ΤΥΠΟΣ 2

ΤΥΠΟΣ 2

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ

 

Αρ. Αίτησης …………………..

 

Ο/η υπογεγραμμένος/η ……………………………………………

αιτητής/αιτήτρια στην αίτηση για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής με αρ. …………

που καταχωρίστηκε στο Μητρώο του Πρωτοκολλητείου του (αναφέρατε το Δικαστήριο) …………………………………………………………….......................

………………….. δηλώνω τα ακόλουθα:

 

1. Ημερομηνία και τόπος γέννησης ..........................................................

2. Διεύθυνση κατοικίας ..........................................................................

 

3. Αρ. Δελτίου Ταυτότητας (για Κυπρίους) ................................................

4. Ιθαγένεια και αρ. διαβατηρίου (για αλλοδαπούς) .....................................

 

5. Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων .........................................................

6. Επάγγελμα και διεύθυνση τόπου εργασίας .............................................

 

7. Απολαβές και άλλα ωφελήματα από το επάγγελμα ..................................

 

8. Άλλα εισοδήματα ..............................................................................

 

9. Ακίνητη ιδιοκτησία εγγεγραμμένη στο όνομα ..........................................

 

10. Ακίνητη ιδιοκτησία για την οποία δικαιούμαι να εγγραφώ ως ιδιοκτήτης

 

 • 11. Ιδιόκτητα Μηχανοκίνητα οχήματα ....................................................

 •  

 • 12. Καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλα ιδρύματα ……………………………………….........

 •  

 • 13. Οφειλές κατά δανειστή ……………………………………………………………...............

 •  

 • 14. Η οικογενειακή κατάσταση (αναφέρατε ονοματεπώνυμο συζύγου, ονόματα και ηλικία τέκνων, ενοικίου που καταβάλλετε για ιδιοκατοίκηση, απολαβές και περιουσιακή κατάσταση συζύγου) ............................

 •  

 •  

 • 15. Είμαι εξαρτώμενο μέλος οικογένειας, ως ακολούθως: (Παραθέσατε λεπτομέρειες για κάθε μέλος της οικογένειας από τα εισοδήματα της οποίας είστε εξαρτώμενος που θα περιλαμβάνουν μισθό από επάγγελμα, άλλα εισοδήματα, ακίνητη ιδιοκτησία, μηχανοκίνητα οχήματα, καταθέσεις, οφειλές)

 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • 16. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες ……………………………………………………

 •  

   

   

   

   

  Υπ. (Αιτητής)

   

   

  Καταχωρήθηκε την ……………………….. το ……………………………………..

  Δικαστήριο ………………………………

   

   

  Υπ.( Πρωτοκολλητής)