Σκοποί και αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα

4. Πρωταρχικοί σκοποί και αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα, με συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Να αναλαμβάνει ενέργειες για την επίτευξη της ισότιμης κατανομής των βαρών που προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας σύμφωνα με την κατεχόμενη περιουσία εκάστου, με βάση συγκεκριμένο διαχρονικό σχέδιο που θα καθοριστεί από τον Κεντρικό Φορέα σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις προσόδους του Κεντρικού Φορέα σε συσχετισμό με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Κράτους και της οικονομίας εν γένει˙

(β) να παρέχει οικονομική ή άλλη χορηγία ή οικονομική στήριξη σε κατά νόμο δικαιούμενα πρόσωπα, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις:

Νοείται ότι, για σκοπούς παροχής της ως άνω οικονομικής στήριξης, «δικαιούχος» σημαίνει ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι απροσπέλαστη ή της οποίας η οικονομική αξιοποίηση είναι πρακτικά ή νομικά αδύνατη συνεπεία της τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου 1974:

Νοείται περαιτέρω ότι, προς εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για χορήγηση της ως άνω οικονομικής στήριξης, εισπράττεται από τον πωλητή που μεταβιβάζει ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία βρίσκεται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, ποσό ίσο με ποσοστό ύψους 0,40% επί του εισπραχθησομένου τιμήματος πώλησης της υπό αναφορά ιδιοκτησίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το ποσό επί του πιο πάνω ποσοστού, εισπράττεται, και σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών οποιασδήποτε εταιρείας η οποία είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας, επί της τελευταίας εκτιμημένης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αξίας της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι η εν λόγω μεταβίβαση  έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας από τον αγοραστή των μετοχών:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών τηρεί λογαριασμούς για τα χρηματικά  ποσά τα οποία εισπράττονται ή τα οποία δαπανώνται, στο πλαίσιο παροχής της ως άνω οικονομικής στήριξης.

(γ) να εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων προς επίτευξη των σκοπών των νομοθετικών ή άλλων μέτρων˙

(δ) να υποβάλλει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε ότι αφορά τις σχέσεις του με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρμόδιες σε θέματα εκτοπισθέντων και πληγέντων από την τουρκική εισβολή και κατοχή, ιδιαίτερα όμως να υποδεικνύει τις δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να τον συνδράμουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο˙

(ε) να καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση τους αναγκαίους προς εκτέλεση του παρόντος Νόμου Κανονισμούς. και

(στ) ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών δύναται να παραχωρεί οικονομική χορηγία ή άλλη οικονομική στήριξη σε κατά νόμο δικαιούχο πρόσωπο, για σκοπούς απώλειας χρήσης και κάρπωσης της περιουσίας του συνεπεία της τουρκικής εισβολής.