ΤΥΠΟΣ 1

ΤΥΠΟΣ 1

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

 

Αρ. Αίτησης ………………

Ονοματεπώνυμο αιτητή/τριας …………………………………………………...

 

Διεύθυνση αιτητή/τριας ……………………………………………………………

 

Διαδικασία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση (παραθέσατε πλήρη στοιχεία).

 

 

Είδος Νομικής Αρωγής για την οποία υποβάλλεται η αίτηση …………………

 

 

Υπογραφή …………………………..

 

Καταχωρήθηκε την ………………….. στο ………………………………………..

Δικαστήριο ………………………………………..

Η αίτηση θα εξεταστεί στις ………………………………………………………….

και ώρα ………………………… στο (αναφέρατε το Δικαστήριο) ………………

 

Προς ……………………………………

 

Υπ. (Πρωτοκολλητής)