ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

34. Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Επιτρόπου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου.

Διεθνής συνεργασία

35.-(1) Στην απουσία κατάλληλου νομικού μέτρου από την Επιτροπή δεσμευτικού για τα κράτη μέλη, ο Επίτροπος δύναται να εισηγείται στον Υπουργό τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 50 του Κανονισμού.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει μνημόνια συναντίληψης με αντίστοιχες αρχές άλλων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς.

Κατάργηση νόμου

36. Με την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι του 2001 έως 2012 καταργούνται.