Κρατική εποπτεία

5.-(1) Η εποπτεία του Κεντρικού Φορέα ανατίθεται στον Υπουργό και ασκείται κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Το Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε πληροφορία ζητήσει σχετικά με τον Κεντρικό Φορέα, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του, που ο Υπουργός κρίνει αναγκαία για την άσκηση της κατά τον παρόντα Νόμο κρατικής εποπτείας επί του Κεντρικού Φορέα.