Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ ο παρών Νόμος συνιστά τεχνικό κανόνα κατά τους περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμους του 2003 και 2004, οι οποίοι μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας και των πληροφοριών», όπως αντικαταστάθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, ο παρών Νόμος παραπέμπει στον προαναφερόμενο Νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 αυτού και την προαναφερόμενη Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 αυτής, και

ΕΠΕΙΔΗ η στρατηγική πολιτική της Δημοκρατίας στον τομέα των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών βασίζεται στους πιο κάτω πυλώνες-

(α)Στη βούλησή της για συνέχιση της οργάνωσης, λειτουργίας και παροχής τέτοιων παιχνιδιών στην αγορά στη βάση αποκλειστικού δικαιώματος, στο πλαίσιο της στρατηγικής πολιτικής της Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλισθούν με συστηματικό και συνεπή τρόπο ο καλύτερος έλεγχος της παροχής των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, και καλύτερες εγγυήσεις αποτελεσματικότητας της πολιτικής αυτής, με στόχο τον περιορισμό της δραστηριότητας στον τομέα αυτόν, την καταπολέμηση του παράνομου τυχερού παιχνιδιού, της απάτης και των εγγενών κινδύνων εθισμού, και

(β)Στη βούλησή της όπως το αποκλειστικό δικαίωμα της οργάνωσης, λειτουργίας και παροχής των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών συνοδεύεται από αυστηρό, συστηματικό και αποτελεσματικό έλεγχο με κατάλληλη, αποτελεσματική, συνεπή και συστηματική εποπτεία τέτοιων παιχνιδιών κατά τρόπο συμβατό προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και με τη διασφάλιση της προαγωγής του συνετού παιχνιδιού, της καταπολέμησης του παράνομου παιχνιδιού και της απάτης, του οικονομικού εγκλήματος και των κινδύνων του εθισμού στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια, όπως και της διασφάλισης της προστασίας των ανηλίκων και γενικά των ευάλωτων ομάδων, και

ΕΠΕΙΔΗ κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για σκοπούς διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να θεσπίζει πλαίσια αποκλειστικής διεξαγωγής των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, εφόσον τα συνοδεύει με μέτρα αυστηρού, συνεπούς και συστηματικού ελέγχου και εποπτείας, τηρώντας ταυτόχρονα τις αρχές της αναλογικότητας και της διαφάνειας, και

ΕΠΕΙΔΗ η Δημοκρατία, για σκοπούς συμβατότητας με τις απαιτήσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διασφάλισης των στρατηγικών της στόχων στον τομέα των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, επιθυμεί να ρυθμίσει το νομικό πλαίσιο του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, προβλέποντας για την αποκλειστική διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, ρυθμίζοντας τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία και παροχή τους και προβλέποντας αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας της παροχής τους, αλλά και του παρόχου και των πρακτόρων του, κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο, τηρώντας ταυτόχρονα τις αρχές της αναλογικότητας και της διαφάνειας,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμος του 2018.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια κατά αποκλειστικότητα» σημαίνει τη χορηγηθείσα σε πάροχο άδεια για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών τα οποία προβλέπονται ρητά στη Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ·

«αθλητικό γεγονός» σημαίνει άθλημα το οποίο διεξάγεται από φυσικά πρόσωπα και για το οποίο απαιτούνται η καταβολή σωματικής δύναμης και η αξιοποίηση δεξιότητας·

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών·

«αξιωματούχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από τον περί Εταιρειών Νόμο·

«δελτίο» σημαίνει έντυπο συμμετοχής των παικτών σε κατά την έννοια του παρόντος Νόμου ορισμένο τυχερό παιχνίδι∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Εθνική Αρχή Στοιχημάτων» ή «ΕΑΣ» σημαίνει την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, η οποία ορίζεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Στοιχημάτων Νόμου∙

«εμπορική επικοινωνία» σημαίνει μορφή επικοινωνίας για την προώθηση, άμεσα ή έμμεσα, των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών·

«εφεδρική κεντρική μονάδα» σημαίνει υπομονάδα του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, η οποία μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συναφή εξοπλισμό, με σκοπό την υποστήριξη της κεντρικής μονάδας ή ακόμα και την αντικατάστασή της σε περίπτωση απώλειάς της∙

«κεντρική μονάδα» σημαίνει υποσύστημα του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, το οποίο μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μεγάλης δυνατότητας και συναφή εξοπλισμό υποστήριξης, το οποίο ευρίσκεται σε συνεχή και διασφαλισμένη επικοινωνία με τις τερματικές μηχανές και στο οποίο εγγράφονται και παραμένουν αναλλοίωτα, για όσο χρόνο αποφασίζεται από την ΕΑΣ, όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών και τη συμμετοχή σε αυτά∙

«κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα» σημαίνει τη μηχανογραφική εγκατάσταση και το σύνολο των προγραμμάτων που τη συνοδεύουν για την εξυπηρέτηση των άμεσων και έμμεσων λειτουργικών αναγκών του παρόχου σε σχέση με την οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών∙

«κέντρο διασφάλισης δεδομένων» σημαίνει εγκατάσταση η οποία τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, με σκοπό τη διαφύλαξη των δεδομένων τα οποία επιβάλλει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε ηλεκτρονική ή/και φυσική μορφή, ως δεύτερη πηγή πληροφόρησης σε περίπτωση απώλειας της κεντρικής μονάδας·

«κέρδη» σημαίνει χρηματικό έπαθλο το οποίο παίκτης δικαιούται ύστερα από επιτυχημένη συμμετοχή του σε κατά την έννοια του παρόντος Νόμου ορισμένο τυχερό παιχνίδι, ο τρόπος υπολογισμού του οποίου καθορίζεται στους σχετικούς Ειδικούς Κώδικες Πρακτικής, οι οποίοι διαλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε ορισμένου τυχερού παιχνιδιού, το οποίο είναι ανάλογο με την κατηγορία επιτυχίας του·

«Κώδικες Πρακτικής» σημαίνει τους Κώδικες Πρακτικής βάσει των οποίων ο πάροχος οργανώνει, λειτουργεί και παρέχει τα κατά την έννοια του παρόντος Νόμου ορισμένα τυχερά παιχνίδια και περιλαμβάνει τους ακόλουθους Κώδικες Πρακτικής:

(α) Τον προβλεπόμενο στο άρθρο 8(3) Γενικό Κώδικα Πρακτικής για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών,

(β) τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8(4) Ειδικούς Κώδικες με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκάστου ορισμένου τυχερού παιχνιδιού,

(γ) τον προβλεπόμενο στο άρθρο 41 Κώδικα Πρακτικής για την εμπορική επικοινωνία του παρόχου,

(δ) τον προβλεπόμενο στο άρθρο 22 Κώδικα Πρακτικής για τους πράκτορες και τα πρακτορεία,

(ε) τον προβλεπόμενο στο άρθρο 34 Κώδικα Πρακτικής για τις κληρώσεις των ορισμένων παιχνιδιών κλήρωσης που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «ορισμένα τυχερά παιχνίδια»∙

«ορισμένα τυχερά παιχνίδια» σημαίνει τα καθορισμένα ρητά στη Σύμβαση παιχνίδια τα οποία αποτελούν όρο της άδειας κατά αποκλειστικότητα και εμπίπτουν σε μία από τις πιο κάτω κατηγορίες, για δε έκαστο από αυτά, η συμμετοχή του παίκτη γίνεται με τη φυσική του παρουσία στο πρακτορείο για σκοπούς προσκόμισης του συμπληρωμένου δελτίου στον πράκτορα ή στο υπεύθυνο πρόσωπο, το οποίο με τη σειρά του καταχωρίζει αυτό σε τερματική μηχανή προς επικύρωση της συμμετοχής του παίκτη:

(α) Παιχνίδια κατηγορίας «αριθμολαχείου», τα οποία αφορούν την ορθή πρόβλεψη τυχαίων αριθμών που προκύπτουν με κλήρωση (εφεξής «ορισμένα παιχνίδια κλήρωσης») μέσω ενός συστήματος παιχνιδιού, λεπτομέρειες των οποίων καθορίζονται στους προβλεπόμενους στον παρόντα Νόμο Ειδικούς Κώδικες Πρακτικής για τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε ορισμένου τυχερού παιχνιδιού, και

(β) παιχνίδια τα οποία βασίζονται στη σωστή πρόβλεψη συνδυασμών αποτελεσμάτων αθλητικών γεγονότων με μεταβλητές αποδόσεις:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν νικητές σε οποιαδήποτε κατηγορία απόδοσης, τα αντίστοιχα ποσά μεταφέρονται στον επόμενο κατάλληλο διαγωνισμό και προστίθενται στα αντίστοιχα διανεμητέα κέρδη, λεπτομέρειες των οποίων καθορίζονται στους προβλεπόμενους από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου Ειδικούς Κώδικες Πρακτικής, για τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε ορισμένου τυχερού παιχνιδιού∙

«παίκτης» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο-

(α) συμμετέχει στο ορισμένο τυχερό παιχνίδι με τη φυσική του παρουσία στον πρακτορείο, ώστε να προσκομίσει το συμπληρωμένο ειδικό δελτίο στον πράκτορα ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος του προσωπικού του, και

(β) καταβάλλει το ανάλογο αντίτιμο συμμετοχής, το οποίο καθορίζεται στους Ειδικούς Κώδικες Πρακτικής για τους όρους και τις προϋποθέσεις του κάθε ορισμένου τυχερού παιχνιδιού·

«παράνομο τυχερό παιχνίδι» σημαίνει ορισμένο τυχερό παιχνίδι το οποίο, ασχέτως της ονομασίας ή της μεθόδου λειτουργίας του, οργανώνεται, λειτουργεί ή παρέχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν του παρόχου που κατέχει την άδεια κατά αποκλειστικότητα ή προσώπου που εξουσιοδοτείται σχετικά από τον πάροχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα οριζόμενα στη Σύμβαση·

«πάροχος» σημαίνει το νομικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται άδεια κατά αποκλειστικότητα για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών τα οποία προβλέπονται ρητά στη Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ·

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων δι’ ίδιον λογαριασμό, η οποία κατέχει σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και περιλαμβάνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

«πραγματικός δικαιούχος» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο-

(α) τελικά κατέχει ή ελέγχει μια εταιρεία, κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα ή ελέγχοντας επαρκές ποσοστό των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω εταιρείας, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 81 του περί Εταιρειών Νόμου, η δε εκ φυσικού προσώπου κατοχή ή έλεγχος ποσοστού ύψους τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό (10%) των μετοχών και/ή των δικαιωμάτων ψήφου για δημόσιες εισηγμένες εταιρείες και ποσοστού τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) για μη δημόσιες εισηγμένες εταιρείες θεωρείται ότι καθιστά το εν λόγω φυσικό πρόσωπο πραγματικό δικαιούχο, ή

(β) κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο ασκεί έλεγχο στη διαχείριση ή/και στη διοίκηση της εταιρείας∙

«πράκτορας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κύρια δραστηριότητα την παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών εκ μέρους και για λογαριασμό του παρόχου με τον οποίο συνάπτει συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους IV·

«πρακτορείο» σημαίνει υποστατικό στο οποίο δίνεται άδεια από τον πάροχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους IV·

«Σύμβαση» σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, εκπροσωπουμένης από τον Υπουργό, και ενός παρόχου σχετικά με την παραχώρηση στον τελευταίο άδειας κατά αποκλειστικότητα για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ·

«συμφωνία παρόχου και πράκτορα» σημαίνει τη συμφωνία η οποία συνάπτεται μεταξύ του παρόχου και πράκτορα για την παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21·

«Συντονιστική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4·

«σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων» σημαίνει μηχανογραφημένο σύστημα προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του Μέρους V∙

«σύστημα παιχνιδιού» σημαίνει σύστημα προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κεφαλαίου B του Μέρους V, το οποίο δύναται να αποτελείται από έναν ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικές ή μηχανικές κληρωτίδες, γεννήτρια τυχαίων αριθμών, λογισμικά, λειτουργικά συστήματα και άλλο συναφή εξοπλισμό και το οποίο χρησιμοποιείται ή δύναται να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της κλήρωσης για την έκβαση των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α) της έννοιας του όρου «ορισμένα τυχερά παιχνίδια» αποτελεσμάτων των ορισμένων παιχνιδιών κλήρωσης·

«σχετικό αδίκημα» σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα:

(α) Aδίκημα το οποίο εμπεριέχει το στοιχείο του δόλου ή της καταδολίευσης·

(β) αδίκημα το οποίο εμπεριέχει το στοιχείο της ηθικής αισχρότητας ή της έλλειψης τιμιότητας,

(γ) αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου·

(δ) αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του περί Στοιχημάτων Νόμου·

(ε) αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμου·

(στ) αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμων του 1997 μέχρι 2007, οι οποίοι καταργήθηκαν με το άρθρο 92(1) των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012·

(ζ) αδίκημα κατά παράβαση του άρθρου 4 των περί Μηχανών Παιγνιδιού, Μηχανών Επιδεξιότητας και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμων του 1996 μέχρι 2014, ο οποίος καταργήθηκε με το άρθρο 92(2) των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012·

(η) αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του περί Λαχείων Νόμου·

(θ) αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμου·

(ι) αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου·

(ια) αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«τερματικές μηχανές» σημαίνει υποσύστημα του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, το οποίο μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμειακές μηχανές, εκτυπωτές, ψηφιακούς και γραμμικούς αναγνώστες, αναγνώστες καρτών και άλλων συναφών εξοπλισμών, με σκοπό την αποδοχή της συμμετοχής των παικτών σε ορισμένο τυχερό παιχνίδι και τη μεταφορά όλων των εισπραττόμενων δεδομένων στην κεντρική μονάδα με την οποία είναι συνδεδεμένο το εν λόγω υποσύστημα·

«τιμή απόδοσης» σημαίνει αναλογία μεταξύ αφενός κάθε χρηματικής μονάδας που καταβάλλεται από κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε ορισμένο τυχερό παιχνίδι και αφετέρου του αντίστοιχου κέρδους που αναλογεί σε αυτήν·

«Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου» ή «ΤΕΕ» σημαίνει την επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48∙

«τυχερό παιχνίδι» σημαίνει παιχνίδι το αποτέλεσμα του οποίου εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη∙

«υπεύθυνο πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο ο πράκτορας ορίζει ως αναπληρωτή του, όταν ο ίδιος απουσιάζει από το πρακτορείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24(2)∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών ή πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται από αυτόν, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3·

«υφιστάμενος πάροχος» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος Νόμου στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από την «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» στην Κύπρο, η οποία κυρώθηκε με τον περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου (παιγνίδια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.) Νόμο του 2003, κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής συγκεκριμένων τυχερών παιχνιδιών στη Δημοκρατία.

«φόρος ορισμένων τυχερών παιχνιδιών» σημαίνει το φόρο το οποίο ο πάροχος καταβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ.

Εκχώρηση εξουσιών του Υπουργού

3.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκχωρεί γραπτώς σε οποιονδήποτε υπηρετούντα στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργό οποιαδήποτε εξουσία και/ή αρμοδιότητα απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ενασκεί ούτως εκχωρούμενη εξουσία και/ή αρμοδιότητα από και κατά τη διάρκεια της εκχώρησης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο εκχωρείται εξουσία και/ή αρμοδιότητα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και/ή αρμοδιότητα που του ανατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί εκχώρηση γενομένη δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο αυτή εκχωρήθηκε.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύο ή περισσότερα πρόσωπα ασκούν ταυτόχρονα την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά ανώτερος αυτών λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, ούτως ώστε η ίδια εξουσία ή το ίδιο καθήκον αναφορικά με τα ίδια πραγματικά περιστατικά να μην ασκείται από τον ιεραρχικά κατώτερό του, εκτός εάν ο ίδιος το επιτρέπει και σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον το οποίο παρέχεται ή ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται ως εάν η εν λόγω εξουσία είχε παραχωρηθεί στο ασκούν αυτήν πρόσωπο ή το εν λόγω καθήκον είχε ρητά ανατεθεί στο εκτελούν αυτό πρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συντονιστική Επιτροπή

4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί με απόφασή του τη Συντονιστική Επιτροπή να διαχειρίζεται τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης και την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου σχετικά με τη χορήγηση στον τελευταίο άδειας κατά αποκλειστικότητα για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, όπως αυτά θα ρυθμιστούν ειδικότερα στους σχετικούς Ειδικούς Κώδικες Πρακτικής για τους όρους και τις προϋποθέσεις εκάστου ορισμένου τυχερού παιχνιδιού.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και έναν (1) γραμματέα οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ λειτουργών της Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ως ακολούθως:

(α) Tο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του·

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπό του·

(γ) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του· και

(δ) έναν λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών ως γραμματέα.

Διαδικασία σύναψης της Σύμβασης

5. Η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

(α) Η Συντονιστική Επιτροπή κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης διεξάγει την έρευνα δέουσας επιμέλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6, με σκοπό να αξιολογήσει κατά πόσο ο υφιστάμενος πάροχος είναι κατάλληλος για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας κατά αποκλειστικότητα και σε περίπτωση που-

(i) η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει τον υφιστάμενο πάροχο κατάλληλο για τη χορήγηση άδειας κατά αποκλειστικότητα, υποβάλλει εισήγηση πλήρως αιτιολογημένη στον Υπουργό, ο οποίος ακολούθως υποβάλλει το όνομα του υφιστάμενου παρόχου στο Υπουργικό Συμβούλιο προς επικύρωση,

(ii) η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει ότι ο υφιστάμενος πάροχος δεν είναι κατάλληλος για τη χορήγηση άδειας κατά αποκλειστικότητα, ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενα πρόσωπα, θέτοντας τα κριτήρια για την προεπιλογή στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και, αφού περιορίσει τους προεπιλεγέντες σε πέντε (5) κατ’ ανώτατο αριθμό πρόσωπα, διενεργεί για κάθε υποψήφιο πρόσωπο έρευνα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, και, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας δέουσας επιμέλειας, υποβάλλει στον Υπουργό πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση για χορήγηση της άδειας κατά αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένο υποψήφιο, ο οποίος ακολούθως υποβάλλει το όνομα αυτού στο Υπουργικό Συμβούλιο προς επικύρωση∙

(β) η Συντονιστική Επιτροπή καλεί το πρόσωπο το όνομα του οποίου έχει επικυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως υποψήφιου παρόχου προς σύναψη της Σύμβασης όπως εντός τριάντα (30) ημερών διαβιβάσει στην ΕΑΣ προς έγκριση από τον Υπουργό τους Κώδικες Πρακτικής βάσει των οποίων οργανώνει, λειτουργεί και παρέχει τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια∙

(γ) η Συντονιστική Επιτροπή, εφόσον ο Υπουργός εγκρίνει τους Κώδικες Πρακτικής, εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκρισή τους ετοιμάζει προσχέδιο της Σύμβασης και καλεί τον υποψήφιο πάροχο σε διαπραγμάτευση της Σύμβασης.

(δ) σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος αποδεχτεί το περιεχόμενο της Σύμβασης, η Συντονιστική Επιτροπή διαβιβάζει αυτή στον Υπουργό προς υποβολή της στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση∙

(ε) η Σύμβαση υπογράφεται από τα δύο μέρη, ήτοι εκ μέρους της Δημοκρατίας από τον Υπουργό ως το ένα μέρος και από τον υποψήφιο πάροχο ως το άλλο μέρος.

Διεξαγωγή έρευνας δέουσας επιμέλειας από τη Συντονιστική Επιτροπή προς εξεύρεση κατάλληλου υποψήφιου παρόχου

6.-(1) Η Συντονιστική Επιτροπή, προτού προχωρήσει στην υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό για την επιλογή υποψήφιου παρόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(α), προβαίνει σε αξιολόγηση της καταλληλόλητας του υφιστάμενου παρόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(α)(i), ή των ενδιαφερόμενων προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(α)(ii), διενεργώντας μετά την εξασφάλιση της συγκατάθεσης κάθε υποψήφιου παρόχου έρευνα δέουσας επιμέλειας για τη λεπτομερή διακρίβωση, εξέταση, έρευνα, ανάλυση και αναθεώρηση όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων αυτού, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του προς σύναψη της Σύμβασης.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή για τη διεξαγωγή της έρευνας δέουσας επιμέλειας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δύναται να ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, προκειμένου να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υπό εξέταση υποψήφιου παρόχου να αναλάβει τα καθήκοντα του παρόχου και να αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης.

(3) Η Συντονιστική Επιτροπή, εφόσον ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), καταλήγει σε εισήγηση προς επιλογή του υποψήφιου παρόχου, εφόσον ικανοποιηθεί ότι ο υποψήφιος πάροχος-

(α) Δύναται να οργανώνει, λειτουργεί και παρέχει τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια∙

(β) αποτελεί εταιρεία διά μετοχών-

(i) με κύρια δραστηριότητα την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών,

(ii) της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.500.000), και

(iii) η οποία έχει συσταθεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή αποτελεί θυγατρική εταιρείας η οποία συστάθηκε σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η οποία εδρεύει στη Δημοκρατία και λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των όρων της Σύμβασης∙ και

(γ) τόσο ο ίδιος όσο και ο πραγματικός δικαιούχος, όπως και κάθε αξιωματούχος του υποψήφιου παρόχου και κάθε συνεργάτης του, είναι-

(i) πρόσωπα κατάλληλα για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, και

(ii) πρόσωπα οικονομικά φερέγγυα που να μην έχουν καταδικασθεί για σχετικό αδίκημα∙

(δ) διατηρεί κατάλληλα συστήματα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, κατάλληλα συστήματα παιχνιδιού και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και λογιστικού ελέγχου για τις υπηρεσίες των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών που θα παρέχει∙

(ε) θα εφαρμόζει Κώδικες Πρακτικής κατά την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών που να διασφαλίζουν την ικανοποιητική προστασία του παίκτη∙ και

(στ) θα διασφαλίζει την καταλληλότητα της λειτουργίας οποιουδήποτε εξοπλισμού, πέραν αυτού που προβλέπεται στην παράγραφο (δ), ο οποίος τυχόν θα χρησιμοποιείται για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών που θα παρέχει.

Κώδικες Πρακτικής της χώρας καταγωγής του παρόχου

7.-(1)(α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 8(1) και (2), 22(1), 34(1) και 41, σε περίπτωση που ο πάροχος αποτελεί θυγατρική εταιρείας η οποία συστάθηκε σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η οποία οργανώνει και διεξάγει νόμιμα τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής καλούμενη «η χώρα καταγωγής») όπου είναι εγκατεστημένο το κεντρικό μηχανογραφικό σύστημά της, ο πάροχος δύναται να υποβάλλει στην ΕΑΣ τους Κώδικες Πρακτικής που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 8(3) και (4), 22(2) και (4), 34(2) και 41, οι οποίοι εφαρμόζονται στη χώρα καταγωγής.

(β) Η ΕΑΣ, εφόσον, κατόπιν διαβούλευσης συμφωνήσει με τον πάροχο για το περιεχόμενο των Κωδικών Πρακτικής που προβλέπονται στην παράγραφο (α), υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό για έγκριση και έκδοσή τους διά διατάγματος του Υπουργού δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Για σκοπούς εποπτείας του παρόχου σε σχέση με την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών που διοργανώνονται και διεξάγονται στη χώρα καταγωγής, η ΕΑΣ συνάπτει διμερείς, πολυμερείς συμφωνίες ή μνημόνια συνεννόησης με τις τοπικές, άλλες υπερπόντιες ρυθμιστικές αρχές, άλλους κρατικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς και οργανισμούς στη χώρα καταγωγής για διάφορα θέματα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών και άλλων μορφών συνεργασίας.

Γενικός Κώδικας Πρακτικής για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών και Ειδικοί Κώδικες για τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε ορισμένου τυχερού παιχνιδιού

8.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του παρόχου συντάσσει και διαβιβάζει στην ΕΑΣ το Γενικό Κώδικα Πρακτικής για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, καθώς και τους Ειδικούς Κώδικες για τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε ορισμένου τυχερού παιχνιδιού.

(2) Η ΕΑΣ, εφόσον κατόπιν διαβούλευσης συμφωνήσει με τον πάροχο για το περιεχόμενο των Κωδίκων Πρακτικής που προβλέπονται στο εδάφιο (1), υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό για έγκριση και έκδοσή τους διά διατάγματος του Υπουργού δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Στο Γενικό Κώδικα Πρακτικής για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των παικτών∙

(β) η εγκυρότητα της συμμετοχής∙

(γ) ο τρόπος και το όργανο ελέγχου και επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των στοιχείων όλων των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών που έχουν καταχωρισθεί στην κεντρική μονάδα, στο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων και στο σύστημα παιχνιδιού του παρόχου, όπως και της επικύρωσης της ανακήρυξης των νικητών και εξέτασης τυχόν ενστάσεων∙

(δ) ο τρόπος διασφάλισης των στοιχείων των συμμετεχόντων στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια∙

(ε) η δυνατότητα, οι όροι και προϋποθέσεις ακύρωσης συμμετοχής σε ορισμένο τυχερό παιχνίδι∙

(στ) οι συνέπειες σε περίπτωση συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας∙

(ζ) ο τρόπος πληρωμής των κερδών∙

(η) οι προϋποθέσεις παραγραφής κερδών∙

(θ) ο τρόπος βεβαίωσης του κέρδους∙

(ι) τα δεδομένα και οι πληροφορίες των δελτίων και πληροφοριακών εντύπων που χρησιμοποιεί ο πάροχος και οι τεχνικές προδιαγραφές τους.

(4) Στους Ειδικούς Κώδικες για τους όρους και τις προϋποθέσεις εκάστου ορισμένου τυχερού παιχνιδιού περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

(α) Η περιγραφή του παιχνιδιού∙

(β) ο τρόπος συμμετοχής των παικτών∙

(γ) ο τρόπος και η συχνότητα τυχόν της κλήρωσης∙

(δ) οι κατηγορίες επιτυχιών∙

(ε) τα κέρδη ανά κατηγορία επιτυχιών∙

(στ) το αντίτιμο συμμετοχής.

