Σκοποί και αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα

4.-(1) Πρωταρχικοί σκοποί και αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα, με συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Να αναλαμβάνει ενέργειες για την επίτευξη της ισότιμης κατανομής των βαρών που προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας σύμφωνα με την κατεχόμενη περιουσία εκάστου, με βάση συγκεκριμένο διαχρονικό σχέδιο που θα καθοριστεί από τον Κεντρικό Φορέα σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις προσόδους του Κεντρικού Φορέα σε συσχετισμό με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Κράτους και της οικονομίας εν γένει˙

(β) να παρέχει οικονομική ή άλλη χορηγία ή οικονομική στήριξη σε κατά νόμο δικαιούμενα πρόσωπα, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (2):

Νοείται ότι, για σκοπούς παροχής της ως άνω οικονομικής στήριξης, «δικαιούχος» σημαίνει ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι απροσπέλαστη ή της οποίας η οικονομική αξιοποίηση είναι πρακτικά ή νομικά αδύνατη συνεπεία της τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου 1974:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών τηρεί λογαριασμούς για τα χρηματικά  ποσά τα οποία εισπράττονται ή τα οποία δαπανώνται, στο πλαίσιο παροχής της ως άνω οικονομικής στήριξης.

(γ) να εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων προς επίτευξη των σκοπών των νομοθετικών ή άλλων μέτρων˙

(δ) να υποβάλλει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε ότι αφορά τις σχέσεις του με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρμόδιες σε θέματα εκτοπισθέντων και πληγέντων από την τουρκική εισβολή και κατοχή, ιδιαίτερα όμως να υποδεικνύει τις δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να τον συνδράμουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο˙

(ε) να καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση τους αναγκαίους προς εκτέλεση του παρόντος Νόμου Κανονισμούς. και

(στ) ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών δύναται να παραχωρεί οικονομική χορηγία ή άλλη οικονομική στήριξη σε κατά νόμο δικαιούχο πρόσωπο, για σκοπούς απώλειας χρήσης και κάρπωσης της περιουσίας του συνεπεία της τουρκικής εισβολής.

(2)  Για  σκοπούς εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για χορήγηση της οικονομικής στήριξης που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1)-

(α) σε περίπτωση μεταβίβασης δυνάμει πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, για την οποία έχει καθοριστεί αξία γενικής εκτίμησης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο πωλητής καταβάλλει κατά τη μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας τέλος ίσο με ποσοστό ύψους 0,40% επί του τιμήματος πώλησης της υπό αναφορά ιδιοκτησίας· και

(β) σε περίπτωση μεταβίβασης δυνάμει πώλησης μετοχών εταιρείας, η οποία δεν είναι εισηγμένη σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών και η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία έχει καθοριστεί αξία γενικής εκτίμησης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο πωλητής καταβάλλει κατά τη μεταβίβαση των μετοχών τέλος ίσο με ποσοστό ύψους 0,40% επί της τελευταίας εκτιμημένης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αξίας της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας που αναλογεί στις μετοχές εταιρείας που μεταβιβάζονται δυνάμει πώλησης:

Νοείται ότι, υπεύθυνος για την είσπραξη του τέλους που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, είναι ο Έφορος Φορολογίας, ο οποίος εκδίδει τη σχετική βεβαίωση πληρωμής που απαιτείται κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή κατά τη μεταβίβαση μετοχών εταιρείας, η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων, όταν απαιτείται μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μεταβίβαση μετοχών εταιρείας, η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας, δεν επιβάλλεται το τέλος που καθορίζεται στις παραγράφους (α) και (β) επί του ποσού του τιμήματος πώλησης ή της εκτιμημένης αξίας, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο χρησιμοποιείται για μείωση ή εξόφληση μη εξυπηρετούμενων δανείων:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρείας, όταν απαιτείται μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μεταβίβαση μετοχών εταιρείας, η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας, δεν επιβάλλεται το τέλος που καθορίζεται στις παραγράφους (α) και (β) επί του ποσού του τιμήματος πώλησης ή της εκτιμημένης αξίας, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αγοραπωλητήριο έγγραφο ακίνητης ιδιοκτησίας ή έχει κατατεθεί στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας έντυπο μεταβίβασης μετοχών με ημερομηνία μεταβίβασης πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021, δεν επιβάλλεται το τέλος κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς εκτέλεσης του εν λόγω εγγράφου, όπως προβλέπεται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου, αναφορικά με το ποσό του τιμήματος πώλησης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο Έφορος Φορολογίας έχει, τηρουμένων των αναλογιών, όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, περιλαμβανομένης της επιβολής διοικητικών προστίμων και/ή άλλων διοικητικών κυρώσεων και/ή πρόσθετου τέλους, δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου και του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, για να ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, καθώς και για να επιλύει οποιαδήποτε ζητήματα δυνατόν να προκύψουν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και αποφάσεων, εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) ο όρος “αναδιάρθρωση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο (2) του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου· και

(β) ο όρος “αναδιοργάνωση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 30 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και στα άρθρα 198 μέχρι 200 του περί Εταιρειών Νόμου.