Σκοποί και αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα

4. Πρωταρχικοί σκοποί και αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα, με συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Να αναλαμβάνει ενέργειες για την επίτευξη της ισότιμης κατανομής των βαρών που προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας σύμφωνα με την κατεχόμενη περιουσία εκάστου, με βάση συγκεκριμένο διαχρονικό σχέδιο που θα καθοριστεί από τον Κεντρικό Φορέα σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις προσόδους του Κεντρικού Φορέα σε συσχετισμό με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Κράτους και της οικονομίας εν γένει˙

(β) να παρέχει οικονομική ή άλλη χορηγία σε κατά νόμο δικαιούμενα πρόσωπα, εφόσο συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις˙

(γ) να εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων προς επίτευξη των σκοπών των νομοθετικών ή άλλων μέτρων˙

(δ) να υποβάλλει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε ότι αφορά τις σχέσεις του με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρμόδιες σε θέματα εκτοπισθέντων και πληγέντων από την τουρκική εισβολή και κατοχή, ιδιαίτερα όμως να υποδεικνύει τις δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να τον συνδράμουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο˙ και

(ε) να καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση τους αναγκαίους προς εκτέλεση του παρόντος Νόμου Κανονισμούς.