ΤΥΠΟΣ 9

ΤΥΠΟΣ 9

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

 

Αρ. Αίτησης …………………

 

Προς (αναφέρατε το όνομα και τη διεύθυνση του/της δικηγόρου)

 

 

 

Σας γνωστοποιείται ότι το Πιστοποιητικό παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που εκδόθηκε στις ………………………………….... από το

Δικαστήριο …………………… υπέρ του/της (αναφέρατε το όνομα και διεύθυνση του/της δικαιούχου) ………………………………………… ………………………………………….. έχει ανακληθεί με απόφαση

του Δικαστηρίου ημερομηνίας ………………………………………….

 

Εκδόθηκε την …………………………. από ……………………………

 

 

 

Υπ. (Πρωτοκολλητής)