Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανοικτό επίσημο πρότυπο» σημαίνει πρότυπο το οποίο έχει καθορισθεί σε γραπτή μορφή και περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας του λογισμικού·

«ανοικτός μορφότυπος» σημαίνει μορφότυπο ο οποίος δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό που παρεμποδίζει την περαιτέρω χρήση εγγράφων·

«ανωνυμοποίηση» σημαίνει διαδικασία μετατροπής εγγράφου σε ανώνυμο έγγραφο, που δεν σχετίζεται προς ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ή διαδικασία, μέσω της οποίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθίστανται ανώνυμα, κατά τρόπο ώστε να είναι αδύνατος ο εντοπισμός της ταυτότητας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δύναται να εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού να ενεργεί εκ μέρους του·

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),» καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου·

«δημόσια επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, στην οποία οι φορείς του δημόσιου τομέα δύνανται να ασκούν άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή λόγω κυριότητας ή χρηματοοικονομικής συμμετοχής τους σε αυτή ή δυνάμει των κανόνων που τη διέπουν:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού τεκμαίρεται ότι υφίσταται αποφασιστική επιρροή φορέα του δημόσιου τομέα σε περίπτωση που τέτοιος φορέας άμεσα ή έμμεσα-

(α) κατέχει την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της επιχείρησης, και/ή

(β) ελέγχει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τις μετοχές που εκδίδει η επιχείρηση, και/ή

(γ) δύναται να διορίζει περισσότερα του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης·

«δυναμικά δεδομένα» σημαίνει έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, τα οποία υπόκεινται σε συχνές επικαιροποιήσεις που εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο, ιδίως λόγω της μεταβλητότητας ή της ταχύτητας με την οποία καθίστανται παρωχημένα:

Νοείται ότι, δεδομένα που παράγονται από αισθητήρες θεωρούνται κατά κανόνα δυναμικά δεδομένα·

«έγγραφο» σημαίνει-

(α) κάθε περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν υπόθεμα σε χαρτί ή ηλεκτρονική μορφή ή ως ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή, ή

(β) κάθε τμήμα τέτοιου περιεχομένου,

και περιλαμβάνει αρχεία, πληροφορίες και δεδομένα·

«έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο» σημαίνει ψηφιακό έγγραφο, υπό μορφή διαρθρωμένου αρχείου κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα δεδομένα, περιλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων γεγονότων και της εσωτερικής τους δομής·

«Επιτροπή Αναθεώρησης» σημαίνει την Επιτροπή Αναθεώρησης που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5·

«ερευνητικά δεδομένα» σημαίνει έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, πέρα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα οποία συλλέγονται ή παράγονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας και χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας ή είναι κοινώς αποδεκτά στην ερευνητική κοινότητα ως αναγκαία για την επικύρωση των ερευνητικών ευρημάτων και αποτελεσμάτων·

«εύλογη απόδοση επένδυσης» σημαίνει το ποσοστό της συνολικής χρέωσης, επιπλέον εκείνου που απαιτείται για την ανάκτηση των επιλέξιμων δαπανών, που δεν υπερβαίνει τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το σταθερό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

«οργανισμός δημόσιου δικαίου» σημαίνει οργανισμό που συγκεντρώνει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

(α) Έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, χωρίς βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα· και

(β) διαθέτει νομική προσωπικότητα· και

(γ) είτε η δραστηριότητά του χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημόσιου δικαίου είτε η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω αρχών ή οργανισμών είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημόσιου δικαίου·

«πανεπιστήμιο» σημαίνει φορέα του δημόσιου τομέα που παρέχει ανώτερη της δευτεροβάθμιας ανώτατη εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση πανεπιστημιακού διπλώματος·

«περαιτέρω χρήση» σημαίνει τη χρήση από πρόσωπο ή νομική οντότητα-

(α) εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή φορέα του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού στο πλαίσιο της δημόσιας αποστολής για τον οποίο παράχθηκε το έγγραφο, εξαιρουμένης της ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα αποκλειστικά και μόνο προς εκπλήρωση της δημόσιας αποστολής τους, ή

(β) εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή δημόσιας επιχείρησης, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος για τον οποίο παράχθηκε το έγγραφο, εξαιρουμένης της ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ δημόσιων επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου τομέα αποκλειστικά και μόνο προς εκπλήρωση της δημόσιας αποστολής τους·

«Σύμβαση της Βέρνης» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης της 9ης Σεπτεμβρίου 1886 διά την Προστασίαν των Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών Έργων όπως αυτή συμπληρώθηκε και αναθεωρήθηκε διαδοχικά μέχρι και το 1971, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως της Βέρνης για την Προστασία των Φιλολογικών και Καλλιτεχνικών Έργων (Κυρωτικό) Νόμο·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Διακυβέρνησης για τα Ανοικτά Δεδομένα που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6·

«Συνθήκη WCT» σημαίνει τη Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συμφωνημένες Δηλώσεις που υπογράφτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1996 στη Γενεύη και κυρώθηκε με τον περί της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συμφωνημένες Δηλώσεις (Κυρωτικό) Νόμο·

«σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας» σημαίνει έγγραφα η περαιτέρω χρήση των οποίων συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, κυρίως λόγω της καταλληλότητάς τους για τη δημιουργία υπηρεσιών και εφαρμογών προστιθέμενης αξίας, καθώς και νέων, ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και του πλήθους των δυνητικών αποδεκτών των υπηρεσιών και των εφαρμογών προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω σύνολα δεδομένων·

«Συμφωνία TRIPS» σημαίνει τη Σύμβαση για την Ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τεχνολογίας που υπογράφηκε στη Στοκχόλμη τη 14ην Ιουλίου 1967, η οποία κυρώθηκε με τον Κυρωτικό της Σύμβασης για την Ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο·

«τρίτο μέρος» σημαίνει πρόσωπο που δεν είναι φορέας του δημόσιου τομέα ή δημόσια επιχείρηση που κατέχει τα δεδομένα·

«τυποποιημένη άδεια» σημαίνει το σύνολο προκαθορισμένων προϋποθέσεων περαιτέρω χρήσης σε ψηφιακή μορφή, κατά προτίμηση συμβατών με τις τυποποιημένες άδειες που διατίθενται δημόσια στο διαδίκτυο·

«Φορέας για Θέματα Αδειοδότησης» σημαίνει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών·

«Φορέας για Θέματα Χρεώσεων» σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου·

«φορέας του δημόσιου τομέα» σημαίνει κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, οργανισμό δημόσιου δικαίου ή ένωση σχηματιζόμενη από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς δημόσιου δικαίου·

«www.data.gov.cy» σημαίνει τη διαδικτυακή κεντρική πύλη πληροφοριών του δημόσιου τομέα μέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση σε σύνολο εγγράφων που διατίθενται για περαιτέρω χρήση, με σκοπό τη συγκέντρωση σε ένα μοναδικό σημείο των διαρθρωμένων συνόλων δεδομένων (datasets) των φορέων του δημόσιου τομέα και των δημόσιων επιχειρήσεων, είτε συνδέσμων προς τους διαδικτυακούς τόπους, όπου τηρούνται.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο καθορίζονται οι ελάχιστοι κανόνες που διέπουν την περαιτέρω χρήση, καθώς και οι πρακτικές ρυθμίσεις για διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης-

(α) υφιστάμενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέα του δημόσιου τομέα,

(β) υφιστάμενων εγγράφων, που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας επιχείρησης που-

(i) δραστηριοποιείται στους τομείς που καθορίζονται στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο,

(ii) λειτουργεί ως φορέας δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές,» και τον εφαρμοστικό των διατάξεων αυτής περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμο,

(iii) λειτουργεί ως αερομεταφορέας που εκπληρώνει υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα,» και τους εφαρμοστικούς των διατάξεων αυτής περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων Εφαρμογής του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008) Κανονισμούς,

(iv) λειτουργεί ως πλοιοκτήτης της Κοινότητας που εκπληρώνει υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ)»,

(γ) ερευνητικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 18.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε έγγραφα, η διάθεση των οποίων αποτελεί δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής, στο έργο και στο σκοπό των αντίστοιχων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και/ή τις σχετικές εγκυκλίους και/ή τους εσωτερικούς κανόνες διοίκησης, λειτουργίας και πρακτικής, νοουμένου ότι το πεδίο της δημόσιας αποστολής είναι σαφές και υπόκειται σε επανεξέταση·

(β) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων, τα οποία-

(i) παράγονται εκτός του πεδίου παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και/ή τις σχετικές εγκυκλίους και/ή τους δεσμευτικούς κανόνες διοίκησης, λειτουργίας και πρακτικής·

(ii) σχετίζονται με δραστηριότητες που έχουν άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό και συνεπώς δεν υπόκεινται στους κανόνες περί συμβάσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου·

(γ) σε έγγραφα επί των οποίων διαθέτει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτο μέρος·

(δ) σε έγγραφα, όπως τα ευαίσθητα δεδομένα, στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόσβασης στις Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου, καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας ειδικότερης νομοθεσίας που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για λόγους-

(i) προστασίας της εθνικής ασφάλειας, ήτοι της ασφάλειας του κράτους, σε σχέση με θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων της Δημοκρατίας, της άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημοκρατίας,

(ii) του στατιστικού απορρήτου,

(iii) του εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, επαγ-γελματικού, εταιρικού ή φορολογικού απορρήτου·

(ε) σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται λόγω ευαίσθητων πληροφοριών σχετικών με την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον Κανονισμό 2 των περί Προσδιορισμού και Χαρακτηρισμού των Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και Αξιολόγησης της Ανάγκης Βελτίωσης της Προστασίας Κανονισμών·

(στ) σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση περιορίζεται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόσβασης στις Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου, καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας ειδικότερης νομοθεσίας που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι πολίτες ή οι νομικές οντότητες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ή έννομο συμφέρον να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά·

(ζ) σε λογότυπα, εμβλήματα και σήματα·

(η) σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται δυνάμει του ισχύοντος καθεστώτος πρόσβασης σε πληροφορίες για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σε τμήματα εγγράφων στα οποία η πρόσβαση επιτρέπεται δυνάμει του εν λόγω καθεστώτος πρόσβασης σε πληροφορίες, όμως η περαιτέρω χρήση αυτών είναι ασυμβίβαστη με τη νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή διότι υπονομεύουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, ιδίως σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

(θ) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας·

(ι) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, εξαιρουμένων βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «βιβλιοθήκη» περιλαμβάνει πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη·

(ια) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατωτέρω, και, σε περίπτωση άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1)·

(ιβ) σε έγγραφα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), που βρίσκονται στην κατοχή οργανισμών που διεξάγουν έρευνα και οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων που έχουν συσταθεί για τη μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων.

(3) Ο παρών Νόμος βασίζεται στο εφαρμοστέο στη Δημοκρατία, καθώς και στο ευρωπαϊκό εναρμονιστέο καθεστώς πρόσβασης και δεν θίγει τα εν λόγω καθεστώτα.

(4) Ο παρών Νόμος δεν θίγει τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου.

(5) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ισχύουν μόνο στο βαθμό που αυτές συνάδουν με τις διατάξεις διεθνών συμφωνιών που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως δε προς τη Σύμβαση της Βέρνης, τη Συμφωνία TRIPS και την Συνθήκη WCT.

(6) Η περαιτέρω χρήση εγγράφων δε δύναται να αποτραπεί ή περιοριστεί από φορέα του δημοσίου, πέραν των ορίων που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο, μέσω της άσκησης του δικαιώματος του κατασκευαστή βάσης δεδομένων που καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 7Γ του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου, που στοχεύουν στην εναρμόνιση με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων».

(7) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου διέπουν την περαιτέρω χρήση υφιστάμενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα και δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και όλων των εγγράφων, στα οποία εφαρμόζεται ο περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (INSPIRE) Νόμος.

Γενικές αρχές

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις των Μερών IV και V.

(2) Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση εγγράφου-

(α) επί των οποίων βιβλιοθήκη, συμπεριλαμβανομένης πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, μουσείο ή αρχείο διαθέτει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,

(β) το οποίο βρίσκεται στην κατοχή δημόσιας επιχείρησης,

οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν, ώστε αυτό να είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμο για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις των Μερών IV και V.

(3) Τα έγγραφα διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy. ως σύνολο δεδομένων ή μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών/application programming interface (API), σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.

(4) Σε περίπτωση που η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, δεν είναι δυνατή, απαιτείται η υποβολή αίτησης για περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημοσίου τομέα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

(5) Σε περίπτωση που φορέας του δημόσιου τομέα επιβάλλει όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφου μέσω αδειοδότησης ή μέσω επιβολής τελών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15.

Επιτροπή Αναθεώρησης

5.-(1) Συστήνεται Επιτροπή Αναθεώρησης με σκοπό και αρμοδιότητα την εξέταση αιτήσεων επανεξέτασης απόφασης φορέα του δημόσιου τομέα που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9.

(2) Η Επιτροπή Αναθεώρησης συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για περίοδο τριών (3) ετών ώστε, ως εκ του ήθους, της εμπειρίας, της ικανότητας και της ιδιότητάς τους, να ασκούν κατά τρόπο αμερόληπτο τα καθήκοντά τους ως μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης, ως ακολούθως:

(α) Έναν (1) εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, ως πρόεδρο·

(β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών·

(γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού·

(δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Κρατικού Αρχείου· και

(ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης αναπληροί αυτόν ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

(3) Η Επιτροπή Αναθεώρησης βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στις συνεδρίες της τουλάχιστον τρία (3) εκ των πέντε (5) μελών της.

(4) Η Επιτροπή Αναθεώρησης δύναται να καλεί αρμόδιους υπηρεσιακούς λειτουργούς ή άλλα πρόσωπα, με σκοπό την παροχή πληροφοριών ή στοιχείων που θα συνδράμουν στο έργο της:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα αυτά δεν παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση και λήψη οποιασδήποτε απόφασης από την Επιτροπή Αναθεώρησης.

(5) Η Επιτροπή Αναθεώρησης θεωρεί και χειρίζεται ως εμπιστευτικό κάθε ζήτημα που εγείρεται ή συζητείται ενώπιόν της και δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε αναφορά, πράξη ή παράλειψη κατά την καλόπιστη εκτέλεση των καθηκόντων της.

Συμβούλιο Διακυβέρνησης για τα Ανοικτά Δεδομένα

6.-(1) Συστήνεται Συμβούλιο Διακυβέρνησης για τα Ανοικτά Δεδομένα, με σκοπό να ασκεί συμβουλευτικό ρόλο προς την αρμόδια αρχή και να διαβουλεύεται με αυτή για τον καθορισμό δράσεων και πολιτικών για την προώθηση των ανοικτών δεδομένων και της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα στη Δημοκρατία, ώστε να μεγιστοποιηθούν μακροπρόθεσμα τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίησή τους.

(2) To Συμβούλιο είναι αρμόδιο-

(α) να παρακολουθεί το θέμα των ανοικτών δεδομένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και

(β) να συντάσσει και να υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή ετήσια συμβουλευτική έκθεση στην οποία να περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του σε σχέση, μεταξύ άλλων, με-

(i) την αποτελεσματικότητα των σχετικών πολιτικών που εφαρμόζονται, καθώς και την καλύτερη εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(ii) τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής ως προς το θέμα των ανοικτών δεδομένων, σε συνάρτηση με πολιτικές σε συναφείς τομείς, όπως είναι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης, και

(iii) τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών, σχετικών με οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς του.

(3)(α) Το Συμβούλιο συγκροτείται από όχι περισσότερα από έντεκα (11) μέλη τα οποία είναι πρόσωπα εγνωσμένου ήθους, κύρους και πείρας επί των θεμάτων που αφορά ο παρών Νόμος και, ειδικότερα, από εκπρόσωπο και/ή εκπροσώπους-

(i) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, εκ μέρους της αρμόδιας αρχής,

(ii) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,

(iii) του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

(iv) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,

(v) των δημόσιων ή/και ιδιωτικών πανεπιστημίων ή/και ερευνητικών κέντρων,

(vi) των εργοδοτικών οργανώσεων,

(vii) των οργανώσεων νεοφυών επιχειρήσεων ή/και οργανώσεων πληροφορικής και ανοικτών τεχνολογιών,

(viii) των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

(β) Τα μέλη του Συμβουλίου, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της αρμόδιας αρχής.

(γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ως πρόεδρο ένα (1) εκ των μελών και ένα άλλο μέλος ως αντικαταστάτη του προέδρου σε περίπτωση απουσίας του.

(4) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου έχει την ευθύνη να συγκαλεί συσκέψεις και να προεδρεύει αυτών.

(5) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, και δύναται να επαναδιοριστούν μετά τη λήξη της θητείας τους.

(6) Το Συμβούλιο δύναται να καλεί κατά τις συνεδριάσεις του πρόσωπα από τον ιδιωτικό ή/και τον δημόσιο τομέα για συζήτηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

(7) Το Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς θέματα διαδικασίας που το αφορούν.

(8) Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από την αρμόδια αρχή.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Αίτηση για περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα

7.-(1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση για περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα, η οποία-

(α) υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής πύλης www.data.gov.cy, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας, είτε εγγράφως προς τον φορέα του δημόσιου τομέα ο οποίος έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή του τα έγγραφα, και

(β) περιλαμβάνει το όνομα, την ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτητή, καθώς και περιγραφή των εγγράφων για τα οποία υποβάλλεται.

(2) Φορέας του δημόσιου τομέα στον οποίο υποβάλλεται η αναφερόμενη στο παρόν άρθρο αίτηση επεξεργάζεται την αίτηση αυτή, με ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό είναι δυνατό, και διαθέτει τα σχετικά έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτητή το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την πάροδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης:

Νοείται ότι, η προβλεπόμενη στο παρόν εδάφιο προθεσμία δύναται να παραταθεί για περαιτέρω περίοδο είκοσι (20) εργάσιμων ημέρων, σε περίπτωση που η αίτηση είναι εκτενής ή περίπλοκη και σε τέτοια περίπτωση η εν λόγω παράταση γνωστοποιείται στον αιτητή, το συντομότερο δυνατό, και οπωσδήποτε εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της αρχικής αίτησης, με την παροχή σχετικής αιτιολόγησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε παραχώρηση άδειας χρήσης άλλης από την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 15 η σχετική απάντηση δίδεται σε συνεννόηση με τον Φορέα για Θέματα Αδειοδότησης.

Απόρριψη αίτησης

8. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης ο φορέας του δημόσιου τομέα ανακοινώνει στον αιτητή τους λόγους της απόρριψης της αίτησης του, στη βάση των διατάξεων του περί της Πρόσβασης στις Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου ή της εκάστοτε ισχύουσας ειδικότερης νομοθεσίας που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες ή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, ειδικότερα, των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απορριπτική απόφαση εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, ο φορέας του δημόσιου τομέα περιλαμβάνει στην απόφασή του αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος, όταν αυτός είναι γνωστός ή στον αδειοδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό:

Νοείται περαιτέρω ότι, βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία δεν υπόκεινται στην υποχρέωση περίληψης της προβλεπόμενης στην πρώτη επιφύλαξη αναφοράς.

Δικαίωμα προσβολής απόφασης φορέα του δημόσιου τομέα

9.-(1) Αιτητής έχει δικαίωμα να προσβάλει απόφαση φορέα του δημόσιου τομέα επί της αίτησης του είτε με υποβολή αίτησης επανεξέτασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, είτε με την καταχώρηση προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του ’ρθρου 146 του Συντάγματος.

(2) Σε κάθε απόφαση φορέα του δημοσίου τομέα περιλαμβάνεται αναφορά σχετικά με το εν λόγω δικαίωμα του αιτητή.

Εξαίρεση από υποχρέωση συμμόρφωσης

10. Οι ακόλουθες οντότητες εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 και του εδαφίου (2) του άρθρου 9:

(α) Δημόσιες επιχειρήσεις· και

(β) εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμοί που διεξάγουν έρευνα και οργανισμοί χρηματοδότησης της έρευνας.

Υποβολή αίτησης επανεξέτασης

11.-(1) Αιτητής ο οποίος ενίσταται αναφορικά με-

(α) Tην απόρριψη της αίτησής του από φορέα του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση εγγράφων· ή

(β) το ύψος της χρέωσης ή τους όρους που επιβλήθηκαν από τον φορέα του δημόσιου τομέα για την περαιτέρω χρήση εγγράφων· ή

(γ) το περιεχόμενο των εγγράφων που δόθηκαν από τον φορέα του δημόσιου τομέα· ή

(δ) μερική ή ολική παράλειψη του φορέα του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί σε αίτησή του για περαιτέρω χρήση εγγράφων·

δύναται, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης να υποβάλει γραπτώς αίτηση επανεξέτασης της απόφασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης.

(2) Η Επιτροπή Αναθεώρησης, με βάση τα υποβληθέντα σε αυτή στοιχεία, δύναται, αφού εξετάσει την αίτηση, να εκδώσει, εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επανεξέταση οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του φορέα του δημόσιου τομέα·

(β) να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του φορέα του δημόσιου τομέα·

(γ) να διατάξει την επανεξέταση της άδειας ή της χρέωσης που αναφέρεται στην απόφαση·

(δ) να διατάξει την επανεξέταση της αίτησης.

(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης είναι δεσμευτικές για τους φορείς του δημόσιου τομέα και τους αιτητές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή Αναθεώρησης αποφασίσει ότι φορέας του δημόσιου τομέα πρέπει να επανεξετάσει την αίτηση, ο φορέας του δημόσιου επανεξετάζει αυτή εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασής σε αυτόν και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που φορέας του δημόσιου τομέα αρνείται και/ή παραλείπει να επανεξετάσει αίτηση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η παράλειψή του αυτή λογίζεται ως παράλειψη νόμιμης ενέργειας.

(4) Η Επιτροπή Αναθεώρησης δύναται, όταν επιλαμβάνεται θεμάτων χρεώσεων, να ζητά διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες, από τον Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Διαθέσιμοι μορφότυποι

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις διαθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή τα έγγραφά τους, σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα, και, εφόσον είναι δυνατόν, σε μορφότυπους που είναι ανοικτοί, μηχαναγνώσιμοι, προσβάσιμοι, προσιτοί και επαναχρησιμοποιούμενοι, μαζί με τα μεταδεδομένα τους, στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy ή/και μέσω σύνδεσης στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα ή της δημόσιας επιχείρησης.

(2) Σε περίπτωση διάθεσης των εγγράφων στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα ή της δημόσιας επιχείρησης, αυτά είναι προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy.

(3) Ο μορφότυπος και τα μεταδεδομένα, στο μέτρο του δυνατού, συμμορφώνονται με ανοικτά, επίσημα πρότυπα και, εφόσον είναι δυνατόν, τα σύνολα δεδομένων καθίστανται προσβάσιμα μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών (API), ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη επεξεργασία:

Νοείται ότι, οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να εκδίδουν ή να προσαρμόζουν έγγραφα ή να διαθέτουν αποσπάσματα από αυτά, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (3), όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισμό:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων αποκλειστικά για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης τους από οργανισμούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

(4) Οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις προτρέπονται να παράγουν και να διαθέτουν τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, με βάση την αρχή της «εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού» (open by design and by default) παραγωγής και διάθεσης.

(5) Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν, ώστε να διαθέτουν για περαιτέρω χρήση τα δυναμικά δεδομένα αμέσως μετά τη συλλογή, μέσω κατάλληλων διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών (API), και, κατά περίπτωση, ως μαζική τηλεφόρτωση (bulk download).

(6) Στις περιπτώσεις που η προβλεπόμενη στο εδάφιο (5) διάθεση των δυναμικών δεδομένων αμέσως μετά τη συλλογή υπερβαίνει τις οικονομικές και τεχνικές ικανότητες του φορέα του δημόσιου τομέα, επιβάλλοντας δυσανάλογη προσπάθεια, τα δεδομένα αυτά διατίθενται για περαιτέρω χρήση εντός προθεσμίας ή με προσωρινούς τεχνικούς περιορισμούς, που ωστόσο δεν εμποδίζουν αδικαιολόγητα την εκμετάλλευση του οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού του φορέα.

(7) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (6) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα υφιστάμενα έγγραφα δημόσιων επιχειρήσεων που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση.

(8) Σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, ο κατάλογος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 21, καθίστανται διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση σε μηχαναγνώσιμη μορφή, μέσω κατάλληλων διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών (API) και, κατά περίπτωση, ως μαζική τηλεφόρτωση (bulk download).

Αρχές που διέπουν την επιβολή τέλους

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για την περαιτέρω χρήση εγγράφων οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν επιβάλλουν οποιαδήποτε τέλη:

Νοείται ότι, οι δημόσιοι φορείς δυνατό να ανακτούν το οριακό κόστος που προκύπτει από την αναπαραγωγή, παροχή και διάδοση εγγράφων, καθώς και από την ανωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται-

(α) στους φορείς του δημόσιου τομέα από τους οποίους απαιτείται η παραγωγή εσόδων για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους·

(β) σε βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία· και

(γ) σε δημόσιες επιχειρήσεις.

(3) Κατάλογος των φορέων του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy.

(4) Οι φορείς του δημόσιου τομέα ή οι δημόσιες επιχειρήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (2), υπολογίζουν τα συνολικά τέλη σύμφωνα με προκαθορισμένα αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια:

Νοείται ότι, τα συνολικά έσοδα αυτών από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων, εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου, δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και αποθήκευσής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης και, κατά περίπτωση, το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα ΅ε τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα και εγκρίνονται από τον Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.

(5) Σε περίπτωση που οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης, αποθήκευσης των δεδομένων, συντήρησης και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων και, κατά περίπτωση, το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης:

Νοείται ότι, τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα ΅ε τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα και εγκρίνονται από τον Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.

(6) Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλη:

(α) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (3), (4) και (5) του άρθρου 21, τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, ο κατάλογος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδάφιου (1) του προαναφερθέντος άρθρου· και

(β) τα ερευνητικά δεδομένα, που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3.

Διαφάνεια

14.-(1) Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι τυχόν ισχύοντες όροι, το συνολικό ύψος των τελών αυτών και η βάση υπολογισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy είτε στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα είτε και στα δυο, εφόσον τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο.

(2) Όσον αφορά τέλη για περαιτέρω χρήση άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο κάτοχος των εγγράφων αναφέρει εκ των προτέρων τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών αυτών και αναφέρει επίσης τον τρόπο υπολογισμού των τελών αυτών σε σχέση με κάθε συγκεκριμένη αίτηση περαιτέρω χρήσης.

(3) Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν, ώστε οι αιτητές εγγράφων για περαιτέρω χρήση να ενημερώνονται σχετικά με τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν.

Τυποποιημένες άδειες

15.-(1) Η περαιτέρω χρήση εγγράφων, δεν υπόκειται σε όρους και/ή προϋποθέσεις, εκτός εάν αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις είναι αντικειμενικοί, αναλογικοί, δεν εισάγουν διακρίσεις και δικαιολογούνται από σκοπούς γενικού συμφέροντος:

Νοείται ότι, όταν η περαιτέρω χρήση εγγράφων υπόκειται σε όρους και/ή προϋποθέσεις, αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δεν περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς περιορισμού του ανταγωνισμού.

(2) Η διάθεση εγγράφων για περαιτέρω χρήση γίνεται μέσω ανοικτών τυποποιημένων αδειών, με τις οποίες επιτρέπεται η χρήση, αναπαραγωγή και τροποποίηση των εγγράφων χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό πέραν της υποχρέωσης αναφοράς της πηγής και της δήλωσης για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση του εγγράφου.

(3) Οι άδειες διατίθενται από τον Φορέα για Θέματα Αδειοδότησης σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας, και είναι εμφανείς στο σημείο που διατίθενται τα έγγραφα:

Νοείται ότι, οι άδειες είναι δυνατόν να προσαρμόζονται και/ή να υπόκεινται σε όρους ή/και προϋποθέσεις, όπως προβλέπεται στο εδάφιο 1, κατόπιν έγκρισης του Φορέα για Θέματα Αδειοδότησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης.

Ρυθμίσεις που αφορούν θέματα πρακτικής

16.-(1) Η αρμόδια αρχή, ενεργώντας μέσω του Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, τηρεί μητρώο εγγράφων το οποίο είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και στο οποίο αναρτώνται τα σύνολα των εγγράφων που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφόσον είναι δυνατό, ταξινομημένα σε διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων (datasets) με τα σχετικά μεταδεδομένα τους, καθώς και οι σύνδεσμοι προς τους διαδικτυακούς τόπους των φορέων του δημόσιου τομέα, όπου αυτά τηρούνται, διευκολύνοντας, όπου είναι εφικτό, τη διαγλωσσική αναζήτηση των συνόλων δεδομένων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή ο φορέας του δημόσιου τομέα διαθέτει τα δεδομένα με τέλη ή ειδικές άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15, γίνεται σχετική επισήμανση στο προβλεπόμενο στον παρόν εδάφιο μητρώο εγγράφων.

(2) Φορέας του δημόσιου τομέα στου οποίου την κατοχή βρίσκονται έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες για σκοπούς διάθεσής τους για περαιτέρω χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε χρονική περίοδο που καθορίζεται σε συνεννόηση με την αρμόδια αρχή:

(α) Καταγραφή και αξιολόγηση των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση εγγράφων ανά κατηγορία υπό τη μορφή καταλόγου, ως ακολούθως:

(i) Έγγραφα που δυνατόν να καταστούν διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση μέσω του διαδικτυακού τόπου www.data.gov.cy·

(ii) έγγραφα στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες και που διατίθενται για περαιτέρω χρήση, αλλά δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεσή τους και για την περαιτέρω χρήση αυτών απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης·

(iii) έγγραφα για τα οποία οι φορείς του δημόσιου τομέα, κατ’ εξαίρεση επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση τους, μέσω ειδικής άδειας ή μέσω επιβολής τελών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15·

(β) κοινοποίηση του καταλόγου στην αρμόδια αρχή, για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης και υιοθέτηση τυχόν τροποποιήσεων, εάν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή·

(γ) δημοσίευση του καταλόγου στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy, σε διαμορφω-μένα σύνολα δεδομένων με τα μεταδεδομένα τους, σύμφωνα με τις Τεχνικές Κατευθυντήριες Γραμμές για Δημοσίευση Ανοικτών Δεδομένων όπως αυτές εκδίδονται από την αρμόδια αρχή, και στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα:

Νοείται ότι, η αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο διαδικασία προνοείται και στην περίπτωση διάθεσης εγγράφων για περαιτέρω χρήση από δημόσιες επιχειρήσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, η πιο πάνω διαδικασία εφαρμόζεται και από άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι επιθυμούν τη διάθεση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή τους για περαιτέρω χρήση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.data.gov.cy.

(3) Κατά τον καταρτισμό του προβλεπόμενου στις διατάξεις του εδαφίου (2) καταλόγου, οι φορείς του δημόσιου τομέα λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον και/ή το κοινωνικοοικονομικό όφελος που δύναται να προκύψει από τη διάθεση των εγγράφων που έχουν στην κατοχή τους.

(4) Οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις, μέσω του Υπεύθυνου Λειτουργού Ανοικτών Δεδομένων, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, μεριμνούν για την επικαιροποίηση των εγγράφων που διαθέτουν για περαιτέρω χρήση αμελλητί, μόλις επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά και σε συμφωνία με τη δηλωθείσα περίοδο επικαιροποίησής τους, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η επικαιροποίηση του καταλόγου επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία:

Νοείται ότι, τυχόν απόφαση φορέα του δημόσιου τομέα να μη διαθέτει πλέον ορισμένα έγγραφα για περαιτέρω χρήση ή για τερματισμό της επικαιροποίησης αυτών, είναι αιτιολογημένη και γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατόν.

(5) Η αρμόδια αρχή ελέγχει την τήρηση των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο υποχρεώσεων από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

(6) Πρόσωπο το οποίο προΐσταται και/ή διευθύνει φορέα του δημόσιου τομέα μεριμνά για την καταγραφή και επικαιροποίηση των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) έως (4).

Υπεύθυνος Λειτουργός Ανοικτών Δεδομένων

17.-(1) Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα ή δημόσια επιχείρηση, στο πλαίσιο της διάθεσης εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του για περαιτέρω χρήση, ορίζει Υπεύθυνο Λειτουργό Ανοικτών Δεδομένων ο οποίος λειτουργεί ως σημείο επαφής με την αρμόδια αρχή σε σχέση με τα ανοικτά δεδομένα, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Προωθεί την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου εντός του οργανισμού του και παρέχει σχετική καθοδήγηση για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν·

(β) επιβλέπει τη διάθεση των εγγράφων του οργανισμού του για περαιτέρω χρήση στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy, ώστε να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις σχετικές Τεχνικές Κατευθυντήριες Γραμμές για Δημοσίευση Ανοικτών Δεδομένων, όπως αυτές εκδίδονται από την αρμόδια αρχή·

(γ) μεριμνά ώστε τα έγγραφα που διατίθενται για περαιτέρω χρήση στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy να επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 16·

(δ) συμμετέχει σε συναντήσεις, συνέδρια και εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται από την αρμόδια αρχή για τα ανοικτά δεδομένα, στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων του·

(ε) επεξεργάζεται αιτήματα για περαιτέρω χρήση που αφορούν σε έγγραφα του οργανισμού του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8·

(στ) συμμετέχει σε έρευνες και μελέτες που διενεργεί η αρμόδια αρχή για τα ανοικτά δεδομένα και/ή άλλα συναφή με τον παρόντα Νόμο θέματα και/ή παρέχει σχετικές πληροφορίες, εάν απαιτηθεί.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να δημοσιοποιεί τον κατάλογο των Υπεύθυνων Λειτουργών Ανοικτών Δεδομένων και τα στοιχεία επαφής τους στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy.

Ερευνητικά δεδομένα

18.-(1) Με σκοπό την υποστήριξη της διαθεσιμότητας των ερευνητικών δεδομένων, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που καθορίζονται στον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο, καταρτίζει και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και, σε κάθε περίπτωση, το μέγιστο ανά τριετία, Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης και Σχέδιο Δράσης, όπου περιλαμβάνονται μέτρα και δράσεις, με στόχο να επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους («πολιτικές ανοικτής πρόσβασης»), σύμφωνα με την αρχή της «εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού διάθεσης» και των αρχών FAIR, (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable), ώστε να είναι προσιτά, προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα:

Νοείται ότι, στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων και την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα, σύμφωνα με την αρχή «ανοικτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά στο μέτρο του αναγκαίου» (as open as possible as closed as necessary):

Νοείται περαιτέρω ότι, η Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης και Σχέδιο Δράσης απευθύνεται σε οργανισμούς που διεξάγουν έρευνα και σε οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας.

(2) Η Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης και Σχέδιο Δράσης δημοσιεύεται με ηλεκτρονικά μέσα, είτε στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy είτε στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, είτε και στα δυο, εφόσον τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, τα ερευνητικά δεδομένα είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των Μερών IV και V, εφόσον λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση και έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από ερευνητές, οργανισμούς που διεξάγουν έρευνα ή οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας μέσω θεσμικού ή θεματικού αποθετηρίου:

Νοείται ότι, στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα, οι δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης και τα προϋπάρχοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΜΕΡΟΣ V ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αποφυγή διακρίσεων

19.-(1) Οι όροι που επιβάλλονται για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν επιφέρουν οποιεσδήποτε διακρίσεις μεταξύ συγκρίσιμων κατηγοριών περαιτέρω χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής περαιτέρω χρήσης.

(2) Σε περίπτωση που τα έγγραφα χρησιμοποιούνται περαιτέρω από φορέα του δημόσιου τομέα ως αρχικό υλικό για εμπορικές δραστηριότητές του οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής του, αυτά παρέχονται με τα ίδια τέλη και τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους χρήστες.

Ρύθμιση αποκλειστικών δικαιωμάτων

20.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς παράγοντες της αγοράς, ακόμα και εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς εκμεταλλεύονται ήδη προϊόντα προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα:

Νοείται ότι, συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα ή δημόσιων επιχειρήσεων που κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων μερών δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα.

(2) Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος για την παροχή υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος, η βασιμότητα του λόγου για τη χορήγηση αυτή υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση από τον φορέα του δημόσιου τομέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη. και αποκλειστική συμφωνία που υφίσταται κατά ή μετά την 16η Ιουλίου 2019 δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε περίπτωση ψηφιοποίησης πολιτιστικών πόρων.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση που ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά στην ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη και σε περίπτωση που η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο (11ο) έτος και, εν συνεχεία, εάν συντρέχει περίπτωση, τουλάχιστον κάθε επτά (7) έτη:

Νοείται ότι, οι ρυθμίσεις περί παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στην ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων είναι διαφανείς και δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και στην ιστοσελίδα του δημόσιου φορέα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώματος σχετικά με την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα τουλάχιστον ένα (1) δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος των ρυθμίσεων και το αντίγραφο διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.

(4)(α) Νομικές ή πρακτικές ρυθμίσεις που, χωρίς να χορηγούν με ρητό τρόπο αποκλειστικό δικαίωμα, αποσκοπούν ή μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε περιορισμένη διαθεσιμότητα για περαιτέρω χρήση εγγράφων από οντότητες άλλες πέραν του τρίτου μέρους που συμμετέχει στη ρύθμιση, δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy, τουλάχιστον δύο (2) μήνες προτού τεθούν σε ισχύ.

(β) Το αποτέλεσμα των εν λόγω νομικών ή πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για περαιτέρω χρήση υπόκειται σε τακτική επανεξέταση, και, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον κάθε τριετία, ενώ οι τελικοί όροι τέτοιων ρυθμίσεων είναι διαφανείς και δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy.

(5) Οι ρυθμίσεις αποκλειστικών δικαιωμάτων οι οποίες υφίσταντο στις 17 Ιουλίου 2013 και δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), τερματίζονται με τη λήξη της σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2043.

(6) Οι ρυθμίσεις αποκλειστικών δικαιωμάτων οι οποίες υφίσταντο στις 16 Ιουλίου 2019 και δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), τερματίζονται με τη λήξη της σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 17 Ιουλίου 2049.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ
Ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας και ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης

21.-(1) Σύνολα δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους φορείς του δημόσιου τομέα και δημόσιες επιχειρήσεις, τα οποία ανήκουν στις θεματικές κατηγορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, κατατάσσονται στην ειδική κατηγορία των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, εφόσον αυτά περιλαμβάνονται σε καταλόγους που καταρτίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024.

(2) Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας-

(α) διατίθενται δωρεάν, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5),

(β) είναι μηχαναγνώσιμα,

(γ) παρέχονται μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών (API), και

(δ) κατά περίπτωση, παρέχονται ως μαζική τηλεφόρτωση (bulk download).

(3) Για τη διάθεση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας εφαρμόζονται τυχόν επιπλέον πρακτικές ρυθμίσεις, περιλαμβανομένων των όρων που διέπουν την περαιτέρω χρήση, τη δημοσίευση, τους μορφότυπους των δεδομένων και των μεταδεδομένων και τεχνικές λεπτομέρειες της διάδοσης, οι οποίες δύναται να καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024.

(4) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) δεν εφαρμόζονται-

(α) σε συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας δημόσιων επιχειρήσεων, εάν η δωρεάν διάθεση των εν λόγω συνόλων δεδομένων θα οδηγούσε σε σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές· και

(β) για βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία.

(5) Σε περίπτωση που η δωρεάν διάθεση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας από φορείς του δημόσιου τομέα οι οποίοι υποχρεούνται να παράγουν έσοδα για την κάλυψη σημαντικού μέρους των δαπανών τους, σε σχέση με την εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων τους θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό των εμπλεκόμενων φορέων, η αρμόδια αρχή δύναται να εξαιρεί τους εν λόγω φορείς από την υποχρέωση να καθιστούν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας διαθέσιμα δωρεάν, για διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία καθορισμού των συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων ως συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, σύμφωνα με το εδάφιο (1).

ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση κανονισμών

22. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για τη ρύθμιση ή τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις

23. Με την έναρξη της ισχύος του περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καταργητικού) Νόμου του 2021, οποιαδήποτε διαδικασία άρχισε με βάση τον περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2015 που καταργείται, συνεχίζει και ολοκληρώνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οτιδήποτε έγινε με βάση τον εν λόγω καταργηθέντα Νόμο δεν επηρεάζεται, εφόσον έγινε νόμιμα και δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(’ρθρο 21)

Κατάλογος θεματικών κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας:

1.      Γεωχωρικές πληροφορίες.

2.      Γεωσκόπη και περιβάλλον.

3.      Μετερεωλογικές πληροφορίες.

4.      Στατιστικές.

5.      Εταιρίες και ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών.

6.      Κινητικότητα.