ΤΥΠΟΣ 3

ΤΥΠΟΣ 3

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

 

Αρ. Αίτησης ………………..

 

Πιστοποιείται ότι, μετά από αίτηση του/της δικαιούχου αρ. ……………..,

με απόφαση του Δικαστηρίου που εκδόθηκε στις ……………………... .. εγκρίθηκε η παροχή δωρεάν νομικής αρωγής υπέρ του/της

…………………………………………………………….. ως ακολούθως:

 

 

(α) Διαδικασία για την οποία παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή ………..

 

 

 

 

(β) Είδος δωρεάν νομικής αρωγής ………………………………………

 

 

 

Εκδόθηκε την ………………………….. από το …………………………

 

 

Υπ. (Πρωτοκολλητής)