Λήψη δικαστικών μέτρων προς είσπραξη τέλους ή/και διοικητικών προστίμων, ή/και διοικητικών κυρώσεων

4Α. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο εισπρακτέου από τον Έφορο Φορολογίας τέλους, κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή τη μεταβίβαση δυνάμει πώλησης μετοχών εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα από την 22α Φεβρουαρίου 2021 ή οιωνδήποτε άλλων διοικητικών προστίμων και/ή άλλων διοικητικών κυρώσεων, ο Έφορος Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει οιονδήποτε οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.