β) Διαμερίσματα:

Εφαρμόζονται αναλογικά όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3(α).

(γ) Γενικές Αρχές:

1 .Απαγορεύεται ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος χρήστης ή ο διαχειριστής ή ο επιχειρηματίας τηρουμένης της έγκρισης και/ή εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη και/ή ο κύριος μονάδας, όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, εκμισθώνει οποιοδήποτε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα εφ’ όσον ο περιβάλλων χώρος της μονάδας και/ή οποιοσδήποτε χώρος αυτής δεν έχουν αποπερατωθεί και συμπληρωθεί και/ή βρίσκεται υπό ανακατασκευή σε βαθμό που δεν επιτρέπεται η αυτοτελής χρήση του συγκεκριμένου αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος.

2. Απαγορεύεται η δημοσίευση παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών ή άλλου υλικού σχετικά με αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα.