ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναθέτουσες αρχές» σημαίνει τις αναθέτουσες αρχές, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«αναθέτοντες φορείς» σημαίνει τους αναθέτοντες φορείς όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών» σημαίνει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·

«βαρύ όχημα μηδενικών εκπομπών» σημαίνει το καθαρό όχημα, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του ορισμού του όρου «καθαρό όχημα», χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης ή με κινητήρα εσωτερικής καύσης που εκπέμπει λιγότερο από 1g CO2/kWh μετρούμενο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα μέτρα εφαρμογής του, ή που εκπέμπει λιγότερο από 1g CO2/km, μετρούμενο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του, όπως οι κανονισμοί αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«καθαρό όχημα» σημαίνει-

(α) όχημα της κατηγορίας Μ1, Μ2 ή Ν1 με μέγιστες εκπομπές καυσαερίων εκφρασμένες σε CO2 g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών, όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος· ή

(β) όχημα της κατηγορίας M3, N2 ή N3 που χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου, εξαιρουμένων των καυσίμων που παράγονται από πρώτες ύλες οι οποίες ενέχουν υψηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης της γης, σχετικά με τις οποίες παρατηρείται σημαντική επέκταση της περιοχής παραγωγής σε εκτάσεις με υψηλά αποθέματα άνθρακα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και στην περίπτωση οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούν υγρά βιοκαύσιμα, συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, τα εν λόγω καύσιμα δεν αναμειγνύονται με συμβατικά ορυκτά καύσιμα∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (EE) 2018/858» σημαίνει τον Κανονισμό (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«όχημα οδικών μεταφορών» σημαίνει όχημα κατηγορίας Μ ή Ν, όπως ορίζεται στις πρόνοιες του άρθρου 4, παράγραφος 1 στοιχεία (α) και (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με την προμήθεια οχημάτων και την παροχή υπηρεσιών μέσω-

(α) συμβάσεων αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις οι οποίες συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς, εφόσον υπόκεινται στην υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις, η εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου αυτών, είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου.

(β) συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, όπως οι συμβάσεις αυτές ορίζονται στις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οδικών επιβατικών μεταφορών, καθ' υπέρβασιν του κατώτατου ορίου που καθορίζεται στις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου 16Γ του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, χωρίς να υπερβαίνουν τα εφαρμοστέα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις πρόνοιες του άρθρου 5, παράγραφος 4, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2007·

(γ) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που καθορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς υπόκεινται στην υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία του αντικείμενου αυτών είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (ιγ) του άρθρου 4, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε οχήματα-

(α) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς άνω των είκοσι δύο (22) επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν κατασκευασθεί με χώρους για όρθιους επιβάτες, για να επιτρέπεται η συχνή μετακίνηση των επιβατών·

(β) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς όχι περισσοτέρων των είκοσι δύο (22) επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά όρθιων επιβατών και έχουν καθίσματα και χώρο για όρθιους επιβάτες.

(3) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις για τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού μετά τις 2 Αυγούστου 2021 ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει κινήσει τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Εξαιρέσεις

4. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

(α) Οχήματα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση μόνο από τις ένοπλες δυνάμεις·

(β) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση, κυρίως σε εργοτάξια, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων·

(γ) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ή προσαρμόζονται για χρήση από την Πολιτική Άμυνα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, τις δυνάμεις διατήρησης της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας·

(δ) θωρακισμένα οχήματα (Κωδικός SB), ήτοι οχήματα με αλεξίσφαιρη θωράκιση, που προορίζονται για την προστασία μεταφερόμενων επιβατών ή εμπορευμάτων·

(ε) ασθενοφόρα (Κωδικός SC), ήτοι οχήματα κατηγορίας Μ που προορίζονται για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό·

(στ) νεκροφόρα (Κωδικός SD), ήτοι οχήματα της κατηγορίας Μ που προορίζονται για τη μεταφορά νεκρών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό·

(ζ) οχήματα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου (Κωδικός SH), ήτοι οχήματα κατηγορίας M1, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή μετατραπεί ειδικά, για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσότερων προσώπων, καθημένων στα αναπηρικά τους αμαξίδια κατά την οδική μετακίνησή τους·

(η) κινητοί γερανοί (Κωδικός SF), ήτοι οχήματα κατηγορίας Ν3, τα οποία δεν διαθέτουν εξοπλισμό μεταφοράς εμπορευμάτων, εξοπλισμένα με γερανό του οποίου η ροπή ανύψωσης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 400 kNm·

(θ) γεωργικά ή δασικά οχήματα, όπως ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013·

(ι) δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα και τετράκυκλα, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013·

(ια) ερπυστριοφόρα οχήματα·

(ιβ) κάθε αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή για τη μεταφορά εμπορευμάτων, και το οποίο δεν είναι μηχάνημα που τοποθετείται σε πλαίσιο μηχανοκίνητου οχήματος·

ως τα πιο πάνω οχήματα αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 στοιχεία (α) έως (δ) και 3 στοιχεία (α) έως (γ) και στο Παράρτημα Ι Μέρος Α σημεία 5.2 έως 5.5 και 5.7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858·

(ιγ) οχήματα της κατηγορίας M3, εκτός από τα οχήματα M3 κλάσης I και κλάσης A, όπως αυτά ορίζονται στις πρόνοιες του άρθρου 3 σημεία 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, ήτοι-

(i) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς άνω των 22 επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν κατασκευασθεί με χώρους για όρθιους επιβάτες για να επιτρέπεται η συχνή μετακίνηση των επιβατών·

(ii) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς όχι περισσοτέρων των είκοσι δύο (22) επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά όρθιων επιβατών, έχουν καθίσματα και χώρο για όρθιους επιβάτες.