Άδεια κατά αποκλειστικότητα, τέλος, διάρκεια και υποβολή τραπεζικής εγγύησης

9.-(1) Ο Υπουργός εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ενημερώνει την ΕΑΣ, η οποία χορηγεί στον πάροχο δυνάμει της Σύμβασης άδεια κατά αποκλειστικότητα.

(2) Για τη χορήγηση άδειας κατά αποκλειστικότητα, ο πάροχος καταβάλλει στη Δημοκρατία τέλος πληρωτέο στην ΕΑΣ, το οποίο κατατίθεται από αυτή στο Πάγιο Ταμείο και του οποίου το ύψος, ο τρόπος και χρόνος καταβολής καθορίζονται στη Σύμβαση και αποτελούν όρο της άδειας κατά αποκλειστικότητα:

Νοείται ότι, παράβαση του εν λόγω όρου καθιστά την άδεια κατά αποκλειστικότητα ανακλητέα από την ΕΑΣ.

(3) Η διάρκεια της άδειας κατά αποκλειστικότητα καθορίζεται στη Σύμβαση.

(4) Ο Υπουργός, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και για σκοπούς διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να εξουσιοδοτήσει την ΕΑΣ να παρατείνει τη διάρκεια της άδειας κατά αποκλειστικότητα για περίοδο έξι (6) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσής της για επιπρόσθετη περίοδο έξι (6) μηνών.

(5) Ο Υπουργός, εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών πριν από τη λήξη της άδειας κατά αποκλειστικότητα, προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την επιλογή κατάλληλου παρόχου για την έκδοση άδειας κατά αποκλειστικότητα για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(6)(α) Ο πάροχος μαζί με την καταβολή του τέλους που προβλέπεται στο εδάφιο (1) για την χορήγηση της άδειας κατά αποκλειστικότητα υποβάλλει στην ΕΑΣ τραπεζική εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα η οποία ισούται με το πέντε τοις εκατό (5%) επί του αναμενόμενου ετήσιου κύκλου εργασιών του παρόχου, όπως υπολογίζεται από τον πάροχο και έχει συμφωνηθεί στη Σύμβαση-

(i) Η ισχύς της οποίας επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της άδειας κατά αποκλειστικότητα, και

(ii) η οποία δημιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στο πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο ο πάροχος υποχρεούται, αλλά παραλείπει να καταβάλει στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, η υπό του παρόχου υποβολή στην ΕΑΣ της εν λόγω τραπεζικής εγγύησης συνιστά όρο της άδειας κατά αποκλειστικότητα, παράβαση του όποιου καθιστά την εν λόγω άδεια ανακλητέα από την ΕΑΣ.

(β) Σε περίπτωση που η ΕΑΣ διαπιστώσει ότι η τραπεζική εγγύηση δεν καλύπτει τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του παρόχου, δύναται να ζητήσει την αύξηση του ποσού αυτής μέχρι ποσού που να καλύπτει τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του, ο δε πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί, άλλως η άδεια κατά αποκλειστικότητα καθίσταται ανακλητέα από την ΕΑΣ.

Τερματισμός της Σύμβασης και ανάκληση της άδειας κατά αποκλειστικότητα

10.-(1) Εάν υφίσταται λόγος για ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας κατά αποκλειστικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα οριζόμενα στη Σύμβαση, ο πάροχος και ο Υπουργός εκ μέρους της Δημοκρατίας δύναται να γνωστοποιήσουν γραπτώς ο ένας στον άλλο την πρόθεσή τους για τερματισμό της Σύμβασης σε διάστημα όχι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω γνωστοποίησης, ώστε να αρχίσει εκ νέου η διαδικασία για την επιλογή κατάλληλου παρόχου για την έκδοση άδειας κατά αποκλειστικότητα για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 9, οι δε επιπρόσθετοι όροι στους οποίους τέτοια γνωστοποίηση υπόκειται δύναται να καθοριστούν στην Σύμβαση.

(2) Σε περίπτωση που ο πάροχος επιθυμεί να τερματίσει τη Σύμβαση σε διάστημα μικρότερο των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) δώδεκα (12) μηνών ή σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας κατά αποκλειστικότητα για οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 9 ή στο άρθρο 14(1) λόγους, η τραπεζική εγγύηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8(3)(α) καταπίπτει υπέρ της ΕΑΣ και καταβάλλεται από αυτή στο Πάγιο Ταμείο.

(3) Σε περίπτωση τερματισμού της Σύμβασης, η ΕΑΣ ανακαλεί τη χορηγηθείσα στον πάροχο άδεια κατά αποκλειστικότητα, ο οποίος ήταν το συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση.

Εκχώρηση και υποθήκευση της άδειας κατά αποκλειστικότητα

11.-(1) Η άδεια κατά αποκλειστικότητα δεν εκχωρείται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση δεν ισχύει σε περίπτωση που η εκχώρηση γίνεται προς συνδεδεμένη ή θυγατρική εταιρεία του παρόχου ή σε εταιρεία στην οποία ο πάροχος έχει την πλειοψηφία των μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

(2) Η άδεια κατά αποκλειστικότητα απαγορεύεται να τύχει επιβάρυνσης με οποιοδήποτε τρόπο.

Πρόθεση αλλαγής περιστάσεων του παρόχου

12.-(1) Ο πάροχος κοινοποιεί στην ΕΑΣ οποιαδήποτε αλλαγή ή ενέργεια που αφορά-

(α) Οποιαδήποτε τροποποίηση της συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου ή των αξιωματούχων αυτού·

(β) οποιαδήποτε διαφοροποίηση των πληροφοριών ή στοιχείων που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας κατά αποκλειστικότητα·

(γ) οποιαδήποτε απόφαση, ψήφισμα, ειδοποίηση ή αίτηση καταχωρίζεται σε δικαστήριο και/ή σε άλλη πράξη του παρόχου η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει στη διάλυση ή εκκαθάρισή του.

Αξιολόγηση της καταλληλότητας υποψήφιου αγοραστή μετοχών του παρόχου από την ΕΑΣ

13.-(1) Η ΕΑΣ, ύστερα από αίτηση του παρόχου, δύναται να αξιολογεί τον υποψήφιο αγοραστή των μετοχών του παρόχου, με σκοπό τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης της εταιρείας, λαμβάνοντας σωρευτικά υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των φυσικών προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, διαχείριση και διοίκηση αυτού ή/και ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα αυτό∙

(β) τη φήμη και την εμπειρία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, σε περίπτωση υλοποίησης της προτιθέμενης διάθεσης ή μεταβίβασης, θα διευθύνει τις δραστηριότητες του παρόχου∙

(γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες του παρόχου και τα πιθανά προσκόμματα που ενδέχεται να δημιουργήσει η συμμετοχή του στον πάροχο σε σχέση με τη δυνατότητα αποτελεσματικής εποπτείας από την ΤΕΕ και την ΕΑΣ∙

(δ) το ενδεχόμενο να υφίστανται βάσιμες υπόνοιες, σε σχέση με την προτεινόμενη συμμετοχή στον πάροχο, σύμφωνα με τις οποίες διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ότι η προτεινόμενη συμμετοχή στον πάροχο ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο αυτό∙

(ε) το ενδεχόμενο να υπάρχουν δεδομένα τα οποία κατά κύριο λόγο προέρχονται από άλλες αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση των παιχνιδιών σε σχέση με παράβαση από τον υποψήφιο αγοραστή ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία των διατάξεων οικείας νομοθεσίας οποιασδήποτε άλλης χώρας η οποία ρυθμίζει τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών∙

(στ) τη μη ύπαρξη προηγούμενων καταδικών αναφορικά με σχετικό αδίκημα του υποψήφιου αγοραστή ή συνδεδεμένης με αυτόν εταιρείας ή νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου αγοραστή ή συνδεδεμένης με αυτόν εταιρείας.

(2) Η ΕΑΣ, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, προβαίνει στην αξιολόγηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) και πληροφορεί τον πάροχο για την απόφασή της:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ως άνω απόφαση είναι αρνητική, αυτή είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Πειθαρχική διαδικασία εναντίον του παρόχου και επιβλητέες κυρώσεις

14.-(1) Η ΕΑΣ διώκει πειθαρχικά τον πάροχο, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι-

(α) Βάσει αποδεικτικών στοιχείων, η άδεια κατά αποκλειστικότητα με υπαιτιότητα του παρόχου έχει εξασφαλιστεί παράτυπα ή κατά το χρόνο χορήγησής της υπήρχαν λόγοι που συνηγορούσαν σε άρνηση αδειοδότησης του παρόχου∙

(β) βάσει αποδεικτικών στοιχείων, ο πάροχος δεν θεωρείται πλέον πρόσωπο κατάλληλο να κατέχει την άδεια κατά αποκλειστικότητα ειδικότερα σε σχέση με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 6∙

(γ) βάσει αποδεικτικών στοιχείων, ο πάροχος παραλείπει να παρέχει στην ΕΑΣ ή/και στην ΤΕΕ τις πληροφορίες που απαιτούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή εν γνώσει του έχει δώσει πληροφορίες ψευδείς ή παραπλανητικές∙

(δ) υπήρξε παράβαση των όρων της Σύμβασης και της άδειας κατά αποκλειστικότητα ή/και των διατάξεων του παρόντος Νόμου από τον πάροχο∙

(ε) ο πάροχος, επανειλημμένα και χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να εκπληρώσει τις έναντι της Δημοκρατίας οικονομικές του υποχρεώσεις∙ και

(στ) ο πάροχος, οποιοσδήποτε αξιωματούχος του παρόχου ή ο πραγματικός δικαιούχος έχει καταδικαστεί για σχετικό αδίκημα.

(2) Η ΕΑΣ όσον αφορά πράξεις ή παραλείψεις του παρόχου οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1) δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο για κάθε λόγο για τον οποίο ο πάροχος υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ.

(3) Σε περίπτωση παράβασης ουσιώδους όρου της Σύμβασης από τον πάροχο ή πράκτορά του, η ΕΑΣ ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, επιπροσθέτως των προβλεπομένων στις διατάξεις του Μέρους Χ, δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κυρώσεις:

(α) Ανάκληση ή αναστολή της χορηγηθείσας άδειας κατά αποκλειστικότητα.

(β) διαφοροποίηση των όρων της χορηγηθείσας άδειας κατά αποκλειστικότητα.

(4) Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της χορηγηθείσας άδειας κατά αποκλειστικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), παύει για το αντίστοιχο διάστημα, αυτοδίκαια, η δραστηριότητα των πρακτόρων σε σχέση με τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια.

(5) Σε περίπτωση παράβασης ουσιώδους όρου της Σύμβασης από τον πάροχο ή πράκτορά του, ο Υπουργός δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση, οπότε η ΕΑΣ ανακαλεί αμέσως τη χορηγηθείσα άδεια κατά αποκλειστικότητα.

Απαγόρευση οργάνωσης, λειτουργίας ή παροχής των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών άνευ αδείας κατά αποκλειστικότητα

15. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να οργανώνει, λειτουργεί ή παρέχει τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια στη Δημοκρατία, εκτός εάν κατέχει ισχύουσα άδεια κατά αποκλειστικότητα ή είναι πράκτορας του κατέχοντος άδεια κατά αποκλειστικότητα παρόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Φόρος των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών και υποχρέωση παρόχου για παραχώρηση χορηγιών για δραστηριότητες γενικού και ιδίως κοινωφελούς ενδιαφέροντος

16.-(1) Ο πάροχος καταβάλλει στη Δημοκρατία φόρο καλούμενο «φόρο των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών» αναφορικά με τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια που παρέχονται από αυτόν και από τους πράκτορές του, ο οποίος είναι πληρωτέος από τον πάροχο στην ΕΑΣ και καταβλητέος από την τελευταία στο Πάγιο Ταμείο.

(2) Ο πάροχος καταβάλλει τον φόρο των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών για κάθε λογιστική περίοδο για την οποία κατέχει την άδεια κατά αποκλειστικότητα.

(3) Για σκοπούς του παρόντος Μέρους, κάθε ημερολογιακός μήνας λογίζεται ως μία λογιστική περίοδος.

(4) Το ποσό του φόρου των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών καθορίζεται σε είκοσι δύο και μισό τοις εκατό (22,5%) επί του μικτού κέρδους του παρόχου από τη διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών για κάθε λογιστική περίοδο.

(5) Για σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ποσό του μικτού κέρδους από τη διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών για κάθε λογιστική περίοδο ισούται με τις ακαθάριστες εισπράξεις από τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια, αφαιρουμένων των καταβληθέντων ποσών, όπου-

(α) «ακαθάριστες εισπράξεις από τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια» σημαίνει τα συνολικά ποσά που εισπράχθηκαν από ή εκ μέρους του παρόχου για τη συμμετοχή των παικτών στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια στη Δημοκρατία, χωρίς να αφαιρούνται τυχόν έξοδα του παρόχου ή/και των πρακτόρων του∙

(β) «καταβληθέντα ποσά» σημαίνει τα ποσά που δικαιούνται οι παίκτες, σύμφωνα με το ποσοστό που θα καθοριστεί στη Σύμβαση, από επιτυχημένη συμμετοχή τους στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια στη Δημοκρατία και τα οποία είτε πληρώθηκαν στους εν λόγω παίκτες είτε κατέχονται από τον πάροχο.

(6)(α) Ο πάροχος υποχρεούται να καταβάλλει χορηγίες ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του μικτού κέρδους από τη διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών σε δραστηριότητες στη Δημοκρατία αθλητικού, κοινωνικού και κοινωφελούς ενδιαφέροντος.

(β) Το ύψος των χορηγιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), καθορίζεται ως ακολούθως:

(i) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτού προτείνεται από ειδική επιτροπή η οποία αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους της Δημοκρατίας διοριζομένους για τριετή θητεία μετά από απόφαση λαμβανομένη από κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και από δύο εκπροσώπους του παρόχου,

(ii) ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού προτείνεται με απόφαση λαμβανομένη από κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και το Διοικητικό Συμβούλιο του παρόχου και

(iii) ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του παρόχου.

(7) Σε περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισπραττόμενο από τη Δημοκρατία ποσό, προστιθεμένου σε αυτό και του ποσού των χορηγιών από τη διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, είναι μικρότερο του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€20.000.000), τότε με τη λήξη του έτους ο πάροχος υποχρεούται όπως εντός του επομένου μήνα καταβάλει στη Δημοκρατία το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του προαναφερόμενου ποσού.

Χρονική προθεσμία για πληρωμή του φόρου των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών

17. Ο φόρος των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών καθίσταται πληρωτέος μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί κάθε λογιστική περίοδο.

Χρηματική επιβάρυνση για καθυστέρηση πληρωμής

18.-(1) Σε περίπτωση που ο οφειλόμενος φόρος των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών δεν καταβληθεί από τον πάροχο εντός του καθορισμένου χρόνου, επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση ίση με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου και ο οφειλόμενος φόρος μαζί με την αντίστοιχη χρηματική επιβάρυνση καθίστανται πληρωτέα με τόκο υπερημερίας υπολογιζομένου βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας στο δημόσιο, το οποίο ορίζεται σε διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει των διατάξεων του περί Ενιαίου Δημόσιου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου:

Νοείται ότι, η ΕΑΣ κοινοποιεί γραπτώς στον πάροχο την οφειλή του, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

(2) Οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση και τόκος επιβλητέα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εισπράττονται ως οφειλόμενος φόρος των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών και είναι καταβλητέα μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον ημερολογιακό μήνα κατά τον οποίο λήφθηκε η σχετική κοινοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3) Σε περίπτωση που ο πάροχος εξακολουθεί να παραλείπει την αποπληρωμή του οφειλόμενου φόρου ορισμένων τυχερών παιχνιδιών για συγκεκριμένη λογιστική περίοδο η οποία υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της οφειλής, η ΕΑΣ δύναται να προβεί σε εξαργύρωση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 9 τραπεζικής εγγύησης στο ύψος του οφειλόμενου ποσού, το οποίο καταθέτει στο Πάγιο Ταμείο.

Ανάκτηση φόρου των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, τόκου ή/και χρηματικής επιβάρυνσης

19. Οποιοσδήποτε φόρος των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, τόκος υπερημερίας και χρηματική επιβάρυνση καταβλητέα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 δύναται να ανακτηθούν από την ΕΑΣ δικαστικώς:

Νοείται ότι, τα ως άνω ποσά ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία κατατίθενται από την ΕΑΣ στο Πάγιο Ταμείο.

Επιστροφή φόρου των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών

20.Σε περίπτωση που με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΣ αποδειχθεί ότι ο πάροχος έχει καταβάλει φόρο των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών πέραν του οφειλόμενου ποσού ή σε περίπτωση που λόγω ασκηθείσας ιεραρχικής προσφυγής ή προσφυγής βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος έχει διαφοροποιηθεί η βεβαίωση του φόρου, με αποτέλεσμα ο πάροχος να παρουσιάζεται ότι έχει καταβάλει φόρο επί των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών πέραν του οφειλόμενου ποσού, η ΕΑΣ επιστρέφει στον πάροχο το ποσό που καθ’ υπέρβασιν έχει εισπραχθεί με νόμιμο τόκο υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18, από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία είσπραξης αυτού:

Νοείται ότι, η ΕΑΣ και ο πάροχος δικαιούνται, εφόσον συμφωνήσουν, να συμψηφίσουν στο ποσό αυτό οποιεσδήποτε άλλες οφειλές σχετικά με οποιοδήποτε φόρο των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών ή/και χρηματικές επιβαρύνσεις ή/και τόκο ή/και φορολογικά ή διοικητικά πρόστιμα που η ΕΑΣ έχει επιβάλει στον πάροχο και των οποίων η καταβολή εκκρεμεί:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ΕΑΣ δεν καταβάλλει τόκο υπερημερίας, εάν η καθ’ υπέρβασιν πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα του παρόχου.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, εάν το ποσό που έχει εισπραχθεί καθ’ υπέρβασιν, αφορά φόρο των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, η ΕΑΣ ανακτά το εν λόγω ποσό από το Πάγιο Ταμείο και ακολούθως το επιστέφει στον πάροχο.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Συμφωνία παρόχου με πράκτορα

21.-(1) Ο πάροχος, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, δύναται για την καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών να συνάπτει συμφωνία με πράκτορα περί της χορήγησης στον τελευταίο άδειας πράκτορα και άδειας πρακτορείου για την παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών εκ μέρους και για λογαριασμό του παρόχου.

(2)(α) Ο πάροχος ενημερώνει έγκαιρα την ΤΕΕ για σκοπούς προληπτικού ελέγχου και εποπτείας για κάθε νέα άδεια πρακτορείου ή πράκτορα που ο πάροχος σκοπεύει να παραχωρήσει, καταθέτοντας σε αυτήν όλα τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν στην ΤΕΕ ότι η συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ παρόχου και πράκτορα συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κώδικα Πρακτικής για τους πράκτορες και τα πρακτορεία.

(β) Σε περίπτωση που η ΤΕΕ εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη με την οποία εκφράζει τη διαφωνία της για την έκδοση νέας άδειας πρακτορείου ή πράκτορα, ο πάροχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Μέρους VII.

(3) Ο πάροχος προσκομίζει στην ΕΑΣ κάθε συμφωνία που συνάπτει με πράκτορα.

(4) Η συμφωνία παρόχου και πράκτορα είναι άκυρη στην έκταση που αυτή δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του Κώδικα Πρακτικής για τους πράκτορες και για τα πρακτορεία.

(5) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (4), κατά την κατάρτιση της συμφωνίας παρόχου και πράκτορα λαμβάνεται πρόνοια για τη διασφάλιση των ακόλουθων σκοπών:

(α) Την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια∙

(β) την πρόληψη της απάτης∙

(γ) την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες∙

(δ) την προστασία των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού∙

(ε) την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών∙

(στ) την καταλληλότητα του πράκτορα και των υπαλλήλων του, ώστε να παρέχονται τα εχέγγυα για την εκ μέρους τους τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο διεξαγωγής της εργασίας τους∙

(ζ) την καταλληλότητα του υποστατικού του πρακτορείου, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή των παικτών και εργαζομένων στο πρακτορείο.

(6) Στη συμφωνία παρόχου και πράκτορα απαρεγκλίτως καθορίζονται τα ακόλουθα:

(α) Οι υποχρεώσεις του πράκτορα όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του σχετικού Κώδικα Πρακτικής για τους πράκτορες και τα πρακτορεία∙

(β) οι υποχρεώσεις του παρόχου έναντι του πράκτορα και τα δικαιώματα του πράκτορα, ειδικά για θέματα που αφορούν στον εξοπλισμό του πρακτορείου, στην εκπαίδευση και ενημέρωση του πράκτορα και του τυχόν προσωπικού του ως προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όπως και του σχετικού Κώδικα Πρακτικής για τους πράκτορες και τα πρακτορεία, με σκοπό την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του πρακτορείου, αλλά και την επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν τον εθισμό των παικτών∙

(γ) οι λόγοι καταγγελίας της συμφωνίας παρόχου και πράκτορα και τα έννομα αποτελέσματα της λύσης της∙

(δ) οι όροι εκχώρησης της άδειας πρακτορείου σε άλλο πρόσωπο∙

(ε) τα στοιχεία του πράκτορα και τα στοιχεία και χαρακτηριστικά του πρακτορείου, όπως είναι η διεύθυνση, το σχέδιο, ο εξοπλισμός, το ιδιοκτησιακό καθεστώς υποστατικού, η διάρκεια και το αντικείμενο της συμφωνίας.

Κώδικας Πρακτικής για τους πράκτορες και τα πρακτορεία

22.-(1) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου συντάσσεται Κώδικας Πρακτικής για τους πράκτορες και τα πρακτορεία, ο οποίος διαβιβάζεται προς έγκριση στην ΕΑΣ, η οποία, εφόσον συμφωνήσει με το περιεχόμενο αυτού, κατόπιν διαβούλευσης με τον πάροχο, υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό για έγκριση και έκδοσή του διά διατάγματος του Υπουργού δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Στον Κώδικα Πρακτικής για τους πράκτορες και τα πρακτορεία καθορίζονται ρητά όλες οι συναφείς λεπτομέρειες, περιλαμβανομένων των ακολούθων:

(α) Των προδιαγραφών του χώρου του υποστατικού∙

(β) των κριτηρίων που πρέπει να πληροί ο πράκτορας και, σε περίπτωση που εργοδοτεί προσωπικό, τα πρόσωπα που ορίζει ως υπεύθυνα λειτουργίας του πρακτορείου∙

(γ) του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του πρακτορείου∙

(δ) της σήμανσης του πρακτορείου και της χρήσης διαφημιστικών πινακίδων και πινακίδων σε σχέση με τους Ειδικούς Κώδικες για τους όρους και τις προϋποθέσεις εκάστου ορισμένου τυχερού παιχνιδιού, όπως και των πινακίδων για την ενημέρωση των παικτών αναφορικά με τους κινδύνους εθισμού, την επιτρεπόμενη ηλικία συμμετοχής στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια και τις γραμμές και υπηρεσίες υποστήριξης προς απεξάρτηση εθισμένων ατόμων στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια∙

(ε) της απόστασης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των πρακτορείων∙

(στ) της απόστασης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ πρακτορείου και χώρων ευαίσθητης φύσεως, όπως σχολεία και θρησκευτικοί χώροι∙

(ζ) της αποζημίωσης των πρακτόρων και του τρόπου είσπραξής της∙

(η) του τρόπου απόδοσης των κερδών στους παίκτες ύστερα από επιτυχή συμμετοχή τους στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια∙

(θ) των διαδικασιών ελέγχου των πρακτορείων από επιθεωρητές της ΕΑΣ προς εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27∙

(ι) των μεθόδων εσωτερικού ελέγχου που οφείλει ο πάροχος να εφαρμόζει στα πρακτορεία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60.

Όροι και προϋποθέσεις σύναψης της συμφωνίας μεταξύ παρόχου και πράκτορα

23. Ο πάροχος συνάπτει συμφωνία με πράκτορα κατά τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Αφού λάβει υπόψη του τα ακόλουθα:

(i) τα αποτελέσματα της έρευνας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 25,

(ii) την απόσταση του υπό ίδρυση πρακτορείου από τα ήδη υπάρχοντα πρακτορεία του παρόχου της περιοχής,

(iii) την απόσταση του υπό ίδρυση πρακτορείου από περιοχές ευαίσθητης φύσης, όπως είναι τα σχολεία και οι θρησκευτικοί χώροι,

(iv) τη δημογραφική και πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής,

(v) την εμπορικότητα της περιοχής,

(vi) τη βιωσιμότητα των λειτουργούντων πρακτορείων στην περιοχή,

(vii) την προστασία των παικτών από τον εθισμό∙ και

(β) αφού ικανοποιηθεί ότι ο υποψήφιος πράκτορας-

(i) δεν έχει καταδικαστεί από αρμόδιο δικαστήριο για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα,

(ii) κατέχει ως ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής υποστατικό στο οποίο θα στεγάσει το πρακτορείο του, το οποίο πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίζονται στον Κώδικα Πρακτικής για τους πράκτορες και τα πρακτορεία,

(iii) είναι οικονομικά φερέγγυος,

(iv) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο·

(v) μετά την εκπαίδευση που είχε από τον πάροχο, είναι ικανός και κατάλληλος να αναλάβει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που καθορίζονται στη συμφωνία∙ και

(γ) σε περίπτωση που ο υποψήφιος πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο, αφού ικανοποιηθεί ότι ο πραγματικός δικαιούχος και κάθε αξιωματούχος του υποψήφιου πράκτορα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β).

Υπεύθυνα πρόσωπα πρακτορείου

24.-(1) Οι υπηρεσίες των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών στο πρακτορείο παρέχονται προσωπικά από τον πράκτορα ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, από τους αξιωματούχους αυτού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο πράκτορας ή οι αξιωματούχοι του νομικού προσώπου επιθυμούν να εργοδοτούν πρόσωπο, για να τους αναπληροί κατά την απουσία τους από το πρακτορείο, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου στο πρακτορείο, υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά την ΕΑΣ.

(2) Πρόσωπο οριζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 23(β)(i), (iv) και (v) και αναλαμβάνει την ευθύνη και τις επιβλητέες από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου υποχρεώσεις.

Έρευνα αξιολόγησης της αγοράς των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών

25.-(1) Ο πάροχος, με τη λήξη κάθε περιόδου πέντε (5) ετών οργάνωσης και λειτουργίας παροχής των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προσλαμβάνει ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο για τη διενέργεια έρευνας, προκειμένου να αξιολογήσει τον αριθμό των πρακτορείων σε σχέση με τη δημογραφική και πληθυσμιακή σύνθεση των περιοχών της Δημοκρατίας που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική πολιτική της Δημοκρατίας, όπως αυτή κοινοποιείται σε αυτόν ετησίως από την ΕΑΣ.

(2) Ο πάροχος κοινοποιεί στην ΕΑΣ τα αποτελέσματα της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) έρευνας και η ΕΑΣ ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό.

Υποχρεώσεις πράκτορα

26.-(1) Ο πράκτορας αναρτά και διατηρεί σε περίοπτη θέση στο πρακτορείο-

(α) Την άδεια πράκτορα·

(β) την άδεια πρακτορείου·

(γ) πινακίδα στην οποία αναγράφεται στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα η απαγόρευση εισόδου στο πρακτορείο ανηλίκων, όπως και της συμμετοχής ανηλίκων στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια· και

(δ) πινακίδα στην οποία αναγράφονται στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα οι Ειδικοί Κώδικες για τους όρους και τις προϋποθέσεις εκάστου ορισμένου τυχερού παιχνιδιού βάσει των οποίων παρέχονται τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια.

(2) Κάθε πράκτορας ή υπεύθυνο πρόσωπο το οποίο χωρίς εύλογη αιτία δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Επιθεώρηση υποστατικών

27.-(1) Η ΕΑΣ, εκπρόσωποι της ΕΑΣ, μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό, δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εν ισχύι Νόμου, δύνανται καθ’ οιονδήποτε χρόνο και χωρίς προειδοποίηση να εισέρχονται ελεύθερα σε πρακτορείο για τη διερεύνηση, τον έλεγχο και την άσκηση εποπτείας της συμμόρφωσης του παρόχου, του πράκτορα, του υπεύθυνου προσώπου ή/και τυχόν προσωπικού του πρακτορείου προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε πάροχος, πράκτορας ή υπεύθυνο πρόσωπο, για σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (1), οφείλει να επιτρέπει την ελεύθερη και απρόσκοπτη είσοδο στα πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή συσκευή ζητηθεί από αυτά.

(3) Κάθε πάροχος, πράκτορας ή υπεύθυνο πρόσωπο το οποίο χωρίς εύλογη αιτία δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (2) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Μητρώο αδειούχων πρακτορείων

28. Ο πάροχος έχει υποχρέωση να τηρεί μητρώο αδειούχων πρακτορείων και να αναρτά κατάλογο των αδειούχων πρακτορείων στην επίσημη ιστοσελίδα του.

ΜΕΡΟΣ V ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ
Συμμετοχή των παικτών στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια

29. Η αποδοχή και επικύρωση της συμμετοχής του παίκτη σε ορισμένο τυχερό παιχνίδι διενεργείται μόνο από εγκεκριμένο από την ΕΑΣ σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων και με δελτίο που εκδίδεται από τον πάροχο και χορηγείται στους πράκτορες για διάθεσή του στα πρακτορεία.

Έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων και των δελτίων από την ΕΑΣ

30.-(1) Ο πάροχος υποβάλλει αίτηση στην ΕΑΣ για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων και έγκριση του τύπου του δελτίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο πάροχος προτίθεται να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει το σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή και τον τύπο του ήδη εγκριθέντος δελτίου από την ΕΑΣ, οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα στην ΕΑΣ προς έγκριση.

(2) Η αίτηση για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων συνοδεύεται από-

(α) Έκθεση στην οποία αναφέρονται οι πλήρεις προδιαγραφές του προτεινόμενου συστήματος και επιπροσθέτως όλες οι λεπτομέρειες σε σχέση με-

(i) Τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται,

(ii) τις λεπτομέρειες και προδιαγραφές του λογισμικού που θα χρησιμοποιείται,

(iii) τις προβλεπόμενες διαδικασίες και πρότυπα για τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και μεταφορά του εξοπλισμού,

(iv) τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δημιουργία και διατήρηση εγκαταστάσεων ασφάλειας, περιλαμβανομένης της γενικής συμμόρφωσης και των εσωτερικών ελέγχων με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα,

(v) το σχέδιο αποκατάστασης κατάρρευσης,

(vi) το σύστημα φύλαξης δεδομένων που θα χρησιμοποιείται,

(vii) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δυνατόν να έχει ζητηθεί από την ΕΑΣ.

(β) πιστοποιητικό καταλληλότητας-

(i) εκδοθέν από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο αδειοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών Νόμου, και

(ii) εξασφαλισθέν με δαπάνες του ιδίου του παρόχου.

Σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων

31.-(1) Ο πάροχος διασφαλίζει ότι-

(α) Ο αναγκαίος εξοπλισμός του συστήματος μηχανογράφησης δελτίων συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και σε κανονισμούς και οδηγίες της ΕΑΣ οι οποίες εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 47,

(β) οι τερματικές μηχανές βρίσκονται και παραμένουν στο έδαφος των περιοχών της Δημοκρατίας που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης, και

(γ) ο αναγκαίος εξοπλισμός του συστήματος μηχανογράφησης δελτίων διαχωρίζεται σε τέσσερις βασικές μονάδες, τα χαρακτηριστικά των οποίων καθορίζονται περαιτέρω σε κανονισμούς και οδηγίες που εκδίδονται από την ΕΑΣ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 47, ως ακολούθως:

(i) Κεντρική μονάδα∙

(ii) εφεδρική κεντρική μονάδα∙

(iii) κέντρο διασφάλισης δεδομένων∙

(iv) τερματικές μηχανές.

Πρόσβαση της ΕΑΣ στο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων του παρόχου

32.-(1) Ο πάροχος με δικά του έξοδα διασφαλίζει την αδιάλειπτη, αξιόπιστη και ασφαλή πρόσβαση της ΕΑΣ μέσω του διαδικτύου στο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα παρέμβασης από την ΕΑΣ, για σκοπούς αποτελεσματικού ελέγχου του παρόχου από την ΕΑΣ, όπως και για σκοπούς ετοιμασίας από την ΕΑΣ, όποτε η ίδια το κρίνει αναγκαίο, εκθέσεων και στατιστικών αναφορικά με τα παρεχόμενα παιχνίδια.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1), η ΕΑΣ έχει πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες και προγράμματα, όπως αυτά είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση του παρόχου και δύναται να παρακολουθεί όλα τα στοιχεία και τις συναλλαγές του παρόχου που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, ο πάροχος οφείλει με δικές του δαπάνες να παρέχει την αναγκαία εκπαίδευση στην ΕΑΣ ή/και στους εκπροσώπους της, ώστε η ΕΑΣ να δύναται παρακολουθεί το σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Σύστημα παιχνιδιού

33.-(1) Οι κληρώσεις των ορισμένων παιχνιδιών κλήρωσης, τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «ορισμένα τυχερά παιχνίδια», διεξάγονται μόνο με εγκεκριμένο από την ΕΑΣ σύστημα παιχνιδιού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχετικό Κώδικα Πρακτικής για τις Κληρώσεις, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34.

(2) Ο πάροχος διασφαλίζει ότι ο αναγκαίος εξοπλισμός του συστήματος παιχνιδιού συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και σε κανονισμούς και οδηγίες που εκδίδονται από την ΕΑΣ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 47.

Κώδικας Πρακτικής για τις κληρώσεις των ορισμένων παιχνιδιών κλήρωσης

34.-(1) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου, συντάσσεται Κώδικας Πρακτικής για τις κληρώσεις εκάστου ορισμένου παιχνιδιού κλήρωσης, ήτοι των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «ορισμένα τυχερά παιχνίδια», ο οποίος διαβιβάζεται προς έγκριση στην ΕΑΣ, η οποία, εφόσον συμφωνήσει με το περιεχόμενό του, κατόπιν διαβούλευσης με τον πάροχο, υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό για έγκριση και έκδοσή του διά διατάγματος του Υπουργού δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Στον Κώδικα Πρακτικής για τις κληρώσεις των ορισμένων παιχνιδιών κλήρωσης, που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου (1), καθορίζονται ρητά όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις κληρώσεις εκάστου ορισμένου παιχνιδιού κλήρωσης, περιλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

(α) Του συστήματος παιχνιδιού το οποίο χρησιμοποιείται για τις κληρώσεις εκάστου ορισμένου παιχνιδιού κλήρωσης∙

(β) του χρόνου και του τρόπου διεξαγωγής των κληρώσεων∙

(γ) του τρόπου δημοσιοποίησης των κληρωθέντων αριθμών εκάστης κλήρωσης∙

(δ) του τρόπου φύλαξης και προστασίας των κληρωτίδων ή του ηλεκτρονικού συστήματος που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των κληρώσεων∙

(ε) του τρόπου ελέγχου των ακολουθούμενων διαδικασιών για τη διεξαγωγή των κληρώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αξιόπιστη διενέργεια εκάστης κλήρωσης∙

(στ) του τρόπου ελέγχου της λειτουργικότητας των κληρωτίδων, όπως και οποιουδήποτε άλλου μέσου χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των κληρώσεων∙

(ζ) του τρόπου χειρισμού περιπτώσεων κατά τις οποίες για λόγους ανωτέρας βίας η διεξαγωγή της κλήρωσης είναι αδύνατη∙

(η) του χώρου εγκατάστασης των κληρωτίδων και οποιουδήποτε άλλου μέσου χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των κληρώσεων, όπως και όλου του συναφούς εξοπλισμού του συστήματος παιχνιδιού.

Έγκριση και έλεγχος του συστήματος παιχνιδιού από την ΕΑΣ

35.-(1) Ο πάροχος υποβάλλει στην ΕΑΣ αίτηση προς έγκριση του συστήματος παιχνιδιού.

(2) Η αίτηση για έγκριση του συστήματος παιχνιδιού συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών κατ’ ανώτατο όριο που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στην ΕΑΣ από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο αδειοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών Νόμου ή από οποιονδήποτε οίκο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αρμόδια ημεδαπή ή αλλοδαπή αρχή.

(3) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (2) πιστοποιητικό καταλληλότητας περιλαμβάνει στοιχεία για τα ακόλουθα:

(α) Τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται∙

(β) τις λεπτομέρειες και προδιαγραφές του λογισμικού που θα χρησιμοποιείται.

(γ) τις διαδικασίες και τα πρότυπα για τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και μεταφορά του εξοπλισμού∙

(δ) τις διαδικασίες για τη δημιουργία και διατήρηση εγκαταστάσεων ασφαλείας, περιλαμβανομένων της γενικής συμμόρφωσης και των εσωτερικών ελέγχων με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα∙

(ε) το σχέδιο αποκατάστασης κατάρρευσης∙

(στ) το σύστημα φύλαξης δεδομένων.

(ζ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δυνατόν να έχει ζητηθεί από την ΕΑΣ.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και στην περίπτωση που ο πάροχος προτίθεται να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει σύστημα παιχνιδιού το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την ΕΑΣ.

(5) Η ΕΑΣ δύναται να ζητήσει από τον πάροχο να υποβάλει το σύστημα παιχνιδιού για περαιτέρω έλεγχο καταλληλότητας από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο αδειοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών Νόμου ή από οποιονδήποτε οίκο δεόντως εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες ελέγχου.

Εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος παιχνιδιού

36.-(1) Ο πάροχος δεν δύναται να θέσει σε λειτουργία σύστημα παιχνιδιού πριν να εξασφαλίσει την έγκρισή του από την ΕΑΣ και, προς τον σκοπό αυτό, υποβάλλει αίτηση στην ΕΑΣ για έγκριση του συστήματος παιχνιδιού, η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 35 πιστοποιητικό καταλληλότητας.

(2) Η ΕΑΣ εξετάζει την αίτηση για έγκριση συστήματος παιχνιδιού και, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, κοινοποιεί στον πάροχο την απόφασή της δεόντως αιτιολογημένη.

(3) Η ΕΑΣ, εφόσον εγκρίνει την υποβληθείσα αίτηση υπό όρους, ειδοποιεί τον πάροχο εντός ευλόγου χρόνου και υποδεικνύει τις αλλαγές ή τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο σύστημα εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, ο δε πάροχος οφείλει να συμμορφωθεί:

Νοείται ότι, παράλειψη του παρόχου να συμμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, καθιστά την άδεια κατά αποκλειστικότητα ανακλητέα από την ΕΑΣ.

ΜΕΡΟΣ VI ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Γενικές αρχές της εμπορικής επικοινωνίας

37.-(1) Η εμπορική επικοινωνία που ακολουθεί ο πάροχος πρέπει να εντάσσεται σε αυστηρό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, να είναι λελογισμένη και να περιορίζεται αυστηρά σε ό,τι απαιτείται, προκειμένου οι καταναλωτές να κατευθύνονται στα νόμιμα δίκτυα παροχής των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, προάγοντας ταυτόχρονα το υπεύθυνο παιχνίδι, σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται από την ΕΑΣ.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η εμπορική επικοινωνία δεν επιτρέπεται-

(α) Να υιοθετεί αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως παραπλανητικές πράξεις και παραλείψεις, καθώς και επιθετικές εμπορικές πρακτικές∙

(β) να προσελκύει τη συμμετοχή των παικτών, προβάλλοντας ότι μέρος ή το σύνολο των εσόδων από τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια χρησιμοποιείται άμεσα για δραστηριότητες γενικού και ιδίως κοινωφελούς ενδιαφέροντος∙

(γ) να παρουσιάζει τέτοια στατιστικά στοιχεία ή αποτελέσματα μελετών, ώστε να προσδίδεται θετική εικόνα στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια∙

(δ) να υποδηλώνει ότι η συχνότητα συμμετοχής του παίκτη δύναται να επηρεάσει θετικά το αποτέλεσμα των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, αλλά πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια ότι η επιτυχία αποτελεί καθαρά θέμα τύχης∙

(ε) να προβάλλει τη συμμετοχή στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια ως μέσο επένδυσης, πλουτισμού ή τρόπου διαφυγής από τις οικονομικές δυσκολίες ή ως λύση σε προσωπικά ή επαγγελματικά προβλήματα∙

(στ) να προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα∙

(ζ) να δυσφημεί τη μη συμμετοχή στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια∙

(η) να εμπεριέχει στοιχεία τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε αντικοινωνική ή βίαιη συμπεριφορά ή τα οποία ενθαρρύνουν συμπεριφορές επιζήμιες για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών∙

(θ) να περιλαμβάνει την υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων με τρόπο που να αφήνει να νοηθεί ότι η επιτυχία των προσώπων αυτών οφείλεται στη συμμετοχή και/ή την ενασχόλησή τους με τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια.

Εμπορικές ανακοινώσεις

38.-(1) Οι εμπορικές ανακοινώσεις του παρόχου πρέπει να είναι άμεσα αναγνωρίσιμες, οποιαδήποτε μορφή και εάν προσλαμβάνουν και αδιαφόρως του μέσου το οποίο χρησιμοποιείται για την προβολή τους, ενώ δεν επιτρέπεται ή συγκεκαλυμμένη ή η έμμεση διαφήμιση.

(2) Σε περίπτωση που οι εμπορικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε εξωτερικούς χώρους, o πάροχος οφείλει να διασφαλίζει ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε απόσταση από σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς χώρους και γενικά από εγκαταστάσεις στις οποίες συχνάζουν ανήλικοι.

(3) Κάθε εμπορική ανακοίνωση υποχρεωτικά αναφέρει-

(α) Την αρμόδια αρχή αδειοδότησης και ελέγχου της διεξαγωγής του παιχνιδιού στο οποίο αυτή αναφέρεται∙

(β) ότι το παιχνίδι στο οποίο αναφέρεται είναι τυχερό∙

(γ) το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας για συμμετοχή στο ορισμένο τυχερό παιχνίδι στο οποίο αυτή αναφέρεται∙

(δ) τις λειτουργούσες τηλεφωνικές γραμμές υπηρεσιών υποστήριξης για απεξάρτηση από τον εθισμό στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια∙ και

(ε) ότι η συχνή συμμετοχή στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας.

Ιδιότητα του παρόχου ως χορηγού

39.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 16(7), η ιδιότητα του παρόχου ως χορηγού πρέπει να δηλώνεται ρητά σε όλες τις σχετικές δράσεις κατά τρόπο που να γίνεται απολύτως σαφής η ιδιότητα αυτή, ενώ στο πλαίσιο της εμπορικής επικοινωνίας αυτού επιτρέπεται να αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο η επωνυμία ή/και το διακριτικό σήμα αυτού.

(2) Στην εμπορική επικοινωνία του παρόχου ως χορηγού δεν επιτρέπεται να υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε ορισμένο τυχερό παιχνίδι.

Εμπορική επικοινωνία και προστασία των ανηλίκων

40. Ο πάροχος, στο πλαίσιο του υπεύθυνου παιχνιδιού και της προστασίας των ανηλίκων, διασφαλίζει ότι η εμπορική του επικοινωνία-

(α) Δεν απευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο σε ανηλίκους ούτε ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια περιλαμβάνοντας στοιχεία της νοοτροπίας ή της συμπεριφοράς των ανηλίκων ή χρησιμοποιώντας χαρακτήρες, πραγματικούς ή φανταστικούς, που έχουν ή που φαίνεται να έχουν ηλικία μικρότερη των δεκαοκτώ (18) ετών, η οποία στον παρόντα Νόμο προβλέπεται ως το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας συμμετοχής στα εν λόγω παιχνίδια∙

(β) δεν παρουσιάζει τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια ως δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου των ανηλίκων ή ως δραστηριότητα που σηματοδοτεί τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση∙

(γ) δεν προβάλλεται πριν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη διεξαγωγή ή/και μετάδοση αθλητικών γεγονότων ή/και ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προγραμμάτων που απευθύνονται σε ανηλίκους.

Κώδικας Πρακτικής για την εμπορική επικοινωνία του παρόχου

41. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού τις οποίες καθορίζει με κανονισμούς η ΕΑΣ, συντάσσεται Κώδικας Πρακτικής για την εμπορική επικοινωνία του παρόχου, ο οποίος διαβιβάζεται στην ΕΑΣ προς έγκριση, και, εφόσον η ΕΑΣ συμφωνήσει με τον πάροχο ως προς το περιεχόμενο αυτού, κατόπιν διαβούλευσης, υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό για έγκριση και έκδοσή του διά διατάγματος του Υπουργού δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υποχρέωση τήρησης αρχείων για την εμπορική επικοινωνία

42. Ο πάροχος τηρεί αρχεία σε σχέση με την εμπορική του επικοινωνία και διασφαλίζει την άμεση και εύκολη πρόσβαση της ΕΑΣ σε αυτά.

Έλεγχος της εμπορικής επικοινωνίας

43.-(1) Η ΕΑΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δύναται οποτεδήποτε, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, να πραγματοποιεί ελέγχους συμμόρφωσης της εμπορικής επικοινωνίας του παρόχου προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όπως και του Κώδικα Πρακτικής για την εμπορική επικοινωνία του παρόχου, που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41, και να επιβάλλει κυρώσεις, σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Μέρους Χ.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο πάροχος παρέχει στην ΕΑΣ και στα εντεταλμένα όργανά της πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με την εμπορική επικοινωνία κατά τον τρόπο και στον χρόνο που ορίζεται από την ΕΑΣ.

Ηλικία συμμετοχής παικτών

44.-(1) Απαγορεύεται η είσοδος στο πρακτορείο και η συμμετοχή στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

(2) Για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (1), ο πράκτορας ή υπάλληλος αυτού, τηρουμένων των σχετικών οδηγιών της ΕΑΣ, έχει εξουσία να προβαίνει σε ελέγχους όσον αφορά την ηλικία του παίκτη, ζητώντας αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

Πίστωση

45. Ο πάροχος ή οποιοσδήποτε πράκτορας ή υπάλληλός του δεν επιτρέπεται να παρέχουν πίστωση ή έκπτωση σε παίκτη για σκοπούς συμμετοχής του στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

46. Υπό την επιφύλαξη των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμου, με σκοπό την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, ο πάροχος και οι πράκτορες-

(α) Εφαρμόζουν μέτρα και διαδικασίες αναφορικά με την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του παίκτη και την εξασφάλιση των σχετικών εγγράφων∙

(β) διενεργούν, εφόσον αυτό απαιτείται από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 47(4)(β)(iii) κανονισμούς της ΕΑΣ, ονομαστικοποίηση δελτίου, σε περίπτωση καταβολής κέρδους στον παίκτη, αποκλειστικά κατά τον χρόνο καταβολής του κέρδους και υποχρεωτικά στο όνομά του και διατηρούν σχετικό αρχείο, με σκοπό τη διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών στην ΕΑΣ∙

(γ) παρακολουθούν επί διαρκούς βάσεως τις διενεργούμενες συναλλαγές για τη διακρίβωση ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών και προβαίνουν στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στην ΕΑΣ∙

(δ) μεριμνούν για την εκπαίδευση και συμμετοχή των ιδίων όπως και του προσωπικού τους σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών∙

(ε) απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια δυνατόν να οδηγήσει στη διάπραξη ή στην απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου μέσω της διεξαγωγής των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών.

ΜΕΡΟΣ VIΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ
Εποπτικές αρμοδιότητες της ΕΑΣ και εισφορά του παρόχου προς την ΕΑΣ

47.-(1) Η ΕΑΣ ορίζεται ως η αρμόδια εποπτική αρχή για να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η ΕΑΣ είναι αρμόδια για την εποπτεία του παρόχου, των πρακτόρων, όπως και όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών στη Δημοκρατία, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπόμενων βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων και γενικότερα η εύρυθμη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ο ως άνω έλεγχος συνίσταται στη διακρίβωση-

(α) Της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(β) της απόδοσης των κερδών στους πελάτες και του φόρου τυχερών παιχνιδιών στη Δημοκρατία ∙

(γ) της τήρησης των όρων της Σύμβασης και της άδειας κατά αποκλειστικότητα∙

(3) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το άρθρο 11 των περί Στοιχημάτων Νόμου εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν όσον αφορά τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια, τον πάροχο, τους πράκτορες και τα πρακτορεία.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), οι αρμοδιότητες της ΕΑΣ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) Την ετοιμασία οδηγιών προς τον πάροχο βάσει των οποίων ο πάροχος υποχρεούται να εισάγει διαφανή μέτρα σε σχέση με την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, ώστε τόσο ο ίδιος όσο και η ΕΑΣ και η ΤΕΕ να μπορούν να ελέγχουν συστηματικά την παροχή των εν λόγω παιχνιδιών, με στόχο την πρόληψη ή/και καταστολή αδικημάτων και την προστασία των ανηλίκων και γενικά των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού,

(β) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 5(1), την ετοιμασία και υποβολή στον Υπουργό προς έγκριση και έκδοση, διά διατάγματος του Υπουργού δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κανονισμών που απευθύνονται στον πάροχο και τους πράκτορές του αναφορικά με-

(i) την εφαρμογή μέτρων εντός της Δημοκρατίας και την εισαγωγή πολιτικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών,

(ii) τους όρους και τις προϋποθέσεις της εμπορικής επικοινωνίας του παρόχου,

(iii) τους όρους και τις προδιαγραφές του αναγκαίου εξοπλισμού για τη διεξαγωγή ορισμένου τυχερού παιχνιδιού κλήρωσης,

(iv) τον τρόπο, τη διαδικασία και τα είδη του ασκούμενου ελέγχου και εποπτείας αναφορικά με την οργάνωση, λειτουργία και παροχή εντός της Δημοκρατίας των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών,. και

(v) την καλύτερη επίτευξη της αποστολής της ΕΑΣ και των σκοπών του παρόντος Νόμου∙

(γ) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 5(1), την έγκριση, κατόπιν διαβούλευσης και συμφωνίας με τον πάροχο, και την υποβολή στον Υπουργό για έγκριση και έκδοση, διά διατάγματος του Υπουργού δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Κωδίκων Πρακτικής, οι οποίοι ετοιμάζονται από τον πάροχο για-

(i) τους πράκτορες και τα πρακτορεία.

(ii) τους όρους και τις προϋποθέσεις εκάστου ορισμένου τυχερού παιχνιδιού.

(iii) τις κληρώσεις ορισμένων τυχερών παιχνιδιών∙

(δ) την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με το παράνομο τυχερό παιχνίδι και την υποβολή εισηγήσεων σε κάθε αρμόδιο όργανο, με σκοπό την πιο αποτελεσματική πάταξή του∙

(ε) την προώθηση προγραμμάτων για την εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών οποιουδήποτε υπαλλήλου της∙

(στ) τη δημοσίευση επιμορφωτικών εγγράφων ή τη διεξαγωγή ερευνών ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με την προστασία των παικτών από τον εθισμό στη συμμετοχή στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια∙

(ζ) τη συνεργασία και τον διάλογο με διεθνείς οργανισμούς και εθνικές διοργανώτριες αρχές αναφορικά με θέματα ρύθμισης του τομέα των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, της εφαρμογής μέτρων πρόληψης και προστασίας των ανήλικων νεαρών ατόμων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από κινδύνους που τυχόν ενέχει ο εν λόγω τομέας∙

(η) την είσπραξη του τέλους άδειας κατά αποκλειστικότητα, του φόρου των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, της χρηματικής επιβάρυνσης και του τόκου υπερημερίας από τον πάροχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 16 και18∙

(θ) την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ.

(5) Για σκοπούς κάλυψης του κόστους διενέργειας του εποπτικού ρόλου της ΕΑΣ, ο πάροχος καταβάλλει στην ΕΑΣ εισφορά της οποίας το ύψος και ο χρόνος καταβολής καθορίζονται στη Σύμβαση.

Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (ΤΕΕ)

48.-(1) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συστήνεται Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καλουμένη “ΤΕΕ” για την καλύτερη εποπτεία και τον προληπτικό έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως και των όρων της άδειας κατά αποκλειστικότητα και της Σύμβασης.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγει τα μέλη της ΤΕΕ μεταξύ προσώπων εγνωσμένης εντιμότητας τα οποία έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν και τα οποία δεν έχουν οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο, οικονομικό ή άλλο συμφέρον ή σχέση με τον παρόχο ή με συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση ή εταιρεία οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή εξ αίματος συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον ή σχέση με τον πάροχο ή με συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση ή εταιρεία.

Θητεία της ΤΕΕ

49.-(1) Η θητεία των μελών της ΤΕΕ είναι τριετής χωρίς δυνατότητα διορισμού τους για δεύτερη θητεία.

(2) Σε περίπτωση παραίτησης, παύσης ή πρόωρης λήξης της θητείας οποιουδήποτε μέλους της ΤΕΕ για λόγο που ορίζεται στο έγγραφο διορισμού του μέλους, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

(3) Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της ΤΕΕ απαγορεύεται να προσφέρουν στον πάροχο με οποιονδήποτε τρόπο υπηρεσία είτε ως εργοδοτούμενοι είτε στη βάση οποιασδήποτε άλλης έννομης σχέσης.

Παύση μελών της ΤΕΕ

50.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του τερματίζει την θητεία οποιουδήποτε μέλους της ΤΕΕ, σε περίπτωση που αυτό-

(α) Παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου που αφορά τις αρμοδιότητες της ΤΕΕ.

(β) κηρυχθεί διανοητικά ανίκανο κατά τις διατάξεις οποιουδήποτε εν ισχύι Νόμου.

(γ) παρουσιάσει ανάρμοστη συμπεριφορά ή συστηματικά απουσιάζει ή αμελεί την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(δ) κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης∙

(ε) καταδικασθεί για σχετικό αδίκημα∙

(στ) αποκτήσει οικονομικό ή άλλο συμφέρον το οποίο δυνατόν να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του και δεν υποβάλει την παραίτησή του∙ ή

(ζ) καταχρασθεί τη θέση του κατά τρόπο που η συνέχιση της θητείας του να αποβαίνει επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός του τερματισμού της θητείας μέλους της ΤΕΕ, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου (1)(α), (γ), (ε), (στ) και (ζ) δύναται να επιβάλλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο των συνολικών απολαβών που το εν λόγω μέλος έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ΤΕΕ.

Δαπάνες λειτουργίας της ΤΕΕ και αντιμισθία μελών της

51.-(1) Η αποζημίωση των μελών της ΤΕΕ καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Οι απαιτούμενες για την εύρυθμη λειτουργία της ΤΕΕ δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της ΕΑΣ.

(3) Η ΤΕΕ υποστηρίζεται διοικητικά από την ΕΑΣ.

Αρμοδιότητες της ΤΕΕ

52. Η ΤΕΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του παρόχου προς τους όρους της Σύμβασης, της άδειας κατά αποκλειστικότητα, όπως και των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ειδικότερες εξουσίες και αρμοδιότητες της ΤΕΕ

53.-(1) Η ΤΕΕ ελέγχει, διερευνά, εποπτεύει και αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί οποιουδήποτε θέματος αφορά-

(α) Ση Σύμβαση.

(β) την εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων σχετικών με την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, καθώς και για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

(γ) την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών∙

(δ) την εμπορική επικοινωνία του παρόχου.

(ε) τον αριθμό των πρακτορείων του παρόχου και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τους.

(στ) το περιεχόμενο των συμφωνιών του παρόχου με τους πράκτορες. και

(ζ) οποιαδήποτε άλλα ζητήματα τα οποία σχετίζονται, συνδέονται ή επηρεάζουν οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα θέματα.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), η ΤΕΕ ελέγχει, διερευνά και εποπτεύει-

(α) Την τήρηση του διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κωδίκων Πρακτικής.

(β) την τήρηση των όρων της Σύμβασης.

(γ) την προστασία του καταναλωτικού κοινού και των παικτών από τον εθισμό, την απάτη, το έγκλημα και τη σπατάλη χρημάτων συνεπεία της συμμετοχής στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια, όπως και τη διοχέτευση των παικτών στα νόμιμα δίκτυα των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών.

(δ) την προστασία των ανηλίκων και τον έλεγχο της ηλικίας των παικτών.

(ε) την αναγνώριση των ευάλωτων ομάδων, την υποστήριξη και προστασία τους.

(στ) τη διασφάλιση της φερεγγυότητας των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών.

(ζ) την προβλεπόμενη απόδοση του κέρδους στους παίκτες.

(η) την προστασία των προσωπικών δεδομένων. και

(θ) την απόδοση του φόρου των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών στη Δημοκρατία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16.

Προληπτικός έλεγχος της ΤΕΕ και υποχρέωση παρόχου προς ενημέρωση της ΤΕΕ

54.-(1)(α)Η ΤΕΕ, στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου επί του παρόχου, παρίσταται τουλάχιστον με ένα (1) εκ των μελών της στις συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου, εφόσον σε αυτές συζητείται θέμα που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της, και για τον σκοπό αυτόν, ο πάροχος οφείλει να διαβιβάζει στην ΤΕΕ την ημερήσια διάταξη, τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εκάστης συνεδρίας ώστε η ΤΕΕ να αποφασίσει κατά πόσο θα παραστεί.

(β) Η ΤΕΕ αποφασίζει κατά πόσο θα παραστεί σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου και ενημερώνει, ανάλογα, τον πάροχο τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία της συνεδρίας.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ΤΕΕ ενημερώσει τον πάροχο ότι προτίθεται να παραστεί σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου, αλλά ουδέν μέλος της ΤΕΕ παρουσιαστεί στην εν λόγω συνεδρία, αυτή αναβάλλεται για μία (1) μόνο φορά και οποιεσδήποτε αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου οι οποίες λαμβάνονται σε συνεδρία που διεξάγεται κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου είναι άκυρες λόγω μη νόμιμης σύνθεσης.

(2)(α) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 53(1), η ΤΕΕ ασκεί σε πρώτο βαθμό προληπτικό έλεγχο επί του παρόχου και προς τον σκοπό αυτόν ο πάροχος, διά του διοικητικού του συμβουλίου, υποχρεούται να θέτει έγκαιρα ενώπιον της ΤΕΕ πριν από την εκ μέρους του λήψη απόφασης, κάθε έγγραφο σχετιζόμενο με αποφάσεις που άπτονται θεμάτων που ελέγχει και εποπτεύει η ΤΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53(2) και γενικότερα τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης των συνεδριών του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου, ή/και το έγγραφο υλικό το οποίο αφορά σε θέματα ελεγχόμενα και/ή εποπτευόμενα από την ΤΕΕ.

(β) Η βούληση του παρόχου γνωστοποιείται έγκαιρα στην ΤΕΕ με σχέδια εισηγήσεων, προσχέδια αποφάσεων ή γραπτές αναφορές, μέσω των οποίων εξωτερικεύεται η βούλησή του για τις προτιθέμενες ενέργειες ή αποφάσεις του που αφορούν σε θέματα ελεγχόμενα και/ή εποπτευόμενα από την ΤΕΕ.

Γνώμη και εισηγήσεις της ΤΕΕ

55. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 53 και 54, η ΤΕΕ-

(α) Εάν διαφωνεί με τις προτεινόμενες εισηγήσεις, τα προσχέδια αποφάσεων ή τις προτιθέμενες ενέργειες του παρόχου, εκδίδει γραπτώς αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία εκφράζει τη διαφωνία της προς το διοικητικό συμβούλιο του παρόχου, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση των προτεινόμενων εισηγήσεων, των προσχεδίων αποφάσεων ή των προτιθέμενων ενεργειών και εν πάση περιπτώσει το αργότερο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εάν πρόκειται για προσχέδιο απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου, ο δε πάροχος οφείλει να απόσχει από τη λήψη της σχετικής απόφασης, διαφορετικά η εν λόγω απόφαση είναι άκυρη∙

(β) εφόσον διαπιστώσει ελλείψεις, παραβάσεις ή μη συμμόρφωση του παρόχου προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των όρων της Σύμβασης ή των όρων της άδειας κατά αποκλειστικότητα, ενημερώνει άμεσα την ΕΑΣ με γνωστοποίηση στον πάροχο και ακολούθως οφείλει να της παράσχει κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις, η δε ΕΑΣ αποφασίζει κατά πόσο η παράβαση αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα∙

(γ) εισηγείται εγγράφως στο διοικητικό συμβούλιο του παρόχου μέτρα για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παρόχου με τις εν λόγω εισηγήσεις, ενημερώνει την ΕΑΣ.

Ένσταση παρόχου σε γνώμη ή ενέργειες της ΤΕΕ

56.-(1) Ο πάροχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην ΕΑΣ εναντίον γνώμης, ενέργειας ή απόφασης της ΤΕΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίησή της.

(2) Η ΕΑΣ αποφασίζει για την υποβληθείσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ένσταση του παρόχου εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών και είτε την αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει είτε την απορρίπτει είτε ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο το αντικείμενο της γνώμης της ΤΕΕ.

Αποφάσεις της ΤΕΕ και της ΕΑΣ

57.-(1) Απόφαση της ΤΕΕ για την οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα ένσταση βάσει των διατάξεων του άρθρου 56(1) καθίσταται δεσμευτική για τον πάροχο.

(2) Απόφαση της ΤΕΕ για την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμη ένσταση βάσει των διατάξεων του άρθρου 56(1) είναι δεσμευτική για τον πάροχο έως τη λήψη απόφασης της ΕΑΣ επί της ένστασης:

Νοείται ότι, η απόφαση της ΕΑΣ ληφθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56(2) είναι δεσμευτική για τον πάροχο.

Συνέπειες μη συμμόρφωσης παρόχου σε απόφαση της ΕΑΣ

58. Η ΤΕΕ ή κατά περίπτωση η ΕΑΣ, σε περίπτωση που ο πάροχος δεν συμμορφώνεται με απόφαση της ΤΕΕ ή της ΕΑΣ, βάσει των διατάξεων του παρόντος Μέρους, γνωστοποιεί άμεσα το γεγονός στον Υπουργό, η δε μη συμμόρφωση του παρόχου αποτελεί ικανοποιητικό λόγο για καταγγελία της Σύμβασης από τον Υπουργό εκ μέρους της Δημοκρατίας και για αναστολή ή ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας κατά αποκλειστικότητα από την ΕΑΣ.

Τακτική έκθεση της ΤΕΕ

59. Η ΤΕΕ υποβάλλει ανά εξάμηνο στην ΕΑΣ τακτική έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο εξάμηνο και, εφόσον συντρέχει λόγος, δύναται να υποβάλλει στην ΕΑΣ ενδιάμεσες τακτικές εκθέσεις.

ΜΕΡΟΣ VIII ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ
Εσωτερικός έλεγχος παρόχου στα πρακτορεία

60.-(1) Ο πάροχος εφαρμόζει πάντοτε στα πρακτορεία του μεθόδους εσωτερικού ελέγχου για σκοπούς ελαχιστοποίησης του κινδύνου κλοπής, απάτης, λαθών, παραλείψεων και διάπραξης οικονομικού εγκλήματος, γενικότερα δε για την αποτροπή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάπραξης αδικημάτων σε αυτά, όπως και για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εισοδημάτων βάσει Κώδικα Πρακτικής που θα προτείνει ο πάροχος, ο οποίος εγκρίνεται από την ΕΑΣ κατόπιν διαβούλευσης με τον πάροχο.

(2) Οι μέθοδοι εσωτερικού ελέγχου κοινοποιούνται από τον πάροχο στην ΕΑΣ, εγγράφως, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, η οποία δύναται να υποβάλει εισηγήσεις προς εκσυγχρονισμό, βελτίωση ή/και τροποποίηση των μεθόδων αυτών:

Νοείται ότι, ο πάροχος δύναται να διαβουλευθεί με την ΕΑΣ για την αναθεώρηση των ως άνω μεθόδων.

(3) Η ΕΑΣ δύναται να ζητήσει από τον πάροχο, με έγγραφη ειδοποίηση, όπως εντός ενενήντα (90) ημερών προβεί σε αλλαγές στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, ο δε πάροχος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης έχει δικαίωμα να υποβάλει στην ΕΑΣ ένσταση κατά των προτεινόμενων αλλαγών.

(4) Η ΕΑΣ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή ένστασης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), κοινοποιεί στον πάροχο, με έγγραφη ειδοποίησή της, κατά πόσο επιβεβαιώνει, διαφοροποιεί ή αποσύρει την απαίτησή της ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, κάθε δε τροποποίηση η οποία απαιτείται από την ΕΑΣ εφαρμόζεται στη λήξη της περιόδου των ενενήντα (90) ημερών από τη λήψη της προβλεπόμενης στο εδάφιο (3) έγγραφης ειδοποίησης.

(5) Ο πάροχος, με έγγραφη ειδοποίηση προς την ΕΑΣ, δύναται να ζητήσει όπως εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών προβεί σε αλλαγή στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και η ΕΑΣ, αφού μελετήσει το αίτημα, κοινοποιεί στον πάροχο την απόφασή της προς έγκριση ή απόρριψη της προτεινόμενης αλλαγής, σε περίπτωση δε που η ζητούμενη αλλαγή έχει εγκριθεί, καθίσταται εφαρμοστέα στη λήξη της περιόδου των ενενήντα (90) ημερών από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο συμφωνηθεί από την ΕΑΣ.

(6) Ο πάροχος διασφαλίζει ότι οι εγκεκριμένοι εσωτερικοί έλεγχοι παραμένουν σε πλήρη εφαρμογή, μέχρι να τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή διαφοροποιηθούν με την έγκριση της ΕΑΣ.

(7) Ο πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται με το εγκεκριμένο σύστημα εσωτερικών ελέγχων.

(8) Παράλειψη του παρόχου να συμμορφωθεί με υποχρέωση επιβαλλόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την ΕΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ.

Τραπεζικοί λογαριασμοί

61.-(1) Ο πάροχος και κατά περίπτωση ο πράκτορας διατηρούν έκαστος τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμούς ξεχωριστά από οποιεσδήποτε άλλες εργασίες ή συμφέροντα δυνατόν να έχουν ως προς όλες τις εισπράξεις και τραπεζικές συναλλαγές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια, σύμφωνα με τους εγκριθέντες από την ΕΑΣ εσωτερικούς ελέγχους.

(2) Ο πάροχος, στο πλαίσιο των μεθόδων εσωτερικού ελέγχου, παρέχει στην ΕΑΣ έγγραφη εξουσιοδότηση απευθυνόμενη στο εγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα σε τύπο αποδεκτό από το πιστωτικό ίδρυμα και την ΕΑΣ, με σκοπό την εξουσιοδότηση της ΕΑΣ να λαμβάνει αντίγραφα των τραπεζικών καταστάσεων του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) λογαριασμού, αποκλειστικά για σκοπούς ελέγχου των συναλλαγών που αφορούν τη συμμετοχή στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια, όπως δύναται να ζητηθεί από την ΕΑΣ ή από τους επιθεωρητές αυτής.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2), κάθε επιθεωρητής με προηγούμενη εξουσιοδότηση της ΕΑΣ και έγγραφη κοινοποίηση προς το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυμα που προβλέπεται στο εδάφιο (1) όπως του παράσχει τραπεζικές καταστάσεις ή άλλες πληροφορίες αναφορικά με τον προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) λογαριασμό για σκοπούς διερεύνησης καταγγελίας.

(4) Η ΤΕΕ δύναται να ζητεί είτε από το πιστωτικό ίδρυμα είτε από την ΕΑΣ τις προβλεπόμενες τραπεζικές καταστάσεις για σκοπούς καλύτερης άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

(5) Παράλειψη συμμόρφωσης προς επιβαλλόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποχρέωση αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής δίωξης εναντίον του παρόχου από την ΕΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ.

Λογιστικά αρχεία

62.-(1) Ο πάροχος και κατά περίπτωση ο πράκτορας διατηρούν έκαστος ακριβή, αληθή και πλήρη λογιστικά αρχεία, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους εσωτερικούς ελέγχους, ώστε να καταγράφονται και να αντικατοπτρίζονται ορθά οι συναλλαγές που αφορούν τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια, όπως και η οικονομική κατάσταση του παρόχου και κατά περίπτωση του πράκτορα.

(2) Τα λογιστικά αρχεία διατηρούνται κατά τρόπο που να δύναται να ετοιμάζονται ακριβείς και ορθές οικονομικές καταστάσεις και να ελέγχονται λογιστικά τόσο τα αρχεία όσο και οι οικονομικές καταστάσεις.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης προς επιβαλλόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποχρέωση αποτελεί επαρκή λόγο για την έναρξη πειθαρχικής δίωξης εναντίον του παρόχου από την ΕΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ.

Τήρηση αρχείων

63.-(1) Ο πάροχος διασφαλίζει ότι όλα τα αρχεία του φυλάττονται σε τόπο και κατά τον τρόπο που εγκρίνεται από την ΕΑΣ και τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών μετά το τέλος των συναλλαγών με τις οποίες αυτά σχετίζονται.

(2) Ο πάροχος, κατά τη διάρκεια των έξι (6) ετών της περιόδου φύλαξης θέτει στη διάθεση της ΕΑΣ, στους επιθεωρητές αυτής και στην ΤΕΕ όλα τα αρχεία του κατόπιν αίτησης από την ΕΑΣ, από επιθεωρητή ή από την ΤΕΕ.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης προς υποχρέωση επιβαλλόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελεί επαρκή λόγο για την έναρξη πειθαρχικής δίωξης εναντίον του παρόχου από την ΕΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ.

Λογιστικός έλεγχος και ειδικός έλεγχος

64.-(1) Ο πάροχος, στην ετήσια συνέλευσή του, διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο αδειοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών Νόμου για σκοπούς λογιστικού ελέγχου των λογιστικών αρχείων και οικονομικών δηλώσεων του παρόχου.

(2) Ο πάροχος, εντός έξι (6) μηνών από το τέλος εκάστου οικονομικού έτους, υποβάλλει στην ΕΑΣ αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης ελέγχου, όπως και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή αναφορές ζητηθούν από την ΕΑΣ.

(3) Η ΕΑΣ, με γραπτή γνωστοποίησή της, δύναται να απαιτεί από τον πάροχο να διορίσει με δικά του έξοδα ειδικό ελεγκτή ή άλλους ειδικούς, οι οποίοι εγκρίνονται εκ των προτέρων από την ΕΑΣ, ο δε πάροχος, αφού λάβει τη σχετική έγκριση της ΕΑΣ, προβαίνει στον διορισμό τους.

(4) Ο ειδικός ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) εξετάζει και διερευνά τα θέματα που ορίζονται στη γραπτή γνωστοποίηση της ΕΑΣ, υποβάλλει σχετική έκθεση και παρέχει σε αυτήν όλες τις απαιτούμενες από αυτόν πληροφορίες εντός του χρόνου καθοριζόμενου στη γνωστοποίηση της ΕΑΣ:

Νοείται ότι, ο πάροχος οφείλει να αποδεχτεί τον έλεγχο αυτό από τον ειδικό ελεγκτή.

(5) Παράλειψη του παρόχου να συμμορφωθεί με επιβαλλόμενη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου υποχρέωση αποτελεί επαρκή λόγο για την έναρξη από την ΕΑΣ πειθαρχικής δίωξης εναντίον του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Οργάνωση, λειτουργία ή παροχή υπηρεσιών των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών χωρίς άδεια κατά αποκλειστικότητα

65. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του-

(α) Υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000) ή και στις δύο αυτές ποινές∙

(β) υπόκειται σε διάταγμα Δικαστηρίου για την πληρωμή από το εν λόγω πρόσωπο χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ακαθάριστων εισπράξεών του από παράνομα ορισμένα τυχερά παιχνίδια κατά την περίοδο διάπραξης του ποινικού αδικήματος.

Παροχή υπηρεσιών των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των όρων της Σύμβασης ή/και της άδειας κατά αποκλειστικότητα

66. Πρόσωπο το οποίο παρέχει ορισμένα τυχερά παιχνίδια κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των όρων της Σύμβασης ή/και της άδειας κατά αποκλειστικότητα διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών σε μη αδειούχα πρακτορεία

67. Πρόσωπο το οποίο λειτουργεί μη αδειούχο πρακτορείο για την παροχή υπηρεσιών οποιουδήποτε από τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια χωρίς να έχει συνάψει συμφωνία με τον πάροχο διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή απαγορευμένων δραστηριοτήτων σε πρακτορείο

68. Πράκτορας ο οποίος παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας με τον πάροχο ή παρέχει δραστηριότητες ή/και άλλες υπηρεσίες στο πρακτορείο οι οποίες είναι απαγορευμένες στη Δημοκρατία ή για τη διεξαγωγή των οποίων δεν έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια κατά τις διατάξεις εν ισχύι στη Δημοκρατία Νόμου διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συμμετοχή στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου

69. Πρόσωπο το οποίο συμμετέχει σε οποιοδήποτε ορισμένο τυχερό παιχνίδι που εν γνώσει του διεξάγεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξαπάτηση

70.-(1) Πρόσωπο το οποίο με δόλο προβαίνει σε πράξη ή παράλειψη η οποία έχει ως συνέπεια την εξαπάτηση άλλου προσώπου αναφορικά με ορισμένο τυχερό παιχνίδι διαπράττει κακούργημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€800.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν αποτελεί υπεράσπιση το γεγονός ότι το εξαπατηθέν πρόσωπο πέτυχε να κερδίσει ή να αυξήσει τις πιθανότητές του να κερδίσει από τη συμμετοχή του στα ορισμένα τυχερά παιχνίδια ύστερα από τη με δόλο εξαπάτησή του από άλλο πρόσωπο.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), στην έννοια της πράξης ή παράλειψης που συνιστά κακούργημα αναφορικά με ορισμένο τυχερό παιχνίδι περιλαμβάνεται η εξαπάτηση και/ή η παραπλάνηση αναφορικά με τη διαδικασία βάσει της οποίας διεξάγεται το ορισμένο τυχερό παιχνίδι ή σε σχέση με τη συμμετοχή σε ορισμένο τυχερό παιχνίδι, περιλαμβανομένης της απόπειρας προς τούτο.

Παράβαση κανόνων εμπορικής επικοινωνίας

71. Πάροχος ο οποίος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των άρθρων 37, 38, 39 και 40 διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή ψευδών πληροφοριών

72. Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παρέχει στην ΕΑΣ πληροφορίες ψευδείς ή παραπλανητικές διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Μη τήρηση των κατάλληλων συστημάτων

73. Πάροχος ο οποίος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των άρθρων 31 και 33 διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πρόσκληση ανηλίκων σε ορισμένο τυχερό παιχνίδι

74. Πρόσωπο το οποίο προσκαλεί, υποκινεί ή επιτρέπει σε ανήλικο πρόσωπο-

(α) Να συμμετάσχει σε ορισμένο τυχερό παιχνίδι∙ ή

(β) να εισέλθει σε πρακτορείο

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ Χ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Διοικητικό πρόστιμο

75.-(1) Η ΕΑΣ, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση όρου της Σύμβασης ή όρου της άδειας κατά αποκλειστικότητα ή κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κώδικα Πρακτικής ή των οδηγιών της ΕΑΣ που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 47, δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), ανεξαρτήτως της συνδρομής ή μη ποινικής ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλου εν ισχύι Νόμου και ανεξαρτήτως εάν υφίσταται δυνατότητα καταγγελίας της Σύμβασης ή αναστολής ή ανάκλησης της άδειας κατά αποκλειστικότητα.

(2) Η ΕΑΣ, προτού επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία η οποία αρχίζει από την ημέρα της ειδοποίησης.

(3) Η ΕΑΣ επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και η οποία-

(α) Καθορίζει την παράβαση·

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος, και

(ii) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκήσει την προσφυγή, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος· και

(γ) καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω κοινοποίησή της.

(4) Η ΕΑΣ, σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου στο οποίο επέβαλε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να καταβάλει το επιβληθέν πρόστιμο, λαμβάνει δικαστικά μέτρα, εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία και καταθέτει αυτό στο Πάγιο Ταμείο.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αστική ευθύνη

76. Ουδεμία αστική ευθύνη φέρει πρόσωπο το οποίο είναι μέλος, επιθεωρητής, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της ΕΑΣ ή της ΤΕΕ ή πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο, διορισμένο, εργοδοτούμενο ή που ενεργεί με οδηγίες της ΕΑΣ ή της ΤΕΕ για να ασκεί τις εξουσίες, να διεκπεραιώνει τις λειτουργίες ή να εκτελεί τα καθήκοντα της ΕΑΣ ή της ΤΕΕ ή να στηρίζει την ΕΑΣ ή την ΤΕΕ κατά τη διεκπεραίωση των λειτουργιών της ή την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αναφορικά με πράξη ή παράλειψη η οποία έγινε καλή τη πίστει κατά-

(α) Tην άσκηση οποιασδήποτε παρεχόμενης εξουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου∙

(β) τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε λειτουργίας ή την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε εν ισχύι Νόμων· ή

(γ) την εκτέλεση πράξης ή παράλειψης στο πλαίσιο επιβολής υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή άλλου εν ισχύι Νόμου.

Κατάργηση Νόμου

77. Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου (παιγνίδια που διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε.) Νόμος του 2003 καταργείται κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 5.