ΤΥΠΟΣ 4

ΤΥΠΟΣ 4

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(I)/2002)

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

 

Αρ. Αίτησης ……………………

 

Ο/Ή υπογεγραμμένος/η ……………………………………………

Δικηγόρος από ……………………………………………………..

δηλώνω πως δεν έχω εισπράξει οποιοδήποτε άλλο ποσό σε σχέση με τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το Πιστοποιητικό παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που εκδόθηκε από το (αναφέρατε το Δικαστήριο)

……………………………….. στις ………………………………….

 

(Υπ). …………………………..

(Δικηγόρος)

 

 

Ημερομηνία …………………………