ΤΥΠΟΣ 8

ΤΥΠΟΣ 8

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

 

Αρ. Αίτησης …………………..

 

Προς (αναφέρατε το όνομα και τη διεύθυνση του/της δικαιούχου) ……………

 

από ………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Σας γνωστοποιείται ότι το Πιστοποιητικό παροχής δωρεάν νομικής αρωγής

που εκδόθηκε υπέρ σας στις ………………………………………. από το ………………………………….. έχει ανακληθεί με απόφαση του Δικαστηρίου

ημερομηνίας ……………………………………………………………………….

 

 

 

Εκδόθηκε την ……………………………. από ………………………………

 

 

 

Υπ.( Πρωτοκολλητής)