ΤΥΠΟΣ 6

ΤΥΠΟΣ 6

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003


Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

 

Αρ. Αίτησης …………….

 

Υποβάλλεται αίτηση για την ανάκληση του Πιστοποιητικού παροχής δωρεάν

νομικής αρωγής που εκδόθηκε στην Αίτηση αρ ……………........... του (αναφέρατε το Δικαστήριο) ………………………………………………………..

υπέρ του/της ……………………………………………………………………….

επειδή επήλθε ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων του/της ως ακολούθως:

(Παραθέσατε λεπτομέρειες της αλλαγής)

 

 

 

 

 

 

Καταχωρήθηκε την ……………………………. στο ………………………….

 

 

 

 

Υπ.( Πρωτοκολλητής